Reglament d’Organització Municipal

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL (ROM). Ajuntament de La Bisbal del Penedès

Aprovat pel Ple ordinari del 19 de juny 2017 amb els vots favorables de PDeCAT (5) i PSC (1) i els vots en contra d’ERC (5)
Publicada l’aprovació inicial al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el 6 de juliol de 2017
Publicada l’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona l’1 de setembre de 2017
Descàrrega el Reglament Organització Municipal


ÍNDEX:
Títol primer: disposicions generals

Article 1. Objecte, 1
Article 2. Rang jeràrquic i legislació aplicable, 2
Article 3. Àmbit d’aplicació, 2
Article 4. Llengua, 3
Article 5. Naturalesa jurídica, personalitat i capacitat, 3
Article 6. Potestats administratives, 3
Article 7. Principis generals d’actuació, 3

Títol segon: de la constitució, la vigència i la finalització del mandat corporatiu
Capítol I: de la constitució de la Corporació

Article 8. De la sessió constitutiva, 5
Article 9. Activitats preliminars, 5
Article 10. Quòrum de constitució de la sessió, 5
Article 11. Mesa d’edat, 5
Article 12. Procediment de constitució, 6

Capítol II: de l’elecció de l’alcalde o alcaldessa
Article 13. Elecció de l’alcalde/essa, 7
Article 14. Presentació de candidatures, 7
Article 15. Procediment d’elecció, 7
Article 16. Escrutini, 7
Article 17. Quòrum de votació, 8
Article 18. Proclamació de l’alcalde/essa, 8
Article 19. Presa de possessió, 8
Article 20. Absència de l’alcalde/essa proclamat/ada, 9
Article 21. Pròrroga de funcions de la Mesa d’Edat, 9

Capítol III: Primeres mesures organitzatives
Article 22. El cartipàs municipal, 9
Article 23. Competències organitzatives de l’alcaldia, 10
Article 24. Competències organitzatives del Ple, 10

Capítol IV: Finalització del mandat
Article 25. Durada del mandat, 10
Article 26. Durada del mandat de l’alcalde/essa, 10
Article 27. Pròrroga de funcions, 11
Article 28. Operacions derivades de l’expiració efectiva
Del mandat corporatiu, 11

Títol tercer: de l’estatut dels membres de la Corporació
Capítol I: Definició i exigència de responsabilitats

Article 29. Definició, 12
Article 30. Exigència de responsabilitats, 12

Capítol II: dels drets dels membres de la Corporació
Article 31. Classificació dels drets, 13

Secció primera: drets de caràcter polític
Article 32. Dret a prendre possessió del càrrec, 13
Article 33. Dret a la permanència en el càrrec, 13
Article 34. Dret a escollir i censurar l’alcaldia, 13
Article 35. Drets de participació política, 14
Article 36. Dret a la informació, 14
Article 37. Informació d’accés directe, 15
Article 38. Informació d’accés sotmesa a autorització, 15
Article 39. Procediment de consulta, 15
Article 40. Dret a obtenir còpia dels documents municipals, 16
Article 41. Confidencialitat de la informació, 16

Secció segona: drets de caràcter honorífic
Article 42. Tractament, honors i distincions, 17

Secció tercera: drets de caràcter econòmic
Article 43. Règim de dedicació, 17
Article 44. Determinació del règim de dedicació, 18
Article 45. Retribucions i indemnitzacions, 19

Secció quarta: drets de caràcter sociolaborals
Article 46. Seguretat Social, 20
Article 47. Subsidi d’atur, 20
Article 48. Situacions administratives especials, 20
Article 49. Situacions laborals especials, 21
Article 50. Altres drets sociolaborals, 21

Capítol III: dels deures dels membres de la Corporació
Article 51. Classificació dels deures, 21

Secció primera: deures previs a la presa de possessió
Article 52. Deure de prestar jurament o promesa del càrrec, 21
Article 53. Deure d’efectuar les declaracions de béns i d’incompatibilitats, 22
Article 54. Procediment de formulació de la declaració de béns patrimonials, 22
Article 55. Procediment de formulació de la declaració d’activitats i de causes de possibles incompatibilitats, 22
Article 56. Registres públics d’interessos i béns, 22
Article 57. Accés als registres, 23
Article 58. Publicitat dels registres, 23

Secció segona: deures derivats de l’exercici efectiu del càrrec
Article 59. Deure d’assistir i participar a les sessions d’òrgans col•legiats, 23
Article 60. Deure de guardar reserva i confidencialitat de la informació, 23
Article 61. Deure de cortesia, 24
Article 62. Deure d’exclusivitat, 24
Article 63. Deure de respectar el règim d’incompatibilitats, 24
Article 64. Deure d’abstenció, 24
Article 65. Règim sancionador, 25

Secció tercera: deures de bon govern,
Article 66. Deures de bon govern, 26

Títol Quart: de l’organització municipal
Article 67. Estructura orgànica, 27

Capítol I: de l’organització necessària de caràcter decisori
Article 68. Òrgans de govern, 27
Secció primera: de l’alcaldia
Article 69. Naturalesa jurídica, 27
Article 70. Competències, 27

Secció segona: dels/les tinents d’Alcaldia

Article 71. Naturalesa, elecció i cessament, 27
Article 72. Funcions dels/les tinents d’Alcaldia, 28
Article 73. Limitacions, 28

Secció tercera: del Ple
Article 74. Naturalesa jurídica, 28
Article 75. Competències, 28

Secció quarta: de la Junta de Govern Local
Article 76. Naturalesa jurídica, 28
Article 77. Elecció dels membres, 28
Article 78. Competències, 29

Capítol II: de l’organització necessària de caràcter deliberant
Secció primera: Comissió especial de comptes
Article 79. Naturalesa jurídica, 29
Article 80. Definició, 29
Article 81. Creació, composició i durada, 29
Article 82. Assistència de personal al servei de la Corporació, 30
Article 83. Auditoria ciutadana, 30

Secció segona: els grups polítics municipals
Article 84. Naturalesa jurídica, 30
Article 85. Composició, 30
Article 86. Constitució, 31
Article 87. Règim jurídic dels regidors/res no adscrits/tes, 31
Article 88. Representació, 31
Article 89. Drets, 31
Article 90. Deures, 32

Títol cinquè: funcionament i règim jurídic
Capítol I: règim de sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de la Comissió de Comptes
Article 91. Règim jurídic, 33

Secció primera: el Ple
Article 92. Classes de sessions, 33
Article 93. Sessions ordinàries, 33
Article 94. Sessions extraordinàries, 33
Article 95. Sessions extraordinàries de caràcter urgent, 34
Article 96. Convocatòria de les sessions plenàries, 34
Article 97. Ordre del dia de les sessions plenàries, 36
Article 98. Estructura de l’ordre del dia de les sessions del Ple, 36
Article 99. L’expedient de la sessió, 37
Article 100. Lloc de celebració de les sessions del Ple, 37
Article 101. Publicitat de les sessions del Ple, 37
Article 102. Nomenclatura, 37
Article 103. Control de l’ordre, 38
Article 104., Quòrum de constitució, 38
Article 105. Obertura de la sessió, 39
Article 106. Normes generals sobre el desenvolupament de la sessió, 39
Article 107. Deliberació, 39
Article 108. Crida a la qüestió i a l’ordre, 40
Article 109. Votació, 41
Article 110. Classe de votació, 41
Article 111. Quòrum de votació, 42
Article 112. Principi d’unitat d’acte, 42
Article 113. Distribució d’escons, 42
Article 114. Part de control, 42
Article 115. Precs i preguntes, 43
Article 116. Actes, 43

Secció segona: Junta de Govern Local
Article 117. Classes de sessions, 44
Article 118. Convocatòria i ordre del dia, 44
Article 119. Quòrum d’assistència i votació, 45
Article 120. Desenvolupament de la sessió, 45

Secció tercera: la Comissió de Comptes
Article 121. Règim específic de la Comissió de Comptes, 45
Secció quarta: disposicions comunes
Article 122. Formalització de les sessions dels òrgans col•legiats, 45
Article 123. Llibre d’actes, 46
Article 124. Custòdia dels llibres oficials, 46
Article 125. Resolucions d’alcaldia, 46
Article 126. Certificacions i testimonis, 46
Article 127. Classes de control i fiscalització, 47
Article 128. Moció de censura a l’Alcaldia, 47
Article 129. Qüestió de confiança plantejada per l’Alcaldia, 48

Títol sisè: de la informació i la participació ciutadana
Article 130. Criteris d’actuació, 49
Article 131. Mitjans d’informació i comunicació, 49

Secció primera: la participació individual
Article 132. Drets dels ciutadans, 50
Article 133. Participació ciutadana en el Ple municipal, 50
Article 134. Informació als ciutadans i les ciutadanes, 51
Article 135. La consulta popualr, 51

Secció segona: la participació col•lectiva
Article 136. Drets de les entitats ciutadanes, 51
Article 137. Percepció de subvencions, 52
Article 138. El Registre Municipal d’entitats i associacions, 52

Disposicions
Disposició addicional, 52
Disposició final, 52