El dimarts 17 de maig s’obrirà el segon sobre de les propostes presentades al concurs del servei de bar del local social de la Miralba

Aquest dilluns 16 de maig s’ha reunit la mesa de contractació del procediment de concurs del servei de bar del local social de La Miralba. En la reunió, s’ha obert el sobre 1, corresponent a la documentació administrativa.

Està previst que demà dimarts, a les 11.30h, s’obri el sobre 2 que conté la documentació a valorar segons els criteris que depenen de judici de valor. L’obertura del sobre es farà a al Sala de Plens i és oberta a l’assistència de públic..

Dins del termini establert s’ha publicat una proposta, que consta de tres sobres tal i com estableix el plec de clàusules. Aquests sobres romanen tancats i custodiats per secretaria fins al moment en què la mesa de contractació fa l’obertura de sobres.


CASTELLANO | Este lunes 16 de mayo se ha reunido la mesa de contratación del procedimiento de concurso del servicio de bar del local social de la Miralba. En la reunión, se ha abierto el sobre 1, correspondiente a la documentación administrativa.

Está previsto que mañana martes, a las 11:30h, se abra el sobre 2 que contiene la documentación a valorar según los criterios que dependen de juicio de valor. La apertura del sobre se hará en la Sala de Plenos i está abierta a la asistencia de público.

Dentro del plazo establecido se ha publicado una propuesta, que consta de tres sobres tal y como establece el pliego de cláusulas. Estos sobres permanecen cerrados y custodiados por secretaría hasta el momento en el que la mesa de contratación hace la apertura de sobres.