SUBVENCIONS COVID. AUTÒNOMS I PETITES EMPRESES. CONVOCATÒRIA 2021

Enllaç Convocatòries de subvencions 2021. Portal de transparència de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Convocatòria per a la 2a línia d’ajuts a persones autònomes i petites empreses afectades per la situació generada per la COVID-19

Beneficiaris/beneficiàries

Persones treballadores autònomes i petites empreses de fins a 10 treballadors/es del municipi que s’hagin vist afectades per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 amb una reducció de la facturació anual de 2020, en comparació amb la de l’any 2019, del 20% o superior, a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la pandèmia.

Principals requisits per a les persones autònomes:

-Estar donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o Mutualitat de Previsió Social amb anterioritat a l’1 de gener de 2020.

-Estar empadronades al municipi de La Bisbal del Penedès amb anterioritat a l’1 de gener de 2020.

Principals requisits per a les petites empreses:

-Estar legalment constituïdes amb anterioritat a l’1 de gener de 2020

-Tenir un màxim de 10 treballadors/es

-Tenir el centre de treball i/o domicili fiscal al municipi de La Bisbal del Penedès

Quantia individualitzada de la subvenció:

Es destinarà un total de 20.000€ a aquestes subvencions. La quantia individualitzada de la subvenció serà:

% de reducció d’ingressosSense treballadors/es contractats/desAmb treballadors/es contractats/des
Entre el 20 i el 40%900,00 €1.200,00 €
Més del 40%1.500,00 €1.800,00 €

Documentació:

En el cas que els documents exigits ja estiguin en poder de l’Ajuntament, no caldrà que es tornin a presentar.

Termini:

El termini per presentar sol·licituds serà de 20 dies des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).

Com podeu sol.licitar la subvenció (PENDENT)


DOCUMENTACIÓ PER SOL.LICTAR LA SUBVENCIÓ.

Per a qualsevol dubte podeu trucar al 977688438 de les 9 a les 2


SUBVENCIONS COVID FAMÍLIES. CONVOCATÒRIA 2021

Enllaç Convocatòries de subvencions 2021. Portal de transparència de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Convocatòria per a la 2ª línia d’ajuts a famílies bisbalenques afectades per la situació generada per la COVID-19

Objecte

Aquestes subvencions s’adrecen a persones i famílies afectades per la situació generada per la COVID-19 amb la finalitat d’ajudar-les a fer front a les despeses derivades del lloguer o de la hipoteca de l’habitatge habitual, dels subministraments bàsics (llum i aigua) i de l’adquisició de productes d’alimentació i farmàcia.

Principals requisits:

-El/la sol·licitant ha de ser major de 18 anys o estar emancipat/da legalment.

-El/la sol·licitant ha d’estar empadronat/da al municipi amb anterioritat a  l’1 de gener de 2020.

-Haver perdut la feina o estar afectat/da per un expedient de regulació d’ocupació (ERTO) total o parcial durant el període subvencionable a conseqüència de les mesures adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

-No superar els ingressos bruts mensuals de maig a desembre de 2020 (de forma individual cada mes) del conjunt de la unitat familiar o de convivència el doble de l’Indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 0,25 per cada membre addicional, d’acord amb la taula següent:

Nombre de membres de la unitat familiar o de convivènciaIngressos màxims
1 membre1.075,68 €
2 membres1.344,60 €
3 membres1.680,75 €
4 membres o més2.100,94 €

-No disposar de recursos econòmics suficients per fer front a les despeses derivades del lloguer o de la hipoteca de l’habitatge habitual, dels subministraments bàsics (llum i aigua) i de l’adquisició de productes d’alimentació i farmàcia.

Quantia individualitzada de la subvenció:

Serà de 200€ euros per cada mes de compliment dels requisits (de maig a desembre de 2020).

Es concedirà una única subvenció per família.

Documentació:

En el cas que els documents exigits ja estiguin en poder de l’Ajuntament, no caldrà que es tornin a presentar.

Terminis:

S’hauran de presentar al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès durant 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).


1. DOCUMENTACIÓ PER SOL.LICITAR LA SUBVENCIÓ.

Per a qualsevol dubte podeu trucar al 977688438 de les 9 a les 2