El 2021 la majoria de nuclis de població de la Bisbal del Penedès funcionaran mitjançant el porta a porta

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès implantarà la recollida porta a porta a Can Gordei, l’Esplai, el Priorat de la Bisbal, la Miralba, l’Ortigós i el Papagai l’any 2021. L’actual contracte de “gestió del servei públic de recollida de residus mitjançant modalitat de concessió, per procediment obert”, signat el 2011 amb CESPA, SA. finalitza l’any vinent i, abans de preparar la nova licitació, l’equip de govern ha considerat replantejar el servei de recollida de residus per poder optar a l’opció més adient per al municipi. Per aquest motiu, el gener de 2020 va aprovar per Junta de govern local un contracte menor per al servei de redacció del projecte de gestió de residus per tal d’avaluar quina és l’opció més adequada per a la Bisbal del Penedès. L’objectiu de l’equip de govern és tirar endavant un projecte que tingui en compte els requeriments legals de l’Agència de Residus de Catalunya, els governs català i espanyol i la Unió Europea i que, alhora, permeti millorar la gestió de residus municipal.

L’estudi redactat preveu ampliar la recollida porta a porta, que actualment es du a terme al nucli, a tots els nuclis de població del municipi a excepció de la Masieta -on s’han d’acabar d’avaluar, amb els veïns, les diferents opcions per resoldre la recollida selectiva de deixalles- i la Pineda de Santa Cristina, on el servei es gestiona des de l’Ajuntament de Rodonyà. Segons ha explicat l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, “pensem que amb la recollida porta a porta millorarem la gestió dels residus als diferents barris del municipi. Cadascú separarà els residus a casa seva i els haurà de deixar a la porta, la qual cosa exigirà el compromís de la ciutadania. Des de l’Ajuntament tirarem endavant una campanya informativa que contribuirà al fet que els veïns puguin adquirir el nou hàbit de gestió domèstica dels residus”. Ferré ha explicat que, després de l’estiu, es faran reunions amb els regidors i regidores i amb les associacions de veïns del municipi. En aquestes reunions, l’empresa que ha realitzat la redacció del projecte i l’equip de govern explicaran l’estudi i les noves propostes de gestió. També s’iniciaran les campanyes informatives adreçades a la població i es resoldran els dubtes que pugui tenir la ciutadania en matèria de recollida selectiva de residus domiciliaris.

Paral·lelament a la implementació del nou servei, s’ampliarà i es millorarà el servei del Punt Verd. Està previst que es millori el servei de disposició de poda i de residus vegetals i que es reestructuri el servei de recollida de trastos (voluminosos).

Els residus municipals domèstics, les deixalles, són un dels reptes mediambientals i econòmics més importants del moment actual. Segons l’Agència Catalana de Residus, “els resultats de la recollida selectiva assolits en els municipis que tenen en marxa sistemes porta a porta són en general superiors, tant en quantitat recollida com en qualitat de la separació (en general se situen entre el 60 i el 80% de la recollida selectiva). L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès ha explicat que “tot i que aquest sistema requerirà un canvi d’hàbits per part de la ciutadania, confiem en el fet que els veïns s’esforçaran per dur a terme una bona gestió dels residus que permetrà millorar el percentatge de recollida selectiva al municipi de forma notable i reduir la generació de la fracció de resta, és a dir, la que no es recicla”. Aquesta fracció encareix de forma substancial la gestió de residus municipal, ja que l’Agència de Residus de Catalunya aplica un cànon que, segons la Llei 5/2020, del 29 d’abril, anirà augmentant progressivament en quatre anys amb l’objectiu de “continuar afavorint econòmicament  les opcions ambientalment ajustades a la jerarquia de gestió impulsades per les normes europees, segons les quals la disposició per mitjà de la deposició és la darrera opció de gestió que s’ha d’aplicar, essent les primeres opcions les de prevenció, reutilització i reciclatge”. Aquesta fracció hauria de contenir els residus que no es poden separar ni reciclar: pols d’escombrar, algun plat o tassa trencats, algun plàstic molt brut o vell o trossets de fusta, entre altres.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès implantará la recogida puerta por puerta en Can Gordei, l’Esplai, el Priorat de la Bisbal, la Miralba, l’Ortigós y el Papagai en el año 2021. El actual contrato de “gestión del servicio público de recogida de residuos mediante modalidad de concesión, por procedimiento abierto”, firmado en el año 2011 con CESPA, SA. finaliza el año que viene y, antes de preparar la nueva licitación, el equipo de gobierno ha considerado replantear el servicio de recogida de residuos para poder optar a la opción más adecuada para el municipio. Por este motivo, en enero de 2020 aprobó por Junta de gobierno local un contrato menor para el servicio de redacción del proyecto de gestión de residuos con tal de evaluar cuál es la opción más adecuada para la Bisbal del Penedès. El objetivo del equipo de gobierno es sacar adelante un proyecto que tenga en cuenta los requerimientos legales de la Agencia de Residuos de Catalunya, los gobiernos catalán y español y la Unión Europea y que, a la vez, permita mejorar la gestión de residuos municipal.

El estudio redactado prevé ampliar la recogida puerta por puerta, que actualmente está en funcionamiento en el núcleo, a todos los núcleos de población del municipio a excepción de la Masieta -donde se tienen que acabar de evaluar, junto con los vecinos, las distintas opciones para resolver la recogida selectiva de desechos- y la Pineda de Santa Cristina, donde el servicio se gestiona desde el Ayuntamiento de Rodonyà. Según ha explicado la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, “pensamos que con la recogida puerta por puerta mejoraremos la gestión de los residuos en los distintos barrios del municipio. Cada vecino separará los residuos en su casa y los tendrá que dejar en la puerta, la cual cosa exigirá el compromiso de la ciudadanía. Desde el Ayuntamiento sacaremos adelante una campaña informativa que contribuirá a que los vecinos puedan adquirir el nuevo hábito de gestión doméstica de los residuos”. Ferré ha explicado que, después del verano, se harán reuniones con los concejales y concejalas y con las asociaciones de vecinos del municipio. En estas reuniones, la empresa que ha realizado la redacción de proyecto y el equipo de gobierno explicarán el estudio y las nuevas propuestas de gestión. También se iniciarán las campañas informativas dirigidas a la población y se resolverán las dudas que pueda tener la ciudadanía en materia de recogida selectiva de residuos domiciliarios.

Paralelamente a la implementación del nuevo servicio, se ampliará y se mejorará el servicio del Punt Verd. Está previsto que se mejore el servicio de disposición de poda y de residuos vegetales y que se reestructure el servicio de recogida de trastos (voluminosos).

Los residuos municipales domésticos, los desechos, son uno de los retos medioambientales y económicos más importantes del momento actual. Según la Agencia Catalana de Residuos, “los resultados de la recogida selectiva alcanzados en los municipios que tienen en marcha sistemas de recogida puerta por puerta son en general superiores, tanto en cantidad recogida como en calidad de la separación (en general se sitúan entre el 60 y el 80% de la recogida selectiva). La alcaldesa de la Bisbal del Penedès ha explicado que “aunque este sistema requerirá un cambio de hábitos por parte de la ciudadanía, confiamos en que los vecinos se esforzarán por llevar a cabo una buena gestión de los residuos que permitirá mejorar el porcentaje de recogida selectiva en el municipio de forma notable y reducir la generación de la fracción de restos, es decir, la que no se recicla”. Esta fracción encarece de forma sustancial la gestión de residuos municipal, ya que la Agencia de Residuos de Catalunya aplica un canon que, según la Ley 5/2020, del 29 de abril, irá aumentando progresivamente en cuatro años con el objetivo de “continuar favoreciendo económicamente las opciones ambientalmente ajustadas a la jerarquía de gestión impulsadas por las normas europeas, según las cuales la disposición por medio de la deposición es la última opción de gestión que se debe aplicar, siendo las primeras opciones la prevención, reutilización y reciclaje”. Esta fracción debería contener los residuos que no se pueden separar ni reciclar: polvo de barrer, algún plato o taza rotos, algún plástico muy sucio o viejo o trocitos de madera, entre otros.