La Junta de Govern ha aprovat la contractació dels serveis de defensa en el recurs contenciós administratiu interposat per l’entitat Club Siglo XX

La Junta de Govern Local, celebrada el dilluns 9 de novembre, ha aprovat -a petició d’alcaldia- la contractació del servei de defensa jurídica de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en el recurs contenciós administratiu presentat per l’entitat Club Siglo XX i el servei d’assessorament jurídic en la confecció de les al·legacions de l’Ajuntament en relació amb la petició d’adopció de mesures cautelars feta per l’entitat. El contracte s’ha aprovat, mitjançant l’acord marc per al Servei d’assessorament legal i defensa jurídica del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb el bufet Isabel Baixeras, Montserrat Boronat i Montserrat Felip SCP per un import de 2.662€ (IVA inclòs).

El 15 d’octubre el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona notificava a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès l’admissió a tràmit del recurs contenciós administratiu interposat per Club Siglo XX en contra de l’acord del Ple del 4 d’agost de 2020 pel qual es declarava d’ofici la nul·litat de ple dret de l’acord del Ple del 17 de setembre de 2013 -basant-se en el Dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya- així com del contracte d’arrendament subscrit el 30 d’octubre de 2013 entre l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i Club Siglo XX. Per aquest motiu, aquest dilluns la Junta de Govern ha aprovat la contractació de defensa jurídica de l’Ajuntament en el recurs del contenciós administratiu i el servei d’assessorament jurídic en la confecció de les al·legacions de l’Ajuntament en relació amb la petició d’adopció de mesures cautelars duta a terme per l’entitat.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno Local, celebrada el lunes 9 de noviembre, ha aprobado -a petición de alcaldía- la contratación del servicio de defensa jurídica del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès en el recurso contencioso adminstrativo presentado por la entidad Club Siglo XX y el servicio de asesoría jurídica en la confección de las alegaciones del Ayuntamiento en relación con la petición de adopción de medidas cautelares realizada por la entidad. El contrato se ha aprobado, mediante el acuerdo maco para el Servicio de asesoramiento legal y defensa jurídica del Consell Comarcal del Baix Penedès, con el bufete Isabel Baixeras, Montserrat Boronat y Montserrat Felip SCP por un importe de 2.662€ (IVA incluido).

El 15 de octubre el Juzgado Contencioso Administrativo núm. 1 de Tarragona notificaba al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès la admisión a trámite del recurso contencioso administrativo interpuesto por Club Siglo XX en contra del acuerdo del Pleno del 4 de agosto de 2020 por el cual se declaraba de oficio la nulidad de pleno derecho del acuerdo del Pleno del 17 de septiembre de 2013 –basándose en el Dictamen emitido por la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya- así como el contrato de arrendamiento suscrito el 30 de octubre de 2013 entre el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y el Club Siglo XX. Por este motivo, este lunes la Junta de Gobierno ha aprobado la contratación de defensa jurídica del Ayuntamiento en el recurso del contencioso administrativo y el servicio de asesoría jurídica en la confección de las alegaciones del Ayuntamiento en relación con la petición de adopción de medidas cautelares realizada por la entidad.