Consulta pública per a la confecció de l’Ordenança Municipal sobre conservació i neteja de solars buits

Consulta pública conservació i neteja solars buits

El Ple ordinari de setembre de 2022, va acordar realitzar una consulta pública prèvia, d’acord amb la moció presentada pel grup municipal ARA la Bisbal.

El gener de 2023 s’aprovà per resolució d’alcaldia es va acordar contractar al Sr. Robert Vallès Casellas la redacció d’una ordenança i l’elaboració d’un inventari de solars sense edificar de la Bisbal del Penedès.

Tenim la necessitat d’aprovar una ordenança municipal reguladora de la conservació i neteja de solars buits de la Bisbal del Penedès, atès que el nostre municipi està format per 8 zones de població fora del nucli: El Priorat, El Papagai, l’Ortigós, La Miralba, Can Gordei, Santa Cristina, l’Esplai i La Masieta. Aquesta dispersió urbana converteix a la Bisbal en un municipi amb diferents realitats i necessitats en funció de la zona que ens trobem.

Moltes d’aquestes urbanitzacions, al llarg dels anys han experimentat un procés d’urbanització relacionat amb els diferents booms immobiliaris, que han suposat una acumulació de solars buits en sòl urbà o urbanitzable sense edificar. En diversos casos, trobem solars sense gestió per part dels propietaris i amb un aparent estat de deixadesa o abandonament, el qual suposa un perill pels veïns pel que fa al risc d’incendi, degut a la gran quantitat de massa arbòria disponible dins de les parcel·les.

La consulta es refereix a:

  • Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  • Els objectius de la norma.
  • Les possibles solucions alternatives, reguladores i no reguladores

Per aquest motiu i, previ a la confecció i aprovació inicial de l’ordenança municipal, obrim aquesta consulta pública per recollir aportacions dels bisbalencs i bisbalenques.

Termini de la consulta: del 28 de març al 28 d’abril

Proposta d’ordenança que se sotmet a consulta pública accedint a l’enllaç: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/transparency/7429c92c-fb3b-49a4-a3a3-bdde52916ad5/