NORMATIVA AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS

Estatuts
Reglaments i Ordenances reguladores
Ordenances fiscals
Plecs de clàusules generals
Calendari i padrons fiscals
Tipus impositius
Directives, instruccions, circulars
Avaluació de l’aplicació de les normes
Plans i programes destacats sobre les polítiques públiques
Altres disposicions