El ple ha aprovat per unanimitat la proposta de la Regidoria d’Ensenyament d’oferir subvencions per a excursions pedagògiques i colònies a les famílies més desafavorides del municipi

L’objectiu és garantir la igualtat d’oportunitats des de l’escola

El Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, celebrat el 19 de juny de 2017, ha aprovat una ordenança per atorgar ajuts a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides. Aquestes subvencions tenen per objectiu garantir el dret a l’educació i a l’accés a l’ensenyament en idèntiques condicions per a tots els infants. D’aquesta manera, des de la Regidoria d’Ensenyament s’ha considerat oportú crear una subvenció econòmica perquè els nens, nenes, nois i noies de les famílies més desafavorides de la vila puguin participar en les sortides o excursions organitzades pel centre. Seran objecte d’aquesta subvenció les activitats d’excursions i colònies escolars 2017-2018 per a les famílies que compleixin els requisits establerts en les bases. L’import subvencionable es correspondrà al 50% del cost d’adquisició de les activitats d’excursions i colònies escolars.

Les quantitats màximes per al curs de primària (Escola Ull de Vent) seran:

-P3 i P4: subvenció de 50€ per curs

-P5 a 6è de primària: subvenció de 120€ per curs.

Per a l’Institut (IES Coster de la Torre) l’import serà de 150€ per curs.

Els destinataris d’aquestes subvencions hauran d’acomplir diversos requisits:

-Empadronament en el municipi de La Bisbal del Penedès

-Comptar amb fills i filles matriculats en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de primària i secundària obligatòria, durant el curs 2017-2108, en els centres escolars de titularitat pública del municipi de La Bisbal del Penedès

-Tenir una renda per càpita neta mensual de manteniment no superior a la definida per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2016 en relació amb l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (569,12 euros mensuals) multiplicada per 1,2 (682,94€).

-No ser titular en règim de propietat o copropietat de més d’un habitatge

-No percebre cap altre ajut provinent d’altres administracions públiques que cobreixin totalment el cost de l’activitat o servei.

-No haver estat declarat com a beneficiari en convocatòries anteriors. En tal cas, no es podrà declarar la persona com a beneficiària.

La present convocatòria de subvenció ha estat aprovada pel Ple Ordinari del 19 de juny de 2017 per unanimitat i ara cal esperar l’aprovació definitiva de les bases i de la convocatòria al BOPT. Un cop aprovada definitivament pel BOPT i, posteriorment, per la Junta de Govern Local, els bisbalencs i les bisbalenques interessats en acollir-se a la subvenció tindran un termini de 15 dies naturals per demanar-la. L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès informarà puntualment  del termini de presentació de sol·licituds a través de les xarxes socials Facebook i Twitter, la pàgina web de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès ww.bisbalpenedes.com i l’app eBando.