L’Ajuntament i l’empresa adjudicatària de la instal·lació de la gespa artificial al camp de futbol (executada el 2011) arriben a un acord per arreglar deficiències i desperfectes

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i l’empresa adjudicatària de la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol -executada el 2011- han arribat a un acord: l’empresa assumirà part de les despeses de les obres d’arreglar deficiències al camp de futbol.”

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que segons un informe extern encarregat el 2016 per les fuites d’aigua i incidències detectades en el terreny que envolta el camp de futbol municipal “l’estat del terreny de joc estava en bones condicions, però l’entorn del terreny de joc no presentava les condicions òptimes per a la seva utilització. Tot el voltant del terreny de joc es va realitzar amb un paviment de formigó in situ, que presentava fissures i assentaments diferencials per haver-se formigonat sobre terreny poc compactat, en diverses vegades i sense connectar els paviments entre sí mitjançant malla electrosoldada”.

El setembre de 2011 es va aprovar, per Junta de Govern, l’adjudicació del contracte de subministrament amb opció de compra de gespa artificial per al camp de futbol, per un import de 716.350€. Posteriorment, el març de 2012, es va recepcionar el subministrament i la instal·lació, posant de manifest que tant el subministrament com la instal·lació es trobaven en bon estat. No obstant això, el 2016 es va encarregar un informe extern sobre les incidències detectades i, el 2017, es van iniciar unes obres de reparació del paviment de formigó del voltant del camp de joc. Més tard, el desembre de 2019, van continuar havent-hi incidències relacionades amb el manteniment del sistema de reg i la situació del terreny. Després d’un nou tràmit d’audiència amb la contractista, l’empresa va posar de manifest, el febrer de 2020, que estava disconforme amb les responsabilitats que se li atribuïen. Finalment, després de reunir-se diverses vegades amb l’Ajuntament amb l’objectiu de clarificar les discrepàncies sobre les deficiències detectades i les responsabilitats que se’n poguessin derivar, l’empresa contractista ha manifestat la seva voluntat de contribuir a les despeses que puguin ocasionar les reparacions, tot i que no es considera responsable de totes les deficiències detectades. L’empresa també ha sol·licitat formalment, mitjançant escrit de 14 de novembre de 2022, el retorn de l’aval (o garantia definitiva) dipositat en el seu moment per un import de 35.817,50€.

Per tot plegat, la Junta de Govern del 30 de gener ha aprovat la recepció definitiva de l’obra de subministrament i instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal; declarar l’incompliment imputable a l’empresa Certis Obres i Serveis SAU en 6.000€ i iniciar l’expedient de devolució de l’aval a l’empresa i iniciar l’expedient de contractació per tal de dur a terme les obres acordades. En aquest sentit, l’Ajuntament va sol·licitar pressupost a una empresa constructora, el passat mes de juny, per tal de valorar el cost econòmic de les deficiències existents. El pressupost el va fer l’empresa Excavacions i Transports Rovira S.A. i l’import de les obres ascendeix a 12.805€ (IVA exclòs).


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y la empresa adjudicataria de la instalación del césped artificial en el campo de fútbol -ejecutada en el 2011- han llegado a un acuerdo: la empresa asumirá parte de los gastos de las obras de arreglar deficiencias en el campo de fútbol.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que según un informe externo encargado en el 2016 por fugas de agua e incidencias detectadas en el terreno que rodea el campo de fútbol municipal “el estado del terreno de juego estaba en buenas condiciones, pero el entorno del terreno de juego no presentaba las condiciones óptimas para su utilización. La zona de alrededor del campo de juego se realizó con un pavimento de hormigón in situ, que presentaba fisuras y asentamientos diferenciales por haberse hormigonado sobre terreno poco compactado, en varias veces y sin conectar los pavimentos entre sí mediante malla electrosoldada”.

En septiembre de 2011 se aprobó, por Junta de Gobierno, la adjudicación del contrato de suministro con opción a compra del césped artificial para el campo de fútbol, por un importe de 716.350€. Posteriormente, en marzo del 2012, se recepcionó el suministro y la instalación, poniendo de manifiesto que tanto el suministro como la instalación se encontraban en buen estado. No obstante, en el 2016 se encargó un informe externo sobre las incidencias detectadas y, en el 2017, se iniciaron unas obras de reparación del pavimento de hormigón en el entorno del campo de juego. Más tarde, en diciembre del 2019, continuaron habiendo incidencias relacionadas con el mantenimiento del sistema de riego y la situación del terreno. Después de un nuevo trámite de audiencia con la contratista, la empresa puso de manifiesto, en febrero de 2020, que estaba disconforme con las responsabilidades que se le atribuían. Finalmente, después de reunirse varias veces con el Ayuntamiento con el objetivo de clarificar las discrepancias sobre las deficiencias detectadas y las responsabilidades que se pudiesen derivar, la empresa contratista ha manifestado su voluntad de contribuir a los gastos que puedan ocasionar las reparaciones, aunque no se considera responsable de todas las deficiencias detectadas. La empresa también ha solicitado formalmente, mediante escrito del 14 de noviembre de 2022, el retorno del aval (o garantía definitiva) depositado en su momento por un importe de 35.817,50€.

Por todo ello, la Junta de Gobierno del 30 de enero ha aprobado la recepción definitiva de la obra de suministro e instalación de césped artificial en el campo de futbol municipal; declarar el incumplimiento imputable a la empresa Certis Obres i Serveis SAU en 6.000€ e iniciar el expediente de devolución del aval a la empresa e iniciar el expediente de contratación para llevar a cabo las obras acordadas. En este sentido, el Ayuntamiento solicitó presupuesto a la empresa constructora, el pasado mes de junio, con el objetivo de valorar el coste económico de las deficiencias existentes. El presupuesto lo hizo la empresa Excavacions i Transports Rovira S.A. y el importe de las obras asciende a 12.805€ (IVA excluido).