S’obre el període de licitació per al servei de l’enllumenat de Nadal

Aquest dilluns 4 d’octubre l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha signat el Decret d’alcaldia d’aprovació de l’expedient de contractació de l’enllumenat Nadalenc.

El termini per presentar ofertes per a la licitació de la contractació del subministrament –en la modalitat d’arrendament- i del servei d’instal·lació, manteniment i desmuntatge d’elements decoratius lluminosos per a les festes de Nadal va del 5 al 19 d’octubre a les 15h.

La licitació serà per a tres anys, és a dir, per a tres campanyes nadalenques, i l’import de sortida anual és de 13.074,57€ amb IVA inclòs.

Al perfil del contractant trobareu el Ple de clàusules administratives i el plec de característiques tècniques, la memòria i l’anunci de la licitació: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=88927945&lawType=


Este lunes 4 de octubre la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha firmado el Decreto de alcaldía de aprobación del expediente de contratación del alumbrado de Navidad.

El plazo para presentar ofertas para la licitación de la contratación del suministro –en la modalidad de arrendamiento- y del servicio de instalación, mantenimiento y desmontaje de elementos decorativos luminosos para las fiestas de Navidad va del 5 al 19 de octubre a las 15h.

La licitación será para tres años, es decir, para tres campañas navideñas, y el importe de salida anual es de 13.074,57€ con IVA incluido.

En el perfil del contratante encontraréis el Pliego de cláusulas administrativas y el pliego de características técnicas, la memoria y el anuncio de licitación: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=88927945&lawType=