Avis Legal

Dades Legals

Segons estableix la Llei 34 / 2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, B.O.E. nº 166, s’ofereix a tots els usuaris i visitants la informació legal relativa a la societat propietària del lloc Web ubicat a la direcció d’Internet www.bisbalpenedes.com

1. Dades Identificatives

Ajuntament de la Bisbal del Penedès
Carrer Major 21
43717 La Bisbal del Penedès
Tlf: 977 688438
Correu: info@bisbalpenedes.com
CIF: P4302800J
Dades Registrals: Registre d’Ens Locals de la Generalitat de Catalunya

2. Política d’enllaços

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només finalitat informativa. L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en aquestes pàgines Web. Les eventuals referències que es realitzen en el Web de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès

3. Limitació de Responsabilitats

L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari (software y hardware), documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Per això, l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès no es fa responsable de cap dany ni perjudici que sofreixi l’usuari per l’existència de virus o altres elements en el lloc Web. L’Ajuntament deLa Bisbal del Penedès no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del lloc Web i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat alguna per danys y perjudicis que es puguin generar per falta de disponibilitat i errors en l’accés. L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès no pot garantir que les transmissions d’informació a través d’Internet siguin totalment segures, ja que intervenen múltiples factors fora del control de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, entre altres la pròpia configuració informàtica de l’usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc. L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès no es fa responsable dels danys o perjudicis que sofreixi l’usuari per possibles contingències en la transmissió d’informació, com són la pèrdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.

3. Jurisdicció i Lleis aplicables

Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d’ús i accés a aquest lloc Web contingudes en la present Informació Legal, així com qualsevol relació entre vostè com Usuari – Visitant i l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals competents.

4. Informació Legal LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS manifesta que el domini www.bisbalpenedes.com  és propietat de AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS, amb CIF P4302800J, i amb domicili al Carrer Major 21 , 43717  La Bisbal del Penedès (TARRAGONA)

AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS .

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

 5. Protecció de dades personals

En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin  incorporades en un fitxer denominat “Marqueting i Xarxes socials” responsabilitat de AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS , i seu social a Carrer Major 21 , 43717  La Bisbal del Penedès (TARRAGONA)

La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al Carrer Major 21 , 43717  La Bisbal del Penedès (TARRAGONA)

S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a info@bisbalpenedes.com  

6. Propietat industrial i intel.lectual

Aquesta web és propietat de AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS . Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS

AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS posseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

7. Política de devolucions

En virtut de l’article 15 del Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de Desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en Matèria de Revisió en Via Administrativa, el dret a obtenir la devolució d’ingressos indeguts podrà reconèixer-se en diversos procediments, entre els quals està el procediment regulat en la Secció II del Capítol V del citat Reial decret, que serà d’aplicació per als supòsits previstos en l’article 221.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

8.Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.