Aquest dimarts 4 d’agost s’ha celebrat un Ple extraordinari i urgent a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Aquest dimarts 4 d’agost, a les 19:30h, s’ha celebrat un Ple extraordinari i urgent a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

En primer lloc, s’ha ratificat la urgència del punt a tractar amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), els vots en contra del PSC (2) i les abstencions d’Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

L’únic punt de l’ordre del dia del Ple extraordinari era el següent:

“Declarar d’ofici la nul·litat de ple dret de l’acord del Ple del 17 de setembre de 2013, així com del contracte d’arrendament subscrit el 30 d’octubre de 2013, d’acord amb el Dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya”.

S’ha aprovat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), els vots en contra del PSC (2) i Ara la Bisbal (1) i les abstencions d’Units per la Bisbal-FIC (1) i ERC-AM (1)

Per tant, el Ple d’aquest dimarts ha aprovat declarar la nul·litat de ple dret de l’acord del Ple del 17 de setembre de 2013, així com del contracte d’arrendament subscrit el 30 d’octubre de 2013, basant-se en el Dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya que, segons ha explicat l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, conclou que “s’informa favorablement sobre la revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès amb la finalitat de declarar la nul·litat de ple dret d’un acord del Ple de l’any 2013, pel qual es va aprovar l’arrendament d’una finca a l’associació Club Segle XX i el contracte subscrit posteriorment”.

El Ple ordinari del 16 de setembre de 2019 va aprovar iniciar l’expedient de revisió d’ofici perquè la Comissió Jurídica Assessora emetés un informe sobre l’acord del Ple de 17 de setembre de 2013 pel qual s’aprovà l’arrendament d’una part del Poliesportiu municipal a l’entitat Club Segle XX, mitjançant procediment directe i preu bonificat, així com el contracte d’arrendament, subscrit el 30 d’octubre de 2013. També va aprovar atorgar un termini d’audiència de 10 dies a l’entitat Club Segle XX, a les persones que gestionen el servei de bar del Poliesportiu Municipal i a dues entitats a qui el Club Segle XX ha cedit espais (Joventut Bisbalenca i la Penya Blaugrana de la Bisbal). Durant el mes d’octubre de 2019 el Club Segle XX i les persones que gestionen el servei de bar van presentar al·legacions i, aquestes, van ser desestimades en el ple celebrat el 25 de febrer de 2020.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va iniciar la revisió d’ofici perquè l’equip de govern del mandat anterior (2015/2019) va considerar que el procediment que es va seguir amb l’arrendament, mitjançant adjudicació directa, no era compatible amb la classificació del tipus de patrimoni de les Administracions locals catalanes perquè defensava que el Poliesportiu municipal està classificat com a patrimoni municipal del sòl i, per tant, no es podia fer una adjudicació directa sinó que s’hauria d’haver fet un procediment de concurs públic. A l’inici del mandat anterior (2015/2019) l’equip de govern va encarregar diverses auditories i, entre elles, hi havia una auditoria sobre la contractació administrativa de serveis i els convenis de cessió d’espais fets per l’Ajuntament durant el mandat 2011/2015. L’empresa contractada per dur a terme les auditories va analitzar diversos contractes, entre els quals figurava el conveni amb Club Segle XX. Segons l’equip de govern, l’auditoria afirmava que es tracta d’un edifici del patrimoni municipal del sòl i que no es va realitzar el procediment de concurs sinó que es va adjudicar directament. D’altra banda, el govern municipal també va demanar un altre informe al Servei d’Atenció als Municipis de la Diputació de Tarragona a partir de la informació de l’auditoria i la Diputació va emetre un informe jurídic a principis de l’any 2017 que, segons l’equip de govern, concloïa que no era correcte adjudicar la gestió de l’immoble amb un contracte d’arrendament, sinó que s’havia de fer mitjançant concurs, i que es va adjudicar el contracte com a bé patrimonial i que es tractava d’un bé de patrimoni del sòl.

Per tot això, es va redactar un informe per iniciar l’expedient de declaració de nul·litat de ple dret del contracte. El 19 de juny de 2017 va elevar-se al Ple una proposta per iniciar el procés de revisió d’ofici, l’aprovació de la qual no va prosperar. Posteriorment, el 16 de setembre de 2019, el Ple ordinari va aprovar una proposta similar i es va iniciar el procés de revisió d’ofici de l’acord pres al Ple del 17 de setembre de 2013, fent arribar l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora perquè emetés un dictamen sobre l’acord. Aquest dictamen es va emetre el 28 de juliol de 2020 i va ser entrat per registre el dilluns 3 d’agost de 2020, motiu pel qual es va convocar un Ple extraordinari i urgent per ahir dimarts 4 d’agost perquè, segons va explicar a l’inici de la sessió plenària l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, perquè l’expedient no caduqués, l’Ajuntament tenia dos dies per resoldre’l des del moment en què el dictamen havia entrat al registre d’entrada.

Durant el Ple, l’alcaldessa va explicar que entre els mesos de gener i juliol s’han mantingut reunions amb l’entitat i amb l’arrendatari del bar per explicar-los aquest procediment i les opcions que tenien tant si el dictamen era favorable com si era desfavorable. Ferré va sostenir que la voluntat de l’equip de govern és “que qui porta el bar pugui seguir exercint la seva activitat i que l’entitat, tot i la nul·litat d’aquest contracte, segueixi realitzant les seves activitats. Així se’ls hi va explicar a les reunions i així seguirà. Hem informat al Club Segle XX que, com la resta d’entitats, poden disposar dels espais municipals per a realitzar les seves activitats. També saben que, una vegada acabades les obres de rehabilitació del poliesportiu, se’ls assignarà un despatx per a ús exclusiu així com l’ús de la resta d’espais segons el reglament d’ús d’instal·lacions municipals. En el moment en què s’hagi de licitar la gestió del bar del poliesportiu municipal també poden presentar-s’hi”.


CASTELLANO | Este martes 4 de agosto, a las 19:30h, se ha celebrado un Pleno extraordinario y urgente en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

En primer lugar, se ha ratificado la urgencia del punto a tratar con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), los votos en contra del PSC (2) y las abstenciones de Units per la Bisbal -FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

El único punto del orden del día del Pleno extraordinario era el siguiente:

“Declarar de oficio la nulidad de pleno derecho del acuerdo del Pleno del 17 de septiembre de 2013, así como el contrato de arrendamiento suscrito el 30 de octubre de 2013, de acuerdo con el Dictamen emitido por la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya”.

Se ha aprobado con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), los votos en contra del PSC (2) y Ara la Bisbal (1) y las abstenciones de Units per la Bisbal-Fic (1) y ERC-AM (1).

Por lo tanto, el Pleno de este martes ha aprobado declarar la nulidad de pleno derecho del acuerdo del Pleno del 17 de septiembre de 2013, así como del contrato de arrendamiento suscrito el 30 de octubre de 2013, basándose en el Dictamen emitido por la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya que, según ha explicado la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, concluye que “se informa favorablemente sobre la revisión instruida por el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès con la finalidad de declarar la nulidad de pleno derecho de un acuerdo del Pleno del año 213, por el cual se aprobó el arrendamiento de una finca a la asociación Club Segle XX y el contrato suscrito posteriormente”.

El Pleno ordinario del 16 de septiembre de 2019 aprobó iniciar el expediente de revisión de oficio para que la Comisión Jurídica Asesora emitiese un informe sobre el acuerdo del Pleno de 17 de septiembre de 2013 por el cual se aprobó el arrendamiento de una parte del Polideportivo municipal a la entidad Club Segle XX, mediante procedimiento directo y precio bonificado, así como el contrato de arrendamiento, suscrito el 30 de octubre de 2013. También se aprobó otorgar un plazo de audiencia de 10 días a la entidad Club Segle XX, a las personas que gestionan el servicio de bar del Polideportivo Municipal y a dos entidades a quien el Club Segle XX ha cedido espacios (Joventut Bisbalenca y la Penya Blaugrana de la Bisbal). Durante el mes de octubre de 2019 el Club Segle XX y las personas que gestionan el servicio de bar presentaron alegaciones y, estas, fueron desestimadas en el pleno celebrado el 25 de febrero de 2020.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès inició la revisión de oficio porqué el equipo de gobierno del mandato anterior (2015/2019) consideró que el procedimiento que se siguió con el arrendamiento, mediante adjudicación directa, no era compatible con la clasificación del tipo de patrimonio de las Administraciones locales catalanas porqué defendía que el Polideportivo municipal está clasificado como patrimonio municipal del suelo y, por tanto, no se podía hacer una adjudicación directa sino que se tendría que haber hecho un procedimiento de concurso público. Al inicio del mandato anterior (2015/2019) el equipo de gobierno encargó varias auditorías y, entre ellas, había una auditoría sobre la contratación administrativa de servicios y los convenios de cesión de espacios realizados por el Ayuntamiento durante el mandato 2011/2015. La empresa contratada para llevar a cabo las auditorías analizó varios contratos, entre los cuales figuraba el convenio con el Club Segle XX. Según el equipo de gobierno, la auditoría afirmaba que se trata de un edificio del patrimonio municipal del suelo y que no se realizó el procedimiento de concurso sino que se adjudicó directamente. Por otro lado, el gobierno municipal también solicitó otro informe al Servicio de Atención a los Municipios de la Diputación de Tarragona a partir de la información de la auditoría y la Diputación emitió un informe jurídico a principios del año 2017 que, según el equipo de gobierno, concluía que no era correcto adjudicar la gestión del inmueble con un contrato de arrendamiento, sino que se tenía que hacer mediante concurso, y que se adjudicó el contrato como bien patrimonial y que se trataba de un bien de patrimonio del suelo.

Por todo ello, se redactó un informe para iniciar el expediente de declaración de nulidad de pleno derecho del contrato. El 19 de junio de 2017 se elevó al Pleno una propuesta para iniciar el proceso de revisión de oficio, la aprobación de la cual no prosperó. Posteriormente, el 16 de septiembre de 2019, el Pleno ordinario aprobó una propuesta similar y se inició el proceso de revisión de oficio del acuerdo tomado en el Pleno del 17 de septiembre de 2013, haciendo llegar el expediente a la Comisión Jurídica Asesora para que emitiese un dictamen sobre el acuerdo. Este dictamen se emitió el 28 de julio de 2020 y entró por registro el lunes 3 de agosto de 2020, motivo por el cual se convocó un Pleno extraordinario y urgente ayer martes 4 de agosto porqué, según explicó la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, para que el expediente no caducase, el Ayuntamiento tenía dos días para resolverlo desde el momento en el que el dictamen había entrado al registro de entrada.

Durante el Pleno, la alcaldesa explicó que entre los meses de enero y julio se han mantenido reuniones con la entidad y con el arrendatario del bar para explicarles este procedimiento y las opciones que tenían tanto si el dictamen era favorable como si era desfavorable. Ferré sostuvo que la voluntad del equipo de gobierno es “que quien lleva el bar pueda seguir ejerciendo su actividad y que la entidad, aun con la nulidad de este contrato, siga realizando sus actividades. Así se les explicó en las reuniones y así seguirá. Hemos informado al Club Segle XX que, como el resto de entidades, pueden disponer de los espacios municipales para realizar sus actividades. También saben que, una vez terminadas las obras de rehabilitación del polideportivo, se les asignará un despacho para uso exclusivo así como el uso del resto de espacios según el reglamento de uso de instalaciones municipales. En el momento en el que se tenga que licitar la gestión del bar del polideportivo municipal también pueden presentarse”.