Urbanisme, la Bisbal del Penedès

Notícies Urbanístiques de la Bisbal del Penedès

Registre de Planejament d’Urbanisme de Catalunya

El Ple de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, en sessió de data 5 de desembre de 2012, va aprovar provisionalment la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament que afecta els articles 169.6 (clau 17) i 170 (clau 18) de zona industrial aïllada per permetre una segona planta pis sense augment de l’alçada, l’ocupació i l’edificabilitat.

Modificació puntual Normes subsidiàries de planejament. Exp. 06.02.02/2012/003

Document_unitari. Revisió de les NNSS. Text refós

Ajuntament de la Bisbal del Penedès