La Diputació de Tarragona concedeix una subvenció a l’Ajuntament per sufragar despeses extraordinàries en matèria de Salut pública

ENTRADA AJUNTAMENT COVID-19

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 20.924,48€ a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per cobrir les despeses extraordinàries en matèria de salut pública. La Junta de Govern Local del 21 de setembre va aprovar, a petició de la Regidoria de Sanitat, sol·licitar aquest ajut per sufragar despeses extraordinàries en matèria de salut pública a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.

La intenció de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès era costejar les despeses que havia destinat a material i serveis per a la prevenció, higiene i desinfecció. En concret, al setembre s’havia fet una despesa total de 22.241,08€ en:

-Material preventiu per garantir la protecció dels treballadors i les treballadores municipals en els seus llocs de feina: estors motoritzats, mampares i peus amb dosificador per al gel hidroalcohòlic.

-Adquisició d’equips de protecció individual (EPI): mascaretes 3M, mascaretes FFP2, mascaretes FFP1, gel higienitzant i líquid desinfectant per a la neteja i desinfecció d’espais públics.

-Neteja i desinfecció d’espais municipals: desinfecció extraordinària dels contenidors de residus i dels carrers de diverses zones del municipi, durant els mesos de març, abril i març.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “el fet que ens hagin concedit aquesta subvenció ens anirà molt bé per continuar comprant material de prevenció, neteja i desinfecció”.

 


 CASTELLANO | La Diputación de Tarragona ha concedido una subvención de 20.924,48€ al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès para cubrir los gastos extraordinarios en materia de salud pública. La Junta de Gobierno Local del 21 de septiembre aprobó, a petición de la Concejalía de Sanidad, solicitar esta ayuda para sufragar gastos extraordinarios en materia de salud pública a consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

La intención del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès era costear los gastos que había destinado a material y servicios para la prevención, higiene y desinfección. En concreto, en septiembre se había hecho un gasto total de 22.241,08€ en:

-Material preventivo para garantizar la protección de los trabajadores y las trabajadoras municipales en sus puestos de trabajo: estores motorizados, mamparas y pies con dosificador para el gel hidroalcohólico.

-La adquisición de equipos de protección individual (EPI): mascarillas 3M, mascarillas FFP2, mascarillas FFP1, gel higienizante y líquido desinfectante para la limpieza y desinfección de espacios públicos.

-Limpieza y desinfección de espacios municipales: desinfección extraordinaria de los contenedores de residuos y las calles de varias zonas del municipio, durante los meses de marzo, abril y mayo.

La alcaldesa de La Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “el hecho de que nos hayan concedido esta subvención nos irá muy bien para continuar comprando material de prevención, limpieza y desinfección”.