Calendari del contribuent

SERVEI DE RECAPTACIÓ: BASE, Gestió d’Ingressos.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT ANY 2021:

CONCEPTE PERÍODE DE PAGAMENT
Taxa de conservació cementiri 31/01/2022 – 31/03/2022
Taxa d’escombraries (1r rebut) 31/03/2022 – 31/05/2022
Impost Vehicles tracció mecànica 31/03/2022 – 31/05/2022
IBI urbana (1r rebut) 30/04/2022 – 30/06/2022
IBI característiques especials 29/04/2022 – 30/06/2022
IBI rústica 30/06/2022 – 31/08/2022
Taxa d’Ocupació domini públic 30/06/2022 – 31/08/2022
IAE 29/07/2022 – 30/09/2022
Taxa d’escombraries (2n rebut) 29/07/2022 – 30/09/2022
IBI urbana (2n rebut) 31/08/2022 – 31/10/2022


Transcorregut el termini de cobrament en voluntària els deutes tributaris no satisfets tindran el recàrrec que correspongui.

BASE ofereix el Compte de Pagament Personalitzat, que facilita el pagament en 9 mensualitats dels tributs en venciment periòdic i període voluntari que el subjecte hagi de satisfer al llarg d’un exercici, corresponents a:

  • Impost d’Activitats Econòmiques
  • Impost sobre Béns Immobles (Rústica i Urbana). 
  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
  • Taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu, excepte la taxa de subministrament d’aigua.

Per a més informació podeu descarregar-vos el tríptic o entrar a l’enllaç: https://www.base.cat/web/ca/ciutadans/Tramits/RecaptacioImpostos/Voluntaria/PagamentPersonalitzat/PagamentPersonalitzat.html 

Oficina de la Bisbal del Penedès: Obre els dilluns de 9h a 13h a la planta baixa de l’Hotel d’Entitats (plaça de l’Església). Per a qualsevol tràmit o gestió també us podeu adreçar a l’oficina del Vendrell, al carrer del Mar núm. 3, oberta de dilluns a divendres de 9 a 14h.