El Ple Ordinari del passat 19 de juny va aprovar el primer ROM de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès

El document organitzatiu facilitarà la participació ciutadana permetent que els bisbalencs i les bisbalenques puguin intervenir als plens ordinaris

El Ple de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès celebrat aquest dilluns ha aprovat inicialment el ROM (Reglament Orgànic Municipal), el document on s’han de regular tots els aspectes de l’organització municipal: l’activitat municipal, les normes sobre la constitució, la vigència i finalització del mandat corporatiu, el funcionament dels seus òrgans, l’estatut dels membres de la corporació o la informació i participació ciutadana. A més, serveix per establir els canals necessaris per facilitar la participació de la ciutadania als assumptes públics municipals amb la finalitat que la societat sigui més participativa, conscient i responsable.

L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès no disposava de cap ROM a L’Ajuntament i és per això que des d’alcaldia es va preparar un document de 138 articles adequat a l’Ajuntament de la vila, seguint les normatives vigents d’àmbit local. Aquest document va ser enviat a tots els grups polítics amb representació al consistori perquè fessin les seves aportacions. Finalment s’ha aprovat el document inicial, sense cap aportació d’altres grups, ja que cap d’ells ha contribuït en el termini que es va marcar per a fer-ho. Segons l’alcaldessa de la vila, Agnès Ferré, “es tracta d’un reglament molt important que implica a tots els membres del Consistori i que estableix unes línies de treball sobre el funcionament de l’Ajuntament”.

Aquesta proposta es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT (5) i el PSC (1) i els vots en contra d’ERC (5)

El ROM de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès inclou normes, indicadors i formes d’organització i està constituït pel conjunt de drets i deures que la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i les legislacions estatal i autonòmica de règim local.

Entre la informació que conté, en destaquen els següents apartats:

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

En l’àmbit de l’organització municipal es contempla: la creació de l’auditoria ciutadana, la utilització de les noves tecnologies en les convocatòries dels Plens i la Junta de Govern (implica estalvi de paper i de recursos de personal) i regulació del funcionament dels Plens. En aquest sentit cal destacar que, amb el ROM aprovat, la ciutadania podrà participar en el punt de ‘Precs i preguntes’ dels Plens Ordinaris de l’Ajuntament i l’equip de govern  contestarà les preguntes forumlades per la ciutadania i es prendrà nota dels seus precs. En aquest sentit, cal explicar que el funcionament serà el següent:

 • Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple en el punt de l’ordre del dia de ‘Precs i preguntes’, d’acord amb les prescripcions següents:
  • El prec o pregunta s’haurà de sol·licitar a l’Alcaldia:
   • per escrit i entrar-lo/a al Registre General com a màxim 24 hores abans del Ple Ordinari
   • Per Twitter a @BisbalPenedes com a màxim 24h abans del Ple Ordinari, complint el protocol d’ús de les xarxes socials que aprovem al punt següent de l’ordre del dia. El format serà emprant l’etiqueta #PleBisbalPenedès, seguit del prec o pregunta
  • L’assumpte objecte del prec o pregunta haurà de ser de competència municipal sobre l’acció de govern o estar directament relacionat amb els punts inclosos a l’ordre del dia
  • Cada ciutadà/ana  pot formular un  prec i una pregunta en un mateix Ple. La longitud màxima de cada piulada és de 140 caràcters i no es pot continuar la pregunta en un segon ‘tweet’.
  • L’alcaldia podrà no respondre si és un assumpte sobre el qual l’Ajuntament no té competències o si ja s’ha presentat la mateixa pregunta en una altra sessió plenària en els últims 6 mesos.
  • L’alcaldia comunicarà, acabat el termini màxim de presentació de preguntes, a qui vagin dirigides les preguntes o peticions sol·licitades perquè les pugui respondre
  • L’Alcaldia llegirà la pregunta en veu alta
  • L’alcaldia o a qui va adreçada la pregunta, la respondrà en la mateixa sessió del Ple
  • El públic assistent a les sessions no podrà efectuar manifestacions de grat o desgrat. Tampoc es podran proferir comentaris que afectin el normal desenvolupament de la sessió.

És la primera vegada que es permet la participació del públic en l’apartat de ‘Precs i preguntes’ al Ple Ordinari de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès. En aquest sentit l’alcaldessa defensa que es tracta de “facilitar al conjunt dels bisbalencs i bisbalenques la més àmplia informació sobre la gestió municipal”. Així, es pretén facilitar informació sobre l’activitat del municipi, les obres i els serveis i generar instruments de participació amb la finalitat d’aprofundir en la cultura del compromís i la implicació ciutadana en la gestió municipal.

L’aposta de l’actual equip de govern per la participació ciutadana ja s’ha posat en marxa en diverses iniciatives, d’una banda l’any passat es va tirar endavant un concurs d’idees sobre el Poliesportiu Municipal i de l’altra tot just la setmana passada (del 12 al 16 de juny) es van fer unes sessions informatives en diferents punts del municipi amb la finalitat de tirar endavant, a la tardor, uns pressupostos participatius sobre els comptes municipals del 2018. També cal remarcar que s’ha creat l’auditoria ciutadana, amb l’objectiu d’acostar els comptes municipals a la ciutadania que consisteix en triar de forma aleatòria 10 persones majors d’edat del cens municipal que participaran com a convidats, de manera voluntària i com a oients a la Comissió Especial de Comptes i el Secretari de l’Ajuntament i el Regidor d’Hisenda explicaran a aquests bisbalencs quin és el funcionament econòmic de l’Ajuntament.

INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA CAP A LA CIUTADANIA

El ROM pretén definir quins són els mitjans per informar de la gestió municipal a la ciutadania:

 • El Ple municipal
 • La revista municipal
 • El web municipal i les xarxes socials
 • El servei eBando (app)
 • Els pregons
 • Les cartelleres municipals
 • El taulell d’anuncis de l’Ajuntament
 • L’organització d’actes públics
 • L’edició de cartells i bans
 • Els contactes directes i per escrit o per correu electrònic
 • La convocatòria de processos de participació ciutadana en la determinació de projectes del municipi
 • La difusió de les convocatòries de les sessions del Ple
 • Qualsevol altre mitjà que es consideri convenient