S’aprova l’import provisional del 2022 del servei de recollida de residus

La Junta de Govern del 9 de maig ha aprovat l’import provisional del 2022 del servei de recollida de residus, que ascendeix a 647.275,80€.

Al maig de 2021, el Ple va delegar al Consell Comarcal del Baix Penedès el tractament i eliminació dels residus sòlids urbans, la gestió de la recollida selectiva de residus municipals (fracció orgànica, fracció orgànica vegetal, voluminosos, paper, envasos, vidre i rebuig); transport i emmagatzematge. Des del juny del 2021, EcoBP és qui fa aquest servei.

L’abril de 2022, el Consell Comarcal del Baix Penedès va comunicar les quotes provisionals de 2022 d’EcoBP pel servei. L’import provisional per a aquest 2022 és d’un total de 647.275,80€, que és l’import aprovat en la Junta de govern local.


La Junta de Gobierno del 9 de mayo ha aprobado el importe provisional del 2022 del servicio de recogida de residuos, que asciende a 647.275,80€.

En mayo de 2021, el Pleno delegó al Consell Comarcal del Baix Penedès el tratamiento y eliminación de los residuos sólidos urbanos, la gestión de la recogida selectiva de residuos municipales (fracción orgánica, fracción orgánica vegetal, voluminosos, papel, envases, cristal y deshechos); transporte y almacenaje. Desde junio del 2021, EcoBP es quien hace este servicio.

En abril del 2022, el Consell Comarcal del Baix Penedès comunicó las cuotas provisionales del 2022 de EcoBP por el servicio. El importe provisional para este 2022 es de un total de 647.275,80€, que es el importe aprobado en la Junta de gobierno local.