La Junta de Govern Local ha aprovat la contractació dels serveis de defensa en el recurs contenciós administratiu interposat per FFC Aqualia SA

La Junta de Govern Local, celebrada el dilluns 9 de novembre, ha aprovat la contractació del servei de defensa jurídica de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en el recurs contenciós administratiu interposat per FCC Aqualia SA en relació amb el silenci administratiu sobre la sol·licitud presentada el juny de 2019 relativa al desequilibri de la concessió administrativa. El contracte s’ha aprovat, mitjançant l’acord marc per al Servei d’assessorament legal i defensa jurídica del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb el bufet Isabel Baixeras, Montserrat Boronat i Montserrat Felip SCP per un import de 2.420€ (IVA inclòs).

L’empresa concessionària de la gestió del servei d’abastament i aigua potable al municipi, FCC Aqualia, va sol·licitar una compensació econòmica de 126.434,44€ per la modificació de tarifes que va aprovar i aplicar l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès el 2017, ja que considerava que aquest import era un desequilibri de la concessió i que qui l’havia d’assumir era l’Ajuntament. Per la seva part, l’Ajuntament no ha abonat aquest import, ja que ni el Ple ni la Comissió de preus van aprovar l’increment de tarifes que proposava l’empresa.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha declarat que “lamentem que l’empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua hagi presentat aquest contenciós. Des de l’equip de govern el que volem és que l’empresa ofereixi el servei que es mereixen els veïns de La Bisbal”.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno Local, celebrada el lunes 9 de noviembre, ha aprobado la contratación del servicio de defensa jurídica del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès en el recurso contencioso administrativo interpuesto por FCC Aqualia SA en relación con el silencio administrativo sobre la solicitud presentada en junio de 2019 relativa al desequilibrio de la concesión administrativa. El contrato se ha aprobado, mediante el acuerdo marco para el Servicio de asesoría legal y defensa jurídica del Consell Comarcal del Baix Penedès, con el bufete Isabel Baixera, Montserrat Boronat y Montserrat Felip SCP por un importe de 2.420€ (IVA incluido).

La empresa concesionaria de la gestión del servicio de abastecimiento y agua potable del municipio, FCC Aqualia, solicitó una compensación económica de 126.434,44€ por la modificación de tarifas que aprobó y aplicó el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès en el 2017, ya que consideraba que este importe era un desequilibrio de la concesión y que quien lo tenía que asumir era el Ayuntamiento. Por su parte, el Ayuntamiento no ha abonado este importe, ya que ni el Pleno ni la Comisión de precios aprobaron el incremento de tarifas que proponía la empresa.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha declarado que “lamentamos que la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua haya presentado este contencioso. Desde el equipo de gobierno lo que queremos es que la empresa ofrezca el servicio que se merecen los vecinos de la Bisbal”.