S’obren dues convocatòries de places d’auxiliars administratius/ves a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

S’obren dues convocatòries de places d’auxiliars administratius/ves a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per a un total de 4 places del grup professional C2

CONVOCATÒRIA DE DUES PLACES MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Es convoquen dues places, mitjançant concurs-oposició, d’auxiliar administratiu/va a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Es tracta de dues places fruit del Pla d’estabilització de l’ocupació temporal que, en l’actualitat, no estan ocupades.

Termini de presentació de sol·licituds: del divendres 6 de maig al dijous 2 de juny, ambdós inclosos.

Funcions: informàtica bàsica i càlcul; informació i atenció al públic; tramitació i gestió d’expedients; recepció i registre de documentació; introducció de dades i tractament de bases de dades; seguiment, control i arxiu d’expedients;  notificacions i comunicacions; realització d’estadístiques i informació a subministrar a altres organismes públics; redacció d’anuncis i edictes als Butlletins oficials i Taulers d’anuncis; tramitació de queixes, suggeriments i reclamacions i altres funcions d’acord amb el seu nivell de titulació i classificació professional.

Lloc de treball: auxiliar administratiu/va

Grup: C2

Enllaç al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) amb tota la informació: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=927081

Es crearà una borsa de treball amb les persones aspirants que hagin superat el procés selectiu i no resultin nomenades. Serà una borsa per cobrir vacants temporals (com per exemple baixes) o per atendre necessitats urgents.

CONVOCATÒRIA DE DUES PLACES MITJANÇANT CONCURS D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Es convoquen dues places, mitjançant concurs, d’auxiliar administratiu/va a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Es tracta de dues places que, en l’actualitat, estan ocupades.

Termini de presentació de sol·licituds: del divendres 6 de maig al dijous 2 de juny, ambdós inclosos.

Funcions: informàtica bàsica i càlcul; informació i atenció al públic; tramitació i gestió d’expedients; recepció i registre de documentació; introducció de dades i tractament de bases de dades; seguiment, control i arxiu d’expedients;  notificacions i comunicacions; realització d’estadístiques i informació a subministrar a altres organismes públics; redacció d’anuncis i edictes als Butlletins oficials i Taulers d’anuncis; tramitació de queixes, suggeriments i reclamacions i altres funcions d’acord amb el seu nivell de titulació i classificació professional.

Lloc de treball: auxiliar administratiu/va

Grup: C2

Enllaç al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) amb tota la informació: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=927039

IMPORTANT: per a aquestes dues convocatòries, cal tenir en compte les bases reguladores dels processos selectius de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Es poden trobar al següent enllaç: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20220502&anyp=2022&num=03306&v=i

CASTELLANO | Se abren dos convocatorias de plazas de auxiliares administrativos/vas en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès para un total de 4 plazas del grupo profesional C2

CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/VA

Se convocan dos plazas, mediante concurso-oposición, de auxiliar administrativo/va en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Se trata de dos plazas fruto del Plan de estabilización de la ocupación temporal que, en la actualidad, no están ocupadas.

Plazo de presentación de solicitudes: del viernes 6 de mayo al jueves 2 de junio, ambos incluidos.

Funciones: informática básica y cálculo; información y atención al público; tramitación y gestión de expedientes; recepción y registro de documentación; introducción de datos y tratamiento de bases de datos; seguimiento, control y archivo de expedientes; notificaciones y comunicaciones; realización de estadísticas e información a suministrar a otros organismos públicos; redacción de anuncios y edictos en los Boletines oficiales y Tablones de anuncios; tramitación de quejas, sugerencias y reclamaciones y otras funciones de acuerdo con su nivel de titulación y clasificación profesional.

Lugar de trabajo: auxiliar administrativo/va

Grupo: C2

Enlace al Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) con toda la información: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=927081

Se creará una bolsa de trabajo con las personas aspirantes que hayan superado el proceso selectivo y no resulten nombradas. Será una bolsa para cubrir vacantes temporales (como por ejemplo bajas) o para atender necesidades urgentes.

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20220502&anyp=2022&num=03306&v=i

Se convocan dos plazas, mediante concurso, de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Se trata de dos plazas que, en la actualidad, están ocupadas.

Plazo de presentación de solicitudes: del viernes 6 de mayo al jueves 2 de junio, ambos incluidos.

Funciones: informática básica y cálculo; información y atención al público; tramitación y gestión de expedientes; recepción y registro de documentación; introducción de datos y tratamiento de bases de datos; seguimiento, control y archivo de expedientes; notificaciones y comunicaciones; realización de estadísticas e información a suministrar a otros organismos públicos; redacción de anuncios y edictos en los Boletines oficiales y Tablones de anuncios; tramitación de quejas, sugerencias y reclamaciones y otras funciones de acuerdo con su nivel de titulación y clasificación profesional.

Lugar de trabajo: auxiliar administrativo/va

Grupo: C2

Enlace al Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) con toda la información: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=927039

IMPORTANTE: para estas dos convocatorias, hay que tener en cuenta las bases reguladoras de los procesos selectivos del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Se pueden encontrar en el siguiente enlace: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20220502&anyp=2022&num=03306&v=i