S’ha convocat una Junta de Govern per al proper dilluns 30 de maig amb un punt amb competència delegada del Ple

S’ha convocat una Junta de Govern Local per al dilluns 30 de maig i, entre les propostes que s’eleven a la Junta, n’hi ha una amb competència del Ple delegada a la Junta de Govern:

  • Desistiment de l’al·legació presentada i aprovació definitiva de la modificació del projecte de remodelació i ampliació del poliesportiu municipal (fases 1.1. i 1.2)

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Per aquest motiu, el dilluns 30 de maig, a les 18:40h, s’obriran les portes de la sala de Plens perquè, qui ho desitgi, pugui assistir com a públic a l’explicació i votació d’aquests punts de la Junta de Govern.Per tot plegat, s’ha fet arribar la informació d’aquesta proposta als regidors i regidores de l’oposició, convidant-los/les a assistir com a públic. Tot i que aquests punts s’obren a l’assistència de públic, també es gravaran i es publicarà el vídeo durant els propers dies per garantir la seva publicitat.


CASTELLANO | Se ha convocado una Junta de Gobierno Local para el lunes 30 de mayo y, entre las propuestas que se elevan a la Junta, hay una con competencia del Pleno delegada a la Junta de Gobierno:

  • Desistimiento de la alegación presentada y aprobación definitiva de la modificación del proyecto de remodelación y ampliación del polideportivo municipal (fases 1.1. y 1.2.)

Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre. Por este motivo, el lunes 30 de mayo, a las 18:40h, se abrirán las puertas de la sala de Plenospara que, quien lo desee, pueda asistir como público a la explicación y votación de estos puntos de la Junta de Gobierno.Por todo ello, se le ha hecho llegar la información de esta propuesta a los concejales y concejalas de la oposición, invitándoles/las a asistir como público. Aunque estos puntos se abren a la asistencia de público, también se grabarán y se publicará el vídeo durante los próximos días para garantizar su publicidad.