SUBVENCIONS A ENTITATS EN MATÈRIA DE CULTURA. CONVOCATÒRIA 2022

Bases reguladores (BOPT)

1.Sol.licitud de subvenció entitats culturals 2022
2.Declaració responsable entitats culturals 2022
3.Dades bancàries entitats culturals 2022
4.Programa i pressupost previstos entitats culturals 2022


SUBVENCIONS A ENTITATS EN MATÈRIA DE CULTURA. CONVOCATÒRIA 2020

Enllaç Convocatòries de subvencions 2020. Portal de transparència de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

1.Sol.licitud de subvenció entitats culturals 2020
2.Declaració responsable entitats culturals 2020
3.Dades bancàries entitats culturals 2020
4.Sol.licitud justificació entitats culturals 2020
5.Programa i pressupost previstos entitats culturals 2020

SUBVENCIONS A ENTITATS EN MATÈRIA DE CULTURA. CONVOCATÒRIA 2019

Enllaç Convocatòries de subvencions 2019. Portal de transparència de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Fins al dia 11 de novembre de 2019 es poden presentar sol·licituds per a la convocatòria de subvencions en matèria de Cultura corresponents a l’exercici 2019. Aquestes subvencions, que es convoquen d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s’adrecen a totes les entitats, associacions sense ànim de lucre legalment constituïdes amb seu al municipi i que estiguin inscrites al Registre d’Entitats, que estiguin al corrent de pagament amb l’Agència Tributària estatal i autonòmica, la Seguretat Social i l’Ajuntament. La partida total del pressupost que es destina a aquestes subvencions ascendeix a 10.000€ i les subvencions poden ser d’un màxim del 50% de les despeses subvencionables.

Convocatòria 2019: : https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=9107&ebop_any=2019

SUBVENCIONS A ENTITATS EN MATÈRIA ESPORTIVA. CONVOCATÒRIA 2020

Enllaç Convocatòries de subvencions 2020. Portal de transparència de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

1. MODEL DE SOL.LICITUD DE LA SUBVENCIÓ D’ENTITATS ESPORTIVES
2. PROGRAMA I PRESSUPOST PREVISTOS ENTITATS ESPORTIVES
3. DECLARACIÓ RESPONSABLE ENTITATS ESPORTIVES
4. DADES BANCÀRIES ENTITATS ESPORTIVES
5. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS ESPORTIVES
6. SOL.LICITUD JUSTIFICACIÓ ENTITATS ESPORTIVES

SUBVENCIONS A ENTITATS EN MATÈRIA ESPORTIVA. CONVOCATÒRIA 2019

Enllaç Convocatòries de subvencions 2019. Portal de transparència de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Fins al dia 11 de novembre de 2019 es poden presentar sol·licituds per a la convocatòria de subvencions per a entitats esportives 2019. Aquestes subvencions, que es convoquen d’acord amb la Llei 38/2003 general de subvencions, de 17 de novembre, pretenen donar suport a les activitats i despeses ordinàries generades amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament d’activitats, programes o projectes esportius impulsats per la societat civil dins del municipi; millorar la qualitat de vida de la ciutadania fomentant els valors de la convivència i la cohesió social; i potenciar l’esport. Per poder ser beneficiàries d’aquesta subvenció, les entitats i associacions han d’estar inscrites al Registre d’entitats de la Bisbal, estar al corrent de pagament de la Seguretat Social, l’Agència Tributària estatal i autonòmica i també amb l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Amb aquestes subvencions, l’Ajuntament subvenciona, com a màxim, el 50% de les despeses subvencionables. La partida del pressupost municipal destinada a aquestes subvencions ascendeix a 2.000€.

Convocatòria 2019: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20191011&anyp=2019&num=09103&v=i