Població

 

Estadístiques de població la Bisbal del Penedès

Població (any 2016) 3.466

Superfície (km2) 32,5

Densitat de població 106,5 (hab./km2)

Comarca Baix Penedès

enllaç a idescat

Estadístiques de població

Estructura de la població

Fecunditat de la població femenina

Mobilitat espacial de la població

Llars i famílies

Fluxos de població

AMPLIAR LA CERCA D’ESTADÍSTIQUES DE POBLACIÓ

 

QUE ÉS IDESCAT?

 

Idescat.net és el lloc web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), l’òrgan estadístic del Govern de Catalunya.

 

Aquest web ofereix un conjunt molt ampli d’estadístiques oficials de Catalunya elaborades per l’Idescat i diferents organismes del Sistema estadístic de Catalunya, i que es complementen amb dades d’altres agents i institucions públiques. També ofereix informació sobre els estudis d’opinió.

 

En aquest web hi ha milions de dades estadístiques. En l’àmbit de la demografia es poden obtenir dades de població com el nombre d’habitants, estructura de la població per edat i sexe, naixements, defuncions, migracions, mobilitat per raó d’estudi o treball, el nivell formatiu, llars i famílies o el cens lingüístic. En l’àmbit econòmic es disposa d’informació per als principals sectors econòmics d’activitat, de macromagnituds com el PIB o la renda, les transaccions comercials i diversos indicadors de conjuntura, com preus, salaris, atur, població ocupada, producció industrial, serveis, transports, etc. En l’àmbit social es disposa d’estadístiques d’educació, cultura, esports, medi ambient, salut, justícia, consum de les llars, usos del temps i també indicadors socials i de qualitat de vida.

 

Tota aquesta informació es pot trobar pel conjunt de Catalunya, i una part important desagregada territorialment per comarques, municipis i fins i tot per a l’àmbit inframunicipal.

 

Es pot accedir a la informació des de la pàgina principal de tres maneres diferents: per blocs temàtics, pel mapa del web i a través del cercador.

 

+ info :: idescat.net .

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.