L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès convocarà un total de vint-i-una places durant el 2022

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès convocarà un total de vint-i-una places durant el 2022, després de realitzar les reunions oportunes amb la mesa de negociació del personal de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per arribar a acords. L’objectiu d’aquesta convocatòria és donar compliment a les mesures urgents del govern espanyol per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, ja que aquesta normativa afecta les places amb dotació pressupostària que hagin estat ocupades en els tres anys anteriors al 31/12/20.

Aquesta normativa, que ja ha entrat en vigor, estableix que la temporalitat no pot ser superior al 8% i, en l’actualitat, és superior al 50% a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. L’alcaldessa del municipi, Agnès Ferré, ha explicat que “la temporalitat de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès és molt alta sobretot pel fet que abans de 2015 es van crear moltes places temporals sense fer concurs públic”. Segons les noves mesures, les convocatòries per cobrir les places incloses en l’oferta pública d’ocupació s’hauran de crear abans del 31 de desembre i la resolució de les convocatòries haurà d’estar acabada abans del 31 de desembre de 2024.

El passat mes d’agost, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va contractar els serveis d’assistència tècnica i assessorament de l’empresa Consultors de Gestió Pública per a l’estudi i redacció de l’elaboració del Pla d’estabilització. Posteriorment, el passat 20 de desembre, la mesa de negociació del personal va aprovar el Pla d’estabilització de l’ocupació temporal i, ara, la Junta de Govern ha elaborat i aprovat la proposta d’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès amb la següent relació de places:

Personal funcionari:

 • 4 places d’auxiliar administratiu/va
 • 1 plaça d’inspector
 • 1 plaça d’informador/a de carrer
 • 1 plaça de notificador/a
 • 1 plaça d’enginyer/a

Personal laboral:

 • 1 plaça de tècnic/a d’ocupació, formació i joventut
 • 1 plaça de peó de neteja a temps complet
 • 4 places de peó de neteja a temps parcial
 • 2 places d’operari/ària de brigada d’obres i reparacions
 • 2 places d’operari/ària de brigada de jardineria i neteja viària
 • 1 plaça d’operari de brigada d’enllumenat públic
 • 1 plaça d’operari/ària de custòdia d’edificis escolars
 • 1 plaça d’operari/ària de custòdia d’edificis esportius i culturals

CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès convocará un total de veintiuna plazas durante el 2022, después de realizar las reuniones oportunas con la mesa de negociación del personal del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès para llegar a acuerdos. El objetivo de esta convocatoria es dar cumplimiento a las medidas urgentes del gobierno español para la reducción de la temporalidad en la ocupación pública, puesto que esta normativa afecta a las plazas con dotación presupuestaria que hayan sido ocupadas en los tres años anteriores al 31/12/20.

Esta normativa, que ya ha entrado en vigor, establece que la temporalidad no puede ser superior al 8% y, en la actualidad, es superior al 50% en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. La alcaldesa del municipio, Agnès Ferré, ha explicado que “la temporalidad del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès es muy alta sobre todo por el hecho de que antes de 2015 se crearon muchas plazas temporales sin hacer concurso público”. Según las nuevas medidas, las convocatorias para cubrir las plazas incluidas en la oferta pública de empleo se tendrán que crear antes del 31 de diciembre y la resolución de las convocatorias tendrá que estar finalizada antes del 31 de diciembre de 2024

El pasado mes de agosto, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès contrató los servicios de asistencia técnica y asesoramiento de la empresa Consultors de Gestió Pública para el estudio y redacción de la elaboración del Plan de estabilización. Posteriormente, el pasado 20 de diciembre, la mesa de negociación del personal aprobó el Plan de estabilización de la ocupación temporal y, ahora, la Junta de Gobierno ha elaborado y aprobado la propuesta de oferta pública de empleo para la estabilización de la ocupación temporal del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès con la siguiente relación de plazas:

Personal funcionario:

–          4 plazas de auxiliar administrativo/va

–          1 plaza de inspector

–          1 plaza de informador/a de calle

–          1 plaza de notificador/a

–            1 plaza de ingeniero/a

Personal laboral:

–          1 plaza de técnico/a de ocupación, formación y juventud

–          1 plaza de peón de limpieza a tiempo completo

–          4 plazas de peón de limpieza a tiempo parcial

–          2 plazas de operario/aria de brigada de obras y reparaciones

–          2 plazas de operario/aria de brigada de jardinería y limpieza viaria

–          1 plaza de operario de brigada de alumbrado público

–          1 plaza de operario/aria de custodia de edificios escolares

–          1 plaza de operario/aria de custodia de edificios deportivos y culturales