Comissió Especial de Comptes, és una Comissió obligatòria per a tots els Ajuntaments amb independència del seu número d’habitants. Correspon a la Comissió Especial de Comptes, l’examen, estudi i l’informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d’administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars del pressupost i els comptes d’entitats o organismes municipals de gestió, en cas que n’hi hagueren, que no es el cas. 

A proposta dels portaveus dels grups municipals i vistos els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 58, 101 i 104 de Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 127 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals el Ple Municipal en sessió de 20 de juny 2019 acordà la composició de la Comissió Especial de Comptes, que queda formada pels membres següents:

Presidenta:

Agnès Ferré Cañellas (Compromís amb La Bisbal)

Com a regidors i regidores titulars:

Feliu Gil Esteve (Compromís amb la Bisbal)

Daniel Caballero Castaño (PSC)

Xavier Faura (Units per la Bisbal)

Margarita Antolín Manso (Ara la Bisbal) Sílvia Montfort Costa (ERC)

Comissió Especial de comptes Legislatura 2019/2023

Enllaç dictamen de la comissió especial de comptes 2019

Comissió Especial de comptes Legislatura 2015/2019

Enllaç Certificat aprovació compte general 2017