BONIFICACIONS SOBRE IMPOSTOS I TAXES. CONVOCATÒRIA 2020

Bonificació de l’IBI per la instal·lació de plaques fotovoltaiques. CONVOCATÒRIA 2021

El passat 1 de gener de 2021 va entrar en vigor i, per tant, es pot sol·licitar la bonificació de l’IBI per la instal·lació de plaques fotovoltaiques, en concret:

-Del 50% de la quota íntegra de l’IBI, de naturalesa urbana o rústica, en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia procedent del sol, destinats a un habitatge, tant unifamiliar com plurifamiliar.

-Del 30% de la quota íntegra de l’IBI, de naturalesa urbana o rústica, en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia procedent del sol, destinats a altres usos.

Aquestes bonificacions s’aplicaran durant els tres anys següents a la sol·licitud de la bonificació.

Requisits i documentació per sol·licitar la bonificació:

-Comunicació d’obra a l’Ajuntament, per la instal·lació de les plaques fotovoltaiques

-Que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l’Administració competent

-La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat en el termini dels tres mesos posteriors a la instal·lació dels sistemes, aportant la comunicació de les obres i el certificat final, així com les especificacions tècniques de la instal·lació per a l’aprofitament de l’energia solar tèrmica o elèctrica i l’homologació de les instal·lacions.

Casos exclosos de les bonificacions:

-Quan la instal·lació dels sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia procedent del sol sigui obligatòria d’acord amb la normativa específica

-Les parcel·les qualificades com a industrials

Per a més informació podeu accedir a l’enllaç: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20201231&anyp=2020&num=10147&v=i