El Ple ha aprovat per unanimitat la no acceptació de la modificació de tarifes del servei d’abastament d’aigua potable proposada per Aqualia

191212 Ple extraordinari

Aquest dijous 12 de desembre, a les 8.30h, s’ha celebrat un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès amb un únic punt a l’ordre del dia: l’aprovació de la no acceptació de la modificació de tarifes del servei d’abastament d’aigua potable proposada per l’empresa concessionària FCC-Aqualia S.A.

S’ha aprovat per unanimitat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC (1).

El passat 4 d’octubre l’empresa concessionària que gestiona el Servei d’aigües de la Bisbal del Penedès va fer arribar a l’Ajuntament, via registre d’entrada, la proposta de la següent modificació de les tarifes aplicades al servei: augmentar la tarifa del 1r tram de consum (de 0 a 20m³) i dues de les tres quotes fixes (la quota de servei i la de conservació d’infraestructures) que es van rebaixar en un 30% l’any 2017. L’increment global proposat és un 10% superior a l’actual, segons informa la concessionària, per cobrir unes pèrdues que estimen en 65.141€ anuals.

El 18 d’octubre, una vegada estudiada la documentació aportada per l’empresa concessionària, l’Ajuntament va detectar mancances i va requerir a l’empresa que aportés, en el termini d’un mes, diversos documents: la justificació de la dedicació del personal, la justificació de les despeses de tractament i anàlisi de l’aigua, informació detallada de l’immobilitzat i justificació de l’informe de les actuacions realitzades a la xarxa d’abastament i sanejament durant els anys 2018 i 2019. El 25 de novembre Aqualia va aportar la documentació sol·licitada i, posteriorment, la secretària-interventora va emetre un informe desfavorable que és en el que es basa la proposta del Ple. Les principals conclusions de l’informe són les discrepàncies en l’aplicació de despeses al servei, la imputació al servei del fons social per a la pobresa energètica (que al conveni consta que és a fons perdut) i la diferenciació en el càlcul de les amortitzacions.

L’equip de govern ha defensat que “no acceptem aquest augment de tarifes per les discrepàncies en els càlculs de l’estudi que acompanya aquesta modificació i tampoc l’acceptem perquè amb les millores a la xarxa que hem fet i farem, es redueixen les despeses de reparacions”.

Durant el Ple, l’alcaldessa Agnès Ferré ha recordat que el 27 de febrer de 2019 l’empresa concessionària FCC-Aqualia S.A. ja va presentar una sol·licitud per a la modificació de les tarifes. L’empresa proposava un increment d’un 8% de mitjana per cobrir l’increment d’algunes partides de despeses per unes pèrdues que, segons la documentació aportada, l’empresa calculava que ascendien a 48.000€ anuals. En poc més de mig any, l’empresa ha tornat a presentar una proposta per incrementar les tarifes.

EL 2017 L’AJUNTAMENT VA REBAIXAR LES QUOTES FIXES DEL REBUT D’AIGUA

El 2017 es van aconseguir rebaixar les quotes fixes del rebut d’aigua (quota de servei, quota de conservació d’infraestructures i quota de conservació de comptadors) i es van crear dues tarifes: la social i la de fuites. A més, des del 2017 s’han fet inversions en la xarxa d’aigua al Papagai i Can Gordei, que fan que hi hagi menys fuites d’aigua i, per tant, menys reparacions: s’han dut a terme inversions per a la instal·lació de comptadors a les entrades i sortides de dipòsits i pous; i s’ha canviat el bombeig amb gasoil pel bombeig elèctric del pou de la Masieta, la qual cosa també hauria de fer minvar les despeses. L’equip de govern defensa que “aquestes inversions disminueixen les reparacions a la xarxa i tenim previstes diverses inversions més per al 2020 i els següents anys de mandat. Per això creiem que l’empresa concessionària hauria de tenir menys despeses que anys enrere”.


CASTELLANO| Este jueves 12 de diciembre, a las 8.30h, se ha celebrado un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès con un único punto en el orden del día: la aprobación de la no aceptación de la modificación de tarifas del servicio de abastecimiento de agua potable propuesta por la empresa concesionaria FCC-Aqualia S.A.

Se ha aprobado por unanimidad con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC (1).

El pasado 4 de octubre la empresa concesionaria que gestiona el Servicio de aguas de la Bisbal del Penedès hizo llegar al Ayuntamiento, vía registro de entrada, la propuesta de la siguiente modificación de tarifas aplicadas al servicio: aumentar la tarifa del 1er tramo de consumo (de 0 a 20m³) y dos de las tres cuotas fijas (la cuota de servicio y la de conservación de infraestructuras) que se rebajaron en un 30% en el año 2017. El incremento global propuesto es un 10% superior al actual, según informa la concesionaria, para cubrir unas pérdidas que estiman en 65.141€ anuales.

El 18 de octubre, una vez estudiada la documentación aportada por la empresa concesionaria, el Ayuntamiento detectó carencia de información y requirió a la empresa que aportase, en el plazo de un mes, varios documentos: la justificación de la dedicación del personal, la justificación de los gastos de tratamiento y análisis del agua, información detallada del inmovilizado y justificación del informe de las actuaciones realizadas en la red de abastecimiento y saneamiento durante los años 2018 y 2019. El 25 de noviembre Aqualia aportó la información solicitada y, posteriormente, la secretaria-interventora emitió un informe desfavorable que es en el que se basa la propuesta del Pleno. Las principales conclusiones del informe son las discrepancias en la aplicación de gastos en el servicio, la imputación al servicio del fondo social para la pobreza energética (que en el convenio consta que es a fondo perdido) y la diferenciación en el cálculo de las amortizaciones.

El equipo de gobierno ha defendido que “no aceptamos este aumento de tarifas por las discrepancias en los cálculos del estudio que acompaña esta modificación y tampoco la aceptamos porqué con las mejoras en la red que hemos hecho y haremos, se reducen los gastos de reparaciones”.

Durante el Pleno, la alcaldesa Agnès Ferré ha recordado que el 27 de febrero del 2019 la empresa concesionaria FCC-Aqualia S.A. ya presentó una solicitud para la modificación de las tarifas. La empresa proponía un incremento de un 8% de media para cubrir el incremento de algunas partidas de gastos por unas pérdidas que, según la documentación aportada, la empresa calculaba que ascendían a 48.000€ anuales. En poco más de medio año, la empresa ha vuelto a presentar una propuesta para incrementar las tarifas.

EN EL 2017 EL AYUNTAMIENTO REBAJÓ LAS CUOTAS FIJAS DEL RECIBO DE AGUA

En el 2017 se consiguió la rebaja de las cuotas fijas del recibo de agua (cuota de servicio, cuota de conservación de infraestructuras y cuota de conservación de contadores) y se crearon dos tarifas: la social y la de fugas. Además, desde el 2017 se han hecho inversiones en la red de agua en el Papagai y Can Gordei, que hacen que haya menos fugas de agua y, por lo tanto, menos reparaciones: se han llevado a cabo inversiones para la instalación de contadores en las entradas y salidas de depósitos y pozos; y se ha cambiado el bombeo con gasóleo por el bombeo eléctrico del pozo de la Masieta, la cual cosa también debería hacer menguar los gastos. El equipo de gobierno defiende que “estas inversiones disminuyen las reparaciones en la red y tenemos previstas varias actuaciones más para el 2020 y los siguientes años de mandato. Por eso creemos que la empresa concesionaria debería tener menos gastos que años atrás”.