S’ha aprovat un contracte menor per connectar el pou de la Masieta a la xarxa sense passar per una finca privada

La Junta de Govern de l’11 d’octubre ha aprovat, a petició de la Regidoria del Servei d’abastament d’aigua potable, un contracte menor amb Aqualia per connectar el pou de La Masieta a la xarxa, per evitar el tram soterrat que, en l’actualitat, passa per una finca privada. Aquesta obra té un cost de 24.062,02€ (IVA inclòs) i consisteix a desviar la canonada de sortida del pou d’abastament d’aigua de La Masieta, deixant el tram que passa per la finca privada fora de servei i connectant el nou tram amb la canonada existent de distribució.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “el dipòsit de La Masieta s’alimenta únicament del pou d’aquest barri. La canonada d’impulsió a la sortida del pou de La Masieta transcorre per una finca privada i considerem que el tram de la conducció ha de transcórrer per una zona d’accés fàcil i immediat per poder revisar aquesta infraestructura i els seus voltants sempre que sigui necessari”. L’equip de govern considera que el fet que el primer tram d’impulsió des de la font d’abastament d’aigua de la Masieta transcorri per una finca privada limita, en part, l’actuació i el control de la canonada sortint del pou i, per aquest motiu, tira endavant aquestes obres.


La Junta de Gobierno del 11 de octubre ha aprobado, a petición de la Concejalía del Servicio de abastecimiento de agua potable, un contrato menor con Aqualia para conectar el pozo de la Masieta a la red, para evitar el tramo soterrado que, en la actualidad, pasa por una finca privada. Esta obra tiene un coste de 24.062,02€ (IVA incluido) y consiste en desviar la tubería de salida del pozo de abastecimiento de agua de La Masieta, dejando el tramo que pasa por la finca privada fuera de servicio y conectando el nuevo tramo con la tubería existente de distribución.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “el depósito de La Masieta se alimenta únicamente del pozo de este barrio. La tubería de impulsión en la salida del pozo de La Masieta transcurre por una finca privada y consideramos que el tramo de la conducción tiene que transcurrir por una zona de acceso fácil e inmediato para poder revisar esta infraestructura y sus alrededores siempre que sea necesario”. El equipo de gobierno considera que el hecho que el primer tramo de impulsión des de la fuente de abastecimiento de agua de la Masieta transcurra por una finca privada limita, en parte, la actuación y el control de la tubería saliente del pozo y, por este motivo, lleva a cabo estas obras.