La Junta de Govern del dilluns 27 de desembre va aprovar dos punts amb competències delegades del Ple

La Junta de Govern del dilluns 27 de desembre va aprovar dos punts amb competències delegades del Ple.

-Retirada del setè classificat i petició de documentació al vuitè classificat del procediment de contractació de les obres de la primera fase del poliesportiu municipal.

-Iniciar procediment de penalització, si s’escau, a la sisena empresa classificada en l’adjudicació de les obres de la primera fase del poliesportiu municipal.

Les sessions de la Junta de Govern local no són públiques, però quan actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat de les sessions del Ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Per aquest motiu, l’equip de govern va convidar els regidors de l’oposició a assistir com a públic durant la votació d’aquests punts de la Junta de Govern. En aquest cas, però, no es va obrir al públic com a mesura de prevenció contra la COVID-19 i s’ha publicat el vídeo a Youtube per garantir-ne la publicitat:


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del lunes 27 de diciembre aprobó dos puntos con competencias delegadas del Pleno.

-Retirada del séptimo clasificado y petición de documentación al octavo clasificado del procedimiento de contratación de las obras de la primera fase del polideportivo municipal.

-Iniciar procedimiento de penalización, si corresponde, a la sexta empresa clasificada en la adjudicación de las obras de la primera fase del polideportivo municipal.

Las sesiones de la Junta de Gobierno local no son públicas, pero cuando actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, del 26 de septiembre. Por este motivo, el equipo de gobierno invitó a los concejales de la oposición a asistir como público durante la votación de estos puntos de la Junta de Gobierno. En este caso, no obstante, no se abrió al público como medida de prevención contra la COVID-19 y se ha publicado el vídeo en Youtube para garantizar su publicidad: