Es treu a concurs la redacció del projecte de consolidació i reforma de la Fassina i de l’obra nova de naus per a la brigada

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès treu a concurs el servei de redacció del projecte de consolidació i reforma de la torre de l’edifici de la fassina i de l’obra nova de naus per a la brigada, per un import de 35.295,70€ i un termini màxim de 2 mesos per lliurar el projecte.

Els interessats poden presentar-se a la licitació des d’avui 28 d’octubre fins al 12 de novembre de 2021 a les 15:00h.

En aquest enllaç al Perfil del Contractant podeu consultar el plec de prescripcions administratives i tècniques: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=90238578&lawType=

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va adquirir l’edifici de l’antiga fassina el maig de 2019 amb l’objectiu d’ubicar-hi el magatzem municipal i destinar la torre de la construcció a local d’assaig de la Colla Castellera de La Bisbal del Penedès. A començaments del 2021 es van enderrocar les edificacions de la fassina -a excepció de la torre- per un import de 56.745,72€ (IVA inclòs). Posteriorment, durant l’estiu, es va tirar endavant l’estudi geotècnic per un import de 1.760,80€. Ara es licitarà el servei de redacció del projecte de consolidació i reforma de la torre de l’edifici de la fassina i de l’obra nova de naus per la brigada. Està previst que l’obra es pugui executar el 2022.

Val a dir que, tot i que inicialment es preveia una subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) per a aquesta inversió, finalment s’ha modificat el destí del PAM i aquesta obra es finançarà amb recursos propis.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès saca a concurso el servicio de redacción del proyecto de consolidación y reforma de la torre del edificio de la fassina y de la obra nueva de naves para la brigada, por un importe de 35.295,70€ y un plazo máximo de 2 meses para entregar el proyecto.

Los interesados pueden presentarse a la licitación desde hoy 28 de octubre hasta el 12 de noviembre de 2021 a las 15h.

En este enlace al Perfil del Contratante podéis consultar el pliego de prescripciones administrativas y técnicas: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=90238578&lawType=

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès adquirió el edificio de la antigua fassina en mayo del 2019 con el objetivo de ubicar allí el almacén municipal y destinar la torre de la construcción a local de ensayo de la Colla Castellera de La Bisbal del Penedès. A principios del 2021 se derribaron las edificaciones de la fassina -a excepción de la torre- por un importe de 56.745,72€ (IVA incluido). Posteriormente, durante el verano, se llevó a cabo un estudio geotécnico por un importe de 1.760,80€. Ahora se licitará el servicio de redacción del proyecto de consolidación y reforma de la torre del edificio de la fassina y de la obra nueva de naves para la brigada. Está previsto que la obra se pueda ejecutar en el 2022.

Cabe decir que, aunque inicialmente se preveía una subvención del Plan de Acción Municipal (PAM) para esta inversión, finalmente se ha modificado el destino del PAM y esta obra se financiará con recursos propios.