Codi Conducta

Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès

En vigor des de l’aprovació definitiva al Butlletí Oficinal de la Província de Tarragona (BOP) el 4 de setembre de 2017.

1 Introducció
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los.
Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2 Objecte
Aquest codi té dos objectius:
– Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les normes de conducta que se’n deriven
– Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació dels ens locals.

3. Àmbit subjectiu
El present codi és aplicable als alts càrrecs dels ens locals. Als efectes del codi tenen la condició d’alts càrrecs a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès:
– Els membres de la corporació local, en la seva condició de representants electes
– Els càrrecs de confiança, en cas que n’hi hagin

4 Principis ètics i de bon govern
Principis ètics
Les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han d’actuar, en l’exercici de les seves funcions, d’acord amb els principis ètics següents:
Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques
Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l’exercici del seu càrrec i en benefici exclusiu dels interessos públics
Igualtat de tracte de totes les persones i la no-discriminació per raons de naixement, ètnia, gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflicte d’interessos.
Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions.
Principis de bon govern
Interès públic general: actuar amb l’objectiu d’aconseguir la satisfacció dels interessos generals de la ciutadania, que es fonamental amb la imparcialitat i l’interès comú
Transparència i rendició de comptes: treballar per garantir la transparència de les actuacions i decisions dels ens locals i retre compte a la ciutadania de les decisions i actuacions administratives que s’adoptin per garantir el dret a una informació accessible i comprensible.
Participació: facilitar mecanismes de participació amb la ciutadania i tenir en compte les seves aportacions en l’adopció i la presa de decisions.
Qualitat: assegurar la qualitat dels serveis que són competència de l’Ajuntament.
Accessibilitat i simplificació: impulsar una administració accessible i receptiva a les peticions de les persones, mitjançant l’ús d’un llenguatge administratiu clar i comprensible, garantint l’equitat en l’accés als serveis, als recursos i a la informació respectant sempre la protecció de dades i el dret a la privacitat.
Agilitat, eficàcia i eficiència: actuar amb proporcionalitat, garantint el bon ús dels béns públics i respondre amb agilitat les necessitats de la ciutadania per mantenir i enfortir la confiança dipositada mitjançant el sufragi universal.

Col•laboració i coordinació interadministrativa: establir mecanismes de coordinació entre les administracions, i cercar i implantar fórmules d’integració d’informació i serveis
Modernització i millora contínua: impulsar la modernització i la millora de la gestió contínua de l’Ajuntament, de manera que s’orienti a satisfer les necessitats de la ciutadania i s’incrementi la qualitat dels serveis
Cultura ètica: desenvolupament d’una cultura ètica en l’organització de l’Ajuntament, que incorpori el vessant ètic en el seu desplegament normatiu i competencial, així com en la prestació de serveis

5 Normes de conducta dels alts càrrecs
Compromisos generals
Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. No difondre falsedats ni utilitzar-se com a fonament de la pròpia actuació
Formular, a l’inici del mandant i/o nomenament, la declaració de béns i drets patrimonials i de les activitats que es desenvolupen, seguint el Reglament d’Organització Municipal de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès
Compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès
Existeix conflicte d’interessos quan concorren interessos públics i privats de tal manera que poden afectar l’actuació independent, objectiva, imparcial i honesta de l’exercici de les funcions i la presa de decisions públiques.
Davant d’aquestes situacions, l’alcalde/essa i els regidors/res i càrrecs de confiança han de seguir els principis següents:

1 Independència: actuar amb independència i sense condicions per conflicte d’interessos públics i/o privats, amb objectivitat i imparcialitat, sense favoritismes ni prejudicis
2 Abstenir-se de participar en els assumptes que tinguin un interès personal directe o indirecte, i abstenir-se d’utilitzar el seu càrrec per atorgar-se a sí mateixes o a terceres persones qualsevol tipus de benefici. També no dur a terme cap tipus d’activitat privada que directa o indirectament entri en col•lisió amb els interessos públics
3 Acceptar només regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec, no acceptar donacions de particulars i d’entitats públiques o privades. En aquest supòsit es faran públics, a través del portal de la transparència, els béns acceptats com a regals i caldrà especificar el regal i l’entitat o particular que l’ha lliurat.
4 Acceptar només invitacions per a àpats i esdeveniments que estiguin relacionats amb el seu paper institucional. Es publicaran al portal de la transparència les assistències que realitzin en representació de l’Ajuntament, especificant dia, acte i entitat que lliura la invitació
5 Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d’altres administracions públiques o d’entitats públiques dependents d’aquestes, quan hagin d’assistir oficialment per raó del càrrec a una activitat relacionada amb les seves responsabilitats. No han d’acceptar el pagament de viatges, desplaçaments ni allotjaments per part d’una empresa privada ni d’un particular, a no ser que s’autoritzi l’acceptació del pagament en supòsits d’interès públic degudament justificat. Qualsevol invitació s’ha de fer pública esmentant l’entitat, persona física o jurídica, el lloc i el motiu de la invitació
6 Fer ús de criteris objectius en la presa de decisions, especialment en l’execució pressupostària, la concessió d’ajuts i subvencions, la contractació pública i la selecció de personal. Garantir també que els processos es desenvolupin d’acord amb els principis de transparència, legalitat, publicitat, imparcialitat i objectivitat, incorporant-hi criteris de sostenibilitat i igualtat de gènere
7 Publicar en el portal de transparència les entrevistes, reunions o similars que mantinguin amb persones físiques o jurídiques que siguin considerades grups d’interés, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern i la normativa de desplegament.

Compromisos en relació amb la ciutadania
1 Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en l’exercici de les seves funcions i competència, mantenint únicament el secret o la reserva en els casos en què la Llei exigeixi la confidencialitat o en els que puguin resultar afectats drets o interessos de terceres persones, d’acord amb la normativa d’aplicació.
2 Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per raó del càrrec, sense perjudici de les obligacions derivades de la normativa de transparència i sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.
3 Gestionar els recursos públics d’acord amb la legalitat pressupostària i les finalitats per a les quals s’han concebut, facilitant la rendició de comptes i en el compliment de l’obligació de respondre de les actuacions pròpies i de les dels òrgans que dirigeixen.
4 Dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència entre la ciutadania i facilitar la seva participació en la presa de decisions, a través dels instruments de participació ciutadana previstos al ROM.
6 Mecanisme de control intern

El titular de la Secretària de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, o en la persona en qui delegui, realitzarà les següents funcions de control intern són:
1 Resoldre dubtes referents a la interpretació del codi
2 Formular recomanacions i propostes de millora
3 Rebre queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i donar-los el tràmit que correspongui en cas d’incompliment del codi
4 Vetllar per l’actualització del codi i efectuar propostes de modificació del seu contingut
5 Emetre un informe anual de l’activitat referent al mecanisme de control intern, que es farà públic a través del portal de la transparència.
Per tal d’evitar possibles interpretacions en els conceptes que s’han introduït en aquest codi i per facilitar la tasca de la persona que ha de realitzar el control intern, s’ha annexat a aquest codi que s’entén per cadascun d’ells.

7 Règim sancionador
El règim sancionador aplicable en cas d’incompliment de les normes d’aquest codi, és el que estableix el Capítol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
8 Aprovació, vigència i revisió del codi
Aquest codi s’aprova per Ple i es manté vigent mentre no es modifiqui o derogui.