S’ha aprovat la liquidació del 4t trimestre del conveni en matèria de serveis socials amb el Consell Comarcal del Baix Penedès

La Junta de Govern del dilluns 13 de desembre va aprovar la liquidació de l’últim trimestre de 2021 del conveni en matèria de Serveis Socials que l’Ajuntament té amb el Consell Comarcal del Baix Penedès.

La liquidació aprovada ascendeix a 16.642,09€ i correspon als serveis prestats durant el quart trimestre de 2021 en matèria de:

 • Professionals i serveis socials bàsics: 9.785,09€
 • SAD dependència i SAD social: 3.066,78€
 • Transport adaptat: 698,69€
 • Serveis d’intervenció socioeducativa: 490,97€
 • Centre obert: 1.266,66€
 • Immigració: 353,21€
 • SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones): 582,72€
 • Despeses TIC: 92,47€
 • Servei acolliment residencial d’urgència: 244€
 • Assegurances del voluntariat: 61,50€

La Junta de govern del 25 de gener de 2021 va aprovar la pròrroga del conveni de cooperació interadministrativa amb el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria de serveis socials (2016/2019) subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca. L’aportació total de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per a l’any 2021 ascendeix a 65.157,37€.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del lunes 13 de diciembre aprobó la liquidación del último trimestre de 2021 del convenio en materia de Servicios Sociales que el Ayuntamiento tiene con el Consell Comarcal del Baix Penedès.

La liquidación aprobada asciende a 16.642,09€ y corresponde a los servicios prestados durante el cuarto trimestre de 2021 en materia de:

 • Profesionales y servicios sociales básicos: 9.785,09€
 • SAD dependencia y SAD social: 3.066,78€
 • Transporte adaptado: 698,69€
 • Servicios de intervención socioeducativa: 490,97€
 • Centre Obert: 1.266,66€
 • Inmigración: 353,21€
 • SIAD (Servicio de Información y Atención a las Mujeres): 582,72€
 • Gastos TIC: 92,47€
 • Servicio de acogimiento residencial de urgencia: 244€
 • Seguros del voluntariado: 61,50€

La Junta de Gobierno del 25 de enero de 2021 aprobó la prórroga del convenio de cooperación interadministrativa con el Consell Comarcal del Baix Penedès en materia de servicios sociales (2016/2019) suscrito entre el Consell comarcal del Baix Penedès y varios ayuntamientos de la comarca. La aportación total del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès para el año 2021 asciende a 65.157,37€.