El proper dilluns 16 de desembre a les 19h tindrà lloc el Ple ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

El proper dilluns 16 de desembre de 2019, a les 19h, tindrà lloc el Ple ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès amb el següent ordre del dia:

Part resolutiva:

1.-Aprovació de l’acta del Ple del 16/09/19

2.-Aprovació de l’acta del Ple del 23/09/19

3.-Aprovació de l’acta del Ple del 16/10/19

4.-Aprovació de l’acta del Ple del 21/10/19

5-Aprovació de l’acta del Ple del 27/11/19

6.-Ratificació de la dissolució del Consorci Universitari del Baix Penedès

7.-Pla estratègic de subvencions 2020

8.-Revisió de preus del contracte de recollida de residus amb CESPA SA

9.-Revocació de la competència al Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria de serveis d’informàtica i telecomunicacions

10.-Aprovació del calendari fiscal 2020

11.-Compliment de la sentència del contenciós administratiu (per una plusvàlua)

Activitat de control:

12.-Donar compte dels Decrets d’alcaldia

13.-Donar compte dels acords de Junta de Govern Local

Precs i preguntes


Segons el ROM aprovat al Ple de l’Ajuntament de la Bisbal el passat 19 de juny de 2017, la ciutadania pot participar en els Plens Ordinaris. Tot seguit us detallem el funcionament d’aquest supòsit:

Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple en el punt de l’ordre del dia de ‘Precs i preguntes’, d’acord amb les prescripcions següents:

 • El prec o pregunta s’haurà de sol·licitar a l’Alcaldia:
  • per escrit i entrar-lo/a al Registre General com a màxim 24 hores abans del Ple Ordinari
  • Per Twitter a @BisbalPenedes com a màxim 24h abans del Ple Ordinari, complint el protocol d’ús de les xarxes socials i emprant l’etiqueta #PleBisbalPenedès, seguit del prec o pregunta
 • L’assumpte objecte del prec o pregunta haurà de ser de competència municipal sobre l’acció de govern o estar directament relacionat amb els punts inclosos a l’ordre del dia
 • Cada ciutadà/ana  pot formular un  prec i una pregunta en un mateix Ple. La longitud màxima de cada piulada és de 140 caràcters i no es pot continuar la pregunta en un segon ‘tweet’.
 • L’alcaldia podrà no respondre si és un assumpte sobre el qual l’Ajuntament no té competències o si ja s’ha presentat la mateixa pregunta en una altra sessió plenària en els últims 6 mesos.
 • L’alcaldia comunicarà, acabat el termini màxim de presentació de preguntes, a qui vagin dirigides les preguntes o peticions sol·licitades perquè les pugui respondre
 • L’Alcaldia llegirà la pregunta en veu alta
 • L’alcaldia o a qui va adreçada la pregunta, la respondrà en la mateixa sessió del Ple
 • El públic assistent a les sessions no podrà efectuar manifestacions de grat o desgrat. Tampoc es podran proferir comentaris que afectin el normal desenvolupament de la sessió.

CASTELLANO | El próximo lunes 16 de diciembre de 2019, a las 19h, tendrá lugar el Pleno ordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès con el siguiente orden día:

Parte resolutiva:

1.-Aprobación del acta del Pleno del 16/09/19

2.-Aprobación del acta del Pleno del 23/09/19

3.-Aprobación del acta del Pleno del 16/10/19

4.-Aprobación del acta del Pleno del 21/10/19

5.-Aprobación del acta del Pleno del 27/11/19

6.-Ratificación de la disolución del Consorci Universitari del Baix Penedès

7.-Plan estratégico de subvenciones 2020

8.-Revisión de precios del contrato de recogida de residuos con CESPA SA

9.-Revocación de la competencia al Consell Comarcal del Baix Penedès en materia de servicios de informática y telecomunicaciones

10.-Aprobación del calendario fiscal 2020

11.-Cumplimiento de la sentencia del contencioso administrativo (por una plusvalía)

Actividad de control:

12.-Dar cuenta de los Decretos de alcaldía.

13.-Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local

Ruegos y preguntas


Según el ROM aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès el pasado 19 de junio del 2017, la ciudadanía puede participar en los Plenos Ordinarios. A continuación os detallamos el funcionamiento de este supuesto:

Todas las personas tienen derecho a intervenir en las sesiones ordinarias del Pleno en el punto de la orden del día de ‘Ruegos y preguntas’, de acuerdo con las prescripciones siguientes:

 • El ruego o pregunta deberá solicitarse a Alcaldía:
  • Por escrito y entrarlo/la por escrito como máximo 24 horas antes del Pleno Ordinario
  • Por Twitter en @BisbalPenedes como máximo 24h antes del Pleno Ordinario, cumpliendo el protocolo de uso de las redes sociales con el formato #PleBisbalPenedès, seguido del ruego o pregunta.
 • El asunto objeto del ruego o pregunta deberá ser de competencia municipal sobre la acción de gobierno o estar directamente relacionado con los puntos incluidos en el orden del día
 • Cada ciudadano/na puede formular un ruego y una pregunta en un mismo Pleno. La longitud máxima de cada tweet es de 140 caracteres y no se puede continuar la pregunta con un segundo ‘tweet.
 • Alcaldía podrá no responder si es un asunto sobre el cual el Ayuntamiento no tiene competencias o si ya se ha presentado la misma pregunta en otra sesión plenaria de los últimos 6 meses.
 • Alcaldía comunicará, terminado el plazo máximo de presentación de preguntas, a quien vayan dirigidas las preguntas o peticiones solicitadas para que las pueda responder
 • Alcaldía leerá la pregunta en voz alta
 • Alcaldía o a quien vaya dirigida la pregunta, la responderá en la misma sesión del Pleno
 • El público asistente a las sesiones no podrá efectuar manifestaciones de agrado o desagrado. Tampoco se podrán proferir comentarios que afecten el normal desarrollo de la sesión.