Habitatges de lloguer social municipals

L’Ajuntament ha reformat les antigues cases dels mestres perquè puguin ser usades com a habitatges de lloguer social i cobrir així, de manera temporal, les necessitats de les persones del municipi en situació d’exclusió social o residencial per motius econòmics. Així, es tracta d’uns habitatges destinats a persones o unitats familiars en situació de vulnerabilitat social, per un termini d’entre un i dos anys, prorrogable fins a un màxim de sis anys. Durant el temps que la persona o la família estigui en l’esmentat habitatge, se li farà un seguiment des de serveis socials i des del SOM Bisbal per vetllar per la millora laboral i amb l’objectiu també de trobar un altre habitatge, després d’aquest lloguer.

Els principals requisits d’accés, seran:

  • Unitat familiar d’un màxim de 4 persones, ja que les cases no superen els 80m2 construïts.
  • Nacionalitat espanyola, d’un país membre de la Unió Europea o permís de residència vigent si es tracta d’altres països.
  • La persona sol·licitant ha de ser major d’edat o ser menor emancipat.
  • Estar empadronats a la Bisbal com a mínim dos anys abans de la sol·licitud i amb informe favorable dels serveis socials municipals.
  • Les famílies han de disposar d’uns ingressos mensuals mínims iguals o superiors al 47% de l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) per a poder fer front als pagaments mensuals (lloguer, llum, aigua…)
  • Els ingressos de la unitat familiar no poden ser superiors a 2,33 vegades l’IRSC
  • La unitat familiar no pot ser propietària de cap altre habitatge ni bé immoble.
  • No haver renunciat a l’adjudicació d’un habitatge d’inclusió social en el darrer any.

Preu del lloguer social:

Els preus del lloguer es fixaran des de l’Ajuntament, tenint com a referència els preus oficials que estableix l’agència de l’habitatge de Catalunya segons les característiques de l’habitatge, la zona i l’any. El lloguer no podrà superar el 30% dels ingressos mensuals nets de la persona o unitat familiar.

Despeses associades a l’ús de l’habitatge

Les persones i unitats familiars s’han de fer càrrec dels subministraments (aigua i electricitat) i del rebut d’escombraries.

Documentació:

Reglament s’ha publicat al Portal de Transparència i el podeu consultar en aquest enllaç: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/  a la secció Normativa: 2.2. Ordenances i Reglaments