S’aprova la segona contractació de gasoil de calefacció per a les escoles de primària per al curs 2022/23

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat, mitjançant Decret d’alcaldia de l’1 de febrer, la compra de 3.000 litres de gasoil de calefacció a l’empresa Societat Catalana de Petrolis S.A. per un total de 3.026,40€ (IVA inclòs).

La primera compra d’aquest curs escolar va ser al mes de novembre, quan es van adquirir 6.300 litres de gasoil de calefacció a la mateixa empresa, per un import de 7.507,08€ (IVA inclòs).

En ambdós casos, les compres s’han fet a través de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya, ja que el gener de 2022 la Generalitat va acordar la incorporació de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en l’Acord marc de subministrament de combustible, a lots 2 (subministrament de carburant per a vehicles terrestres a la província de Tarragona) i 9 (subministrament de carburant per a grups electrògens i sistemes de calefacció).


El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha aprobado, mediante Decreto de alcaldía del 1 de febrero, la compra de 3.000 litros de gasoil de calefacción a la empresa Societat Catalana de Petrolis S.A. por un total de 3.026,40€ (IVA incluido).

La primera compra de este curso escolar fue en el mes de noviembre, cuando se adquirieron 6.300 litros de gasoil de calefacción en la misma empresa, por un importe de 7.507,08€ (IVA incluido).

En ambos casos, las compras se han realizado a través de la Comisión Central de Suministros de la Generalitat de Cataluña, ya que en enero de 2022 la Generalitat acordó la incorporación del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès en el Acuerdo marco de suministro de combustible, en lotes 2 (suministro de carburante para vehículos terrestres en la provincia de Tarragona) y 9 (suministro de carburante para grupos electrógenos y sistemas de calefacción).