L’equip de govern es reuneix amb el cos de Mossos d’Esquadra, el Servei d’Informació i Inspecció Municipal i les associacions de veïns per tractar temes de seguretat ciutadana

REUNIO DE SEGURETAT CIUTADANA LA BISBAL 191210

Aquest dimarts 10 de desembre el despatx d’alcaldia ha acollit una reunió, convocada per l’equip de govern, que ha comptat amb la participació de l’inspector Mulet i el sotsinspector Perlado del cos de Mossos d’Esquadra; el cap del Servei d’Informació i Inspecció Municipal, Daniel Márquez; i els presidents de les associacions de veïns dels barris de la Miralba, Can Gordei, l’Esplai i el Priorat de la Bisbal amb els seus acompanyants. Aquesta reunió perseguia l’objectiu d’abordar qüestions de seguretat ciutadana com ara l’augment dels robatoris, les ocupacions de cases buides per part de delinqüents o les plantacions de cànnabis en habitatges.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha obert la reunió explicant que “la seguretat ciutadana és una prioritat per a l’equip de govern” i ha insistit en el fet que “la Bisbal mai no ha tingut servei de vigilància. Si un Ajuntament no té policia municipal o servei de vigilància, s’ha de crear el servei i a la Bisbal no s’havia fet. Les persones que formen part del cos de policia o vigilància han de ser funcionaris de carrera, passar unes proves i formar-se a l’escola de policia. Això tampoc ha passat a la Bisbal. Tenim un informe del 6 d’agost de 2015, de la Direcció General d’Administració de Seguretat, del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que exposa: ‘els que formen part del cos de policia o vigilància han de ser funcionaris de carrera i es regiran per la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de força i cossos de seguretat’. En el cas de la Bisbal, els treballadors no són funcionaris, és personal laboral”. Ferré ha aclarit que “el 2016 es va crear el servei d’Informació i Inspecció municipal, que fa tasques informatives, d’inspecció i patrullatge pels carrers del municipi amb la finalitat de resoldre incidències o derivar-les a les forces policials, si és el cas. Comptem amb grans professionals i ara fan la tasca que els correspon”. Després d’aquesta introducció, la batllessa ha fet referència als robatoris: “des del 2015 fins a començaments d’aquest any, van disminuir significativament els robatoris. L’increment d’aquests últims mesos es deu a un increment global a la comarca, si bé és cert que els municipis amb urbanitzacions tenim cases aïllades i desocupades, el que pot comportar que s’hi instal·lin delinqüents”.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Félix Villazán, ha explicat que “la preocupació per la seguretat al municipi és prioritària i una mostra d’això és la recent creació de la Regidoria de Seguretat Ciutadana”. Villazán ha explicat que “la Bisbal forma part de la prova pilot de seguretat amb càmeres lectores de matrícules, que suposarà una millora per al municipi, ja que es podrà controlar qui entra i surt de les urbanitzacions amb un 99% de fiabilitat en la lectura de les matrícules. De fet, els llocs on s’han instal·lat s’ha reduït l’índex de robatoris entre un 30 i un 40%, ja que també fan l’efecte dissuasiu”. El regidor ha volgut incidir en què “és molt útil seguir els consells que ens van donar els Mossos d’Esquadra a les xerrades que es van organitzar des de la regidoria, per això les vam organitzar. Per exemple, ens pot ajudar el fet de tenir alarma a casa”. El regidor també ha anunciat que la seva intenció és poder mantenir reunions trimestrals amb les associacions de veïns a fi i efecte de conèixer les inquietuds, dubtes i pors dels veïns, informar les associacions de les passes que es fan en matèria de seguretat ciutadana i poder treballar de cara als possibles problemes que es vagin donant”. Alhora, ha avançat que “s’intensificarà el patrullatge del Servei d’Informació i Inspecció municipal perquè, de moment, augmenti la sensació de seguretat”.

Al seu torn, l’inspector i el sotsinspector de Mossos d’Esquadra s’han dirigit als veïns per recordar-los que si veuen qualsevol cosa estranya o sospitosa, poden trucar al 112. Per qüestions que no siguin urgents, els agents han recordat als membres de les associacions que poden contactar amb l’adreça de correu electrònic que se’ls va entregar durant les xerrades sobre la prevenció de robatoris que van tenir lloc als diferents barris de la Bisbal.

Quant a la prova pilot amb càmeres lectores de matrícules que començarà el 2020, des de Mossos d’Esquadra han explicat que “nosaltres marcarem on s’han d’instal·lar les càmeres, que acostumen a ser llocs on hi ha incidència de robatoris. A més, es tracta de càmeres especials, que funcionen amb un software específic i que estan homologades i són compatibles amb el nostre sistema”. Els policies han explicat que “d’entrada, als municipis on s’han provat, són molt efectives per prevenir robatoris, ja que els redueixen en un índex molt alt”.

Els presidents de les associacions de veïns i els seus acompanyants han exposat dubtes i consultes relacionades amb seguretat, tals com la presència de delinqüents reincidents en alguns barris, l’ocupació de cases buides, les plantacions de cànnabis, els robatoris en domicilis particulars o la possible creació de patrulles veïnals.

Quant a les patrulles veïnals, els Mossos d’Esquadra han recomanat que no tirin endavant aquestes pràctiques perquè “en un enfrontament, perdran vostès – no ells – i, a sobre, tindran problemes amb la justícia. Vostès sí que tenen coses a perdre, a ells segurament els és igual”. Des de Mossos d’Esquadra insisteixen en el fet que, si els veïns posseeixen informació sobre persones o conductes sospitoses, cal que la facin saber als cossos de policia perquè aquests puguin actuar, encara que sigui informació que pugui semblar bàsica: una persona o un vehicle sospitós, persones descarregant molt de material – com ara plaques de pladur, ventiladors, etc. en una casa-, etc. Segons els policies “en els últims mesos, les trucades alertant de persones sospitoses al 112 han estat molt poques i és molt important que les associacions de veïns i la ciutadania es comuniquin amb nosaltres. Està molt bé que tingueu grups de Whatsapp, però aquesta informació i comunicació és important que ens la pugueu transmetre perquè puguem actuar”. Els agents han volgut deixar clar que “ens preocupa, no ens agrada la sensació d’inseguretat, i incidirem per poder canviar la situació o revertir-la. Vosaltres sou els nostres ulls i tota informació que ens pugueu aportar té molta vàlua per a nosaltres i és el que permetrà que puguem actuar”.

L’alcaldessa Agnès Ferré ha clos la reunió anunciant que, en els pròxims mesos, es tornarà a convocar els assistents per anar fent un seguiment de les qüestions relacionades amb seguretat ciutadana.


CASTELLANO | Este martes 10 de diciembre el despacho de alcaldía ha acogido una reunión, convocada por el equipo de gobierno, que ha contado con la participación del inspector Mulet y el subinspector Perlado del cuerpo de Mossos d’Esquadra, el jefe del Servicio de Información e Inspección Municipal, Daniel Márquez, y los presidentes de las asociaciones de vecinos de los barrios de la Miralba, Can Gordei, l’Esplai y el Priorato de la Bisbal con sus acompañantes. Esta reunión perseguía el objetivo de abordar cuestiones de seguridad ciudadana como por ejemplo el aumento de robos, las ocupaciones de casas vacías por parte de delincuentes o las plantaciones de cannabis en viviendas.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha abierto la reunión explicando que “la seguridad ciudadana es una prioridad para el equipo de gobierno” e insistiendo en el hecho que “la Bisbal nunca ha tenido servicio de vigilancia. Si un Ayuntamiento no tiene policía municipal o servicio de vigilancia, se tiene que crear el servicio y en la Bisbal no se había hecho. Las personas que forman parte del cuerpo de policía o vigilancia deben ser funcionarios de carrera, pasar unas pruebas y formarse en la escuela de la policía. Esto tampoco ha pasado en la Bisbal. Tenemos un informe del 6 de agosto del 2015, de la Dirección General de Administración de Seguridad, del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya, que expone: ‘los que forman parte del cuerpo de policía o vigilancia deben ser funcionarios de carrera y se regirán por la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerza y cuerpos de seguridad’. En el caso de la Bisbal, los trabajadores no son funcionarios, es personal laboral”. Ferré ha aclarado que “el 2016 se creó el servicio de Información e Inspección municipal, que hace trabajos informativos, de inspección y patrullaje por las calles del municipio con la finalidad de resolver incidencias o derivarlas a las fuerzas policiales, si se da el caso. Contamos con grandes profesionales y ahora hacen el trabajo que les corresponde”. Después de esta introducción, la alcaldesa ha hecho referencia a los robos “desde el 2015 hasta principios de este año, disminuyeron significativamente los robos. El incremento de estos últimos meses se debe a un incremento global en la comarca, si bien es cierto que los municipios con urbanizaciones tenemos casas aisladas y desocupadas, lo que puede comportar que se instalen delincuentes”.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Félix Villazán, ha explicado que “la preocupación por la seguridad en el municipio es prioritaria y una muestra de ello es la reciente creación de la prueba piloto de seguridad con cámaras lectoras de matrículas, que supondrá una mejora para el municipio, ya que se podrá controlar quien entra y sale de las urbanizaciones con un 99% de fiabilidad en la lectura de las matrículas. De hecho, en los lugares en los que se han instalado se ha reducido el índice de robos entre un 30 y un 40%, ya que también hacen el efecto disuasorio”. El concejal ha querido incidir en que “es muy útil seguir los consejos que nos dieron los Mossos d’Esquadra en las charlas que se organizaron desde la concejalía, por eso las organizamos. Por ejemplo, nos puede ayudar el hecho de tener alarma en casa”. El concejal también ha anunciado que su intención es poder mantener reuniones trimestrales con las asociaciones de vecinos para conocer las inquietudes, dudas y miedos de los vecinos, informar a las asociaciones de los pasos que se hacen en materia de seguridad ciudadana y poder trabajar de cara a posibles problemas que se vayan dando. Además, también ha avanzado que “se intensificará el patrullaje del Servicio de Información e Inspección municipal para que, de momento, aumente la sensación de seguridad”.

En su turno, el inspector y el subinspector de Mossos d’Esquadra se han dirigido a los vecinos para recordarles que si ven cualquier cosa extraña o sospechosa, pueden llamar al 112. Para cuestiones que no sean urgentes, los agentes han recordado a los miembros de las asociaciones que pueden contactar con la dirección de correo electrónico que se les entregó durante las charlas sobre prevención de robos que tuvieron lugar en los distintos barrios de la Bisbal.

En cuanto a la prueba piloto con cámaras lectoras de matrículas que empezará en 2020, desde Mossos d’Esquadra han explicado que “nosotros marcaremos dónde se deben instalar las cámaras, que acostumbran a ser lugares donde hay incidencia de robos. Además, se trata de cámaras especiales, que funcionan con un software específico y que están homologadas y son compatibles con nuestro sistema”. Los policías han explicado que “inicialmente, en los municipios en los que se han probado, son muy efectivas para prevenir robos, ya que los reducen en un índice muy alto”.

Los presidentes de las asociaciones de vecinos y sus acompañantes han expuesto dudas y consultas relacionadas con seguridad, tales como la presencia de delincuentes reincidentes en algunos barrios, la ocupación de casas vacías, las plantaciones de cannabis, los robos en domicilios particulares o la posible creación de patrullas vecinales.

En cuanto a las patrullas vecinales, los Mossos d’Esquadra ha recomendado que no lleven a cabo estas prácticas porqué “en un enfrentamiento, perderán ustedes – no ellos – y, encima, tendrán problemas con la justicia. Ustedes sí que tienen cosas a perder, a ellos seguramente les dará igual”. Desde Mossos d’Esquadra insisten en el hecho que, si los vecinos poseen información sobre personas o conductas sospechosas, es necesario que se lo hagan saber a los cuerpos de policía para que estos puedan actuar, aunque sea información que pueda parecer básica: una persona o un vehículo sospechoso, personas descargando mucho material – como por ejemplo placas de pladur, ventiladores, etc. en una casa-, etc. Según los policías “en los últimos meses, las llamadas alertando de personas sospechosas al 112 han sido muy pocas y es muy importante que las asociaciones de vecinos y la ciudadanía se comuniquen con nosotros. Está muy bien que tengáis grupos de Whatsapp, pero esta información y comunicación es muy importante que  nos la podáis transmitir para que podamos actuar”. Los agentes han querido dejar claro que “nos preocupa, no nos gusta la sensación de inseguridad, e incidiremos para poder cambiar la situación o revertirla. Vosotros sois nuestros ojos y toda información que nos podáis aportar tiene mucho valor para nosotros y es lo que permitirá que podamos actuar”.

La alcaldesa Agnès Ferré ha concluido la reunión anunciando que, en los próximos meses, se volverá a convocar a los asistentes para ir haciendo un seguimiento de las cuestiones relacionadas con seguridad ciudadana.