Aquest dilluns s’han aprovat quatre punts de la Junta de Govern amb competències delegades del Ple

La Junta de Govern del dilluns 9 de novembre incloïa quatre punts amb Competències Delegades del Ple:

-Tres propostes de contractació, mitjançant l’Acord marc del Consell Comarcal del Baix Penedès, de defensa en tres recursos contenciosos administratius interposats per FCC Aqualia SA, Club Siglo XX i un ciutadà

-Una proposta de revisió de preus del 2019, corresponent al servei de recollida de residus, contemplada en el contracte de 2011.

Les contractacions dels serveis jurídics són atribuïbles al Ple perquè la durada del servei és indeterminada, ja que es contracten els serveis per a la defensa de l’Ajuntament en recursos contenciosos que no tenen una durada definida i la revisió de preus del 2019, corresponent al servei de recollida de residus que es contempla en el contracte de 2011, també seria una competència del Ple.

No obstant això, la Junta de Govern té competències delegades del Ple, segons l’acord del Ple extraordinari del 4 de juliol de 2019 de Delegació de determinades Competències del Ple a favor de la Junta de Govern i, per aquest motiu, els acords s’han votat en la Junta de Govern local del dilluns 9 de novembre de 2020. Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques però quan s’actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que sí que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre.

Tenint en compte les mesures preses per evitar la propagació de la COVID-19, aquests punts de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local no s’han votat amb públic, sinó que s’han gravat en vídeo i ara el publiquem per poder garantir així la seva publicitat.

Per tot plegat, els regidors i regidores de l’oposició -que no formem part de la Junta de Govern local- van rebre la informació sobre les quatre propostes a la seva bústia de correu electrònic la setmana passada.


 CASTELLANO | La Junta de Gobierno del lunes 9 de noviembre incluía cuatro puntos con Competencias Delegadas del Pleno:

-Tres propuestas de contratación, mediante el Acuerdo marco del Consell Comarcal del Baix Penedès, de defensa en tres recursos contenciosos administrativos interpuestos por FCC Aqualia SA, Club Siglo XX y un ciudadano.

-Una propuesta de revisión de precios del 2019, correspondiente al servicio de recogida de residuos, contemplada en el contrato del 2011.

Las contrataciones de los servicios jurídicos son atribuibles al Pleno porque la duración del servicio es indeterminada, ya que se contratan los servicios para la defensa del Ayuntamiento en recursos contenciosos que no tienen una duración definida y la revisión de precios del 2019, correspondiente al servicio de recogida que se contempla en el contrato de 2011, también sería una competencia del Pleno.

No obstante, la Junta de Gobierno tiene competencias delegadas del Pleno, según el acuerdo del Pleno extraordinario del 4 de julio de 2019 de Delegación de determinadas Competencias del Pleno a favor de la Junta de Gobierno y, por este motivo, los acuerdos se han votado en la Junta de Gobierno local del lunes 9 de noviembre de 2020. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando se actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que sí son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre.

Teniendo en cuenta las medidas tomadas para evitar la propagación de la COIVD-19, estos puntos del orden del día de la Junta de Gobierno Local no se votaron con público, sino que se grabaron en vídeo y ahora lo publicamos para poder garantizar así su publicidad.

Por todo ello, los concejales y concejalas de la oposición -que no forman parte de la Junta de Gobierno Local- recibieron la información sobre las cuatro propuestas en su buzón de correo electrónico la semana pasada.