Aquest dilluns 29 d’abril han tingut lloc dos Plens extraordinaris a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

ple extraordinari 29 abril 2019

PLE EXTRAORDINARI DE 29 D’ABRIL DE 2019 A LES 10H

Aquest dilluns 29 d’abril, a les 10h, ha tingut lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. S’ha excusat l’absència dels regidors Pere Saumoy (PDeCAT) i Juana Reina (ERC) i s’hi han tractat els següents punts:

1.-Expedient 577/2019. Sorteig dels membres de les meses electorals per al 26 de maig.

2.-Expedient 578/2019. Reconeixement extrajudicial de crèdits.

S’ha aprovat amb els vots a favor del PDeCAT (4) i la regidora no adscrita Maguy Antolín (1); i els vots en contra d’ERC (4).

En aquest punt s’ha aprovat la despesa i el pagament de 5 factures del 2018 de diferents proveïdors que, entre els mesos de juliol i desembre de 2018, van fer arribar factures a l’Ajuntament, mitjançant mitjans electrònics, i no es van registrar correctament per diversos motius, com ara l’enviament de la factura a través d’una plataforma electrònica que no utilitza l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès o per problemes informàtics. Com que les factures corresponen a un exercici anterior, aquestes s’havien d’aprovar per Ple.

3.- Expedient 339/2019. Es dona compte del Decret d’alcaldia d’aprovació del pla pressupostari a mig termini. El pla pressupostari per als anys 2020, 2021 i 2022 conté: el compliment d’objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i la regla de la despesa i les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses.

4.-Expedient 387/2019. Informes d’estabilitat pressupostària.

Es dona compte de l’informe d’intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del deute públic de la modificació de crèdit 2ALC/2019. Es tracta d’un informe que es va confeccionar per part del departament d’intervenció el 25 de març de 2019 i conclou que la modificació de crèdit compleix amb la llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, ja que:

-Compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària per tenir capacitat de finançament

-Compleix l’objectiu de regla de la despesa

-Compleix amb l’objectiu del límit de deute públic, amb una ràtio de deute viu del 24,9%.

5.- Expedient 576/2019. Es dona compte del període mig de pagament del 1r trimestre de 2019, que és de 6,38 dies, complint així amb la llei orgànica 2/2012 d’estabilitat financera.

6.-Es dona compte dels decrets d’alcaldia signats des del 12 de març fins al 24 d’abril.


PLE EXTRAORDINARI DE 29 D’ABRIL DE 2019 A LES 11H

Aquest dilluns 29 d’abril, en finalitzar el Ple Extraordinari, s’ha votat la urgència d’un segon Ple Extraordinari, en aquest cas amb caràcter urgent. Com en l’anterior, s’ha excusat l’absència dels regidors Pere Saumoy (PDeCAT) i Juana Reina (ERC). S’hi han tractat els següents punts:

1.-Declarar la urgència de la sessió i aprovar la convocatòria de la sessió extraordinària amb caràcter urgent d’aquest Ple.

S’ha aprovat per unanimitat amb els vots a favor del PDeCAT (4), ERC (4) i la regidora no adscrita Maguy Antolín (1).

2.-Sol·licitud per a la modificació de la tarifa d’aigua del servei públic d’abastament d’aigua potable.

S’aprova per unanimitat desestimar la sol·licitud de FCC-Aqualia, SA, amb els vots a favor del PDeCAT (4), ERC (4) i la regidora no adscrita Maguy Antolín (1).

En aquest punt s’ha donat compte de l’informe d’intervenció desfavorable a la proposta de l’empresa concessionària FCC – AQUALIA SA, mitjançant la qual sol·licitava una modificació de la tarifa de l’aigua del servei públic d’abastament d’aigua potable del municipi de la Bisbal del Penedès. S’ha votat la no acceptació de la sol·licitud de modificació de tarifes i donar compte d’aquest acord a la Comissió de Preus.

Aqualia proposava modificar la tarifa del 1r tram de consum (de 0 a 20m3). Actualment és de 0,335 i es proposava 0,37, que és un increment del 9,45%. També proposava augmentar les quotes fixes: passar de 14,66€ a 16€ la quota de servei (import bimensual) i passar de 8,40€ a 10€ la quota de conservació d’infraestructures (import bimensual).

El passat 27 de febrer de 2019, l’empresa concessionària FCC-AQUALIA, SA, va presentar una sol·licitud per a la modificació de la tarifa de l’aigua del servei públic d’abastament d’aigua potable del municipi de la Bisbal del Penedès. Segons la normativa, l’Ajuntament ha d’aprovar un informe motivat sobre aquesta sol·licitud en el termini de 30 dies a comptar des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud. El termini finalitzava el 29 de març però, el 26 de març de 2019, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va sol·licitar a l’empresa concessionària la presentació de la documentació justificativa. L’empresa concessionària va rebre la notificació el 27 de març de 2019, fet pel qual se suspenia el termini de tramitació. A partir d’aquesta data, l’empresa concessionària tenia un mes per presentar la documentació justificativa (fins al 27 d’abril de 2019). L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès no ha rebut la documentació sol·licitada però el Ple s’ha hagut de convocar igualment per resoldre i, segons la normativa, es pot fer en els dos dies següents a la finalització del termini. Per aquest motiu s’ha convocat un Ple extraordinari urgent que ha desestimat la sol·licitud d’apujar els preus de la tarifa del primer tram de consum i de l’augment de dues de les quotes fixes del servei.


ple extraordinari 29 abril 2019

CASTELLANO | PLENO EXTRAORDINARIO DEL 29 DE ABRIL DE 2019 A LAS 10H

Este lunes 29 de abril, a las 10h, ha tenido lugar un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Se ha excusado la ausencia de los concejales Pere Saumoy (PDeCAT) y Juana Reina (ERC) y se han tratado los siguientes puntos:

1.-Expediente 577/2019. Sorteo de los miembros de las mesas electorales para el 26 de mayo.

2.-Expediente 578/2019. Reconocimiento extrajudicial de créditos.

Se ha aprobado con los votos a favor del PDeCAT (4) y la concejala no adscrita Maguy Antolín (1); y los votos en contra de ERC (4).

En este punto se ha aprobado el gasto y el pago de 5 facturas del 2018 de distintos proveedores que, entre los meses de julio y diciembre del 2018, hicieron llegar facturas al Ayuntamiento, mediante medios electrónicos, y no se registraron correctamente por varios motivos, como por ejemplo el envío de la factura a través de una plataforma electrónica que no utiliza el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès o por problemas informáticos. Como las facturas corresponden a un ejercicio anterior, estas se tenían que aprobar por pleno.

3.-Expediente 339/2019. Se da cuenta del Decreto de alcaldía de aprobación del plan presupuestario a medio plazo.

El plan presupuestario para los años 2020, 2021 y 2022 contiene: el cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y la regla del gasto y las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos.

4.-Expediente 387/2019. Informes de estabilidad presupuestaria.

Se da cuenta del informe de intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla del gasto y de la deuda pública de la modificación de crédito 2ALC/2019. Se trata de un informe que se confeccionó por parte del departamento de intervención el 25 de marzo del 2019 y concluye que la modificación de crédito cumple con la ley orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ya que:

-Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria para tener capacidad de financiación.

-Cumple el objetivo de la regla del gasto.

-Cumple el objetivo del límite de deuda pública, con una radio de deuda viva de 24,9%.

5.-Expediente 576/2019. Se da cuenta del periodo medio de pago del 1r trimestre del 2019, que es de 6,38 días, cumpliendo así la ley orgánica 2/2012 de estabilidad financiera.

6.-Se da cuenta de los decretos de alcaldía firmados desde el 12 de marzo hasta el 24 de abril.

 


PLENO EXTRAORDINARIO DEL 29 DE ABRIL DEL 2019 A LAS 11H.

 

 

 

Este lunes 29 de abril, en finalizar el Pleno Extraordinario, se ha votado la urgencia de un segundo Pleno Extraordinario, en este caso con carácter urgente. Como en el anterior, se ha excusado la ausencia de los concejales Pere Saumoy (PDeCAT) y Juana Reina (ERC). Se han tratado los siguientes puntos:

1.-Declarar la urgencia de la sesión y aprobar la convocatoria de la sesión extraordinaria con carácter urgente de este pleno.

Se ha aprobado por unanimidad con los votos a favor del PDeCAT (4), ERC (4) y la concejala no adscrita Maguy Antolín (1).

2.-Solicitud para la modificación de la tarifa de agua del servicio público de abastecimiento de agua potable.

Se aprueba por unanimidad desestimar la solicitud de FCC-Aqualia, SA, con los votos a favor del PDeCAT (4), ERC (4) y la concejala no adscrita Maguy Antolín (1).

En este punto se ha dado cuenta del informe de intervención desfavorable a la propuesta de la empresa concesionaria FCC-AQUALIA SA, mediante la cual solicitaba una modificación de la tarifa de agua del servicio público de abastecimiento de agua potable del municipio de la Bisbal del Penedès. Se ha votado la no aceptación de la solicitud de modificación de tarifas y dar cuenta de este acuerdo a la Comisión de Precios.

Aqualia proponía modificar la tarifa del 1er tramo de consumo (de 0 a 20m3). Actualmente es de 0,335 y se proponía 0,37, que es un incremento del 9.45%. También se proponía aumentar las cuotas fijas: pasar de 14,66€ a 16€ la cuota de servicio (importe bimensual) y pasar de 8,40€ a 10€ la cuota de conservación de infraestructuras (importe bimensual).

El pasado 27 de febrero de 2019, la empresa concesionaria FCC-AQUALIA, SA, presentó una solicitud para la modificación de la tarifa del agua del servicio público de abastecimiento de agua potable del municipio de la Bisbal del Penedès. Según la normativa, el Ayuntamiento debe aprobar un informe motivado sobre esta solicitud en el plazo de 30 días a contar desde el día siguiente de la presentación de la solicitud. El plazo finalizaba el 29 de marzo pero, el 26 de marzo del 2019, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès solicitó a la empresa concesionaria la presentación de la documentación justificativa. La empresa concesionaria recibió la notificación el 27 de marzo del 2019, hecho por el cual se suspendía el plazo de tramitación. A partir de esta fecha, la empresa concesionaria tenía un mes para presentar la documentación justificativa (hasta el 27 de abril del 2019). El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès no ha recibido la documentación solicitada pero el Pleno se ha tenido que convocar igualmente para resolver y, según la normativa, se puede hacer en los dos días siguientes a la finalización del plazo. Por este motivo se ha convocado un Pleno extraordinario urgente que ha desestimado la solicitud de subir los precios de la tarifa del primer tramo de consumo y del aumento de dos de las cuotas fijas del servicio.