Continua la tramitació per a l’adjudicació de les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal

Continua la tramitació per a l’adjudicació de les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal. La Junta de Govern local ha aprovat requerir a l’empresa classificada en tercer lloc en la licitació de les obres de la primera fase del poliesportiu municipal que presenti la documentació per a la seva adjudicació, després de la renúncia de les empreses classificades en primer i en segon lloc a la licitació d’aquestes obres.

Aquesta proposta era competència del Ple, però està delegada a favor de la Junta de Govern local mitjançant l’acord plenari del 4 de juliol de 2019. Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan s’actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que sí que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Tenint en compte les mesures preses per evitar la propagació de la COVID-19, aquest punt de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local no s’ha votat amb públic, sinó que s’ha gravat en vídeo i ara el publiquem per poder garantir així la seva publicitat. Per tot plegat, els regidors i regidores de l’oposició –que no formen part de la Junta de Govern local- van rebre la informació sobre la proposta a la seva bústia de correu electrònic.


Continúa la tramitación para la adjudicación de las obras de la fase 1 del polideportivo municipal. La Junta de Gobierno local ha aprobado requerir a la empresa clasificada en tercer lugar en la licitación de las obras de la primera fase del polideportivo municipal que presente la documentación para su adjudicación, después de la renuncia de las empresas clasificadas en primer y en segundo lugar en la licitación de dichas obras.

Esta propuesta era competencia del Pleno, pero está delegada a favor de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando se actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que sí que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre. Teniendo en cuenta las medidas tomadas para evitar la propagación de la COVID-19, este punto del orden del día de la Junta de Gobierno Local no se ha votado con público, sino que se ha grabado en vídeo y ahora lo publicamos para poder garantizar así su publicidad. Por todo ello, los concejales y concejalas de la oposición -que no forman parte de la Junta de Gobierno local- recibieron la información sobre la propuesta en su buzón de correo electrónico.