El dimarts 21 de desembre es va celebrar el Ple ordinari de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès corresponent a aquest trimestre

Aquest dimarts 21 de desembre, a les 18h, ha tingut lloc el Ple ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès corresponent a aquest trimestre. El Ple s’ha celebrat de forma presencial i el públic hi podia accedir amb mascareta i respectant totes les mesures per la COVID-19.

Posteriorment, s’ha publicat el vídeo de la sessió, que podeu veure aquí:  

A l’inici del ple s’ha excusat l’assistència de la regidora Sílvia Monfort (ERC-AM).

Al Ple, s’hi han tractat els següents punts:

PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l’acta del ple ordinari del 20 de setembre

S’ha aprovat per unanimitat dels assistents.

2.- Aprovació de l’acta del ple extraordinari del 29 de novembre

S’ha aprovat per unanimitat dels assistents.

3.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern del 2 d’agost, on  s’inadmet el recurs de reposició presentat per PSC, Units-FIC i ERC contra l’adjudicació de les obres de remodelació del poliesportiu municipal

S’aprova amb els següents vots

A Favor: Compromís amb la Bisbal (6)

En contra: PSC (2) i Units per la Bisbal-FIC (1)

Abstencions: Ara la Bisbal (1)

El Ple ratifica l’acord de la Junta de Govern on s’inadmet el recurs de reposició del PSC, Units per la Bisbal i ERC-AM contra l’adjudicació de les obres de remodelació del pavelló poliesportiu i la construcció de l’edifici annex destinat a vestidors, presentat pels regidors del PSC, el regidor d’Units per la Bisbal i la regidora d’ERC que, el 22 d’abril de 2021, van presentar un recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern del 12 d’abril de 2021 en què s’adjudicaven les obres del poliesportiu municipal de la fase 1.

Aquest recurs de reposició incloïa 3 punts: una errada en el termini d’execució de les obres; la forma de computar les baixes considerades anormals; i la manca de disponibilitat total dels terrenys per fer obres.

Segons l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, “l’error en el termini d’execució de les obres era un error de transcripció i les empreses no ho van tenir en compte, no vam tenir cap problema amb això; quant a la forma de computar les baixes anormals en els preus, tampoc hem tingut cap problema, es va calcular seguint la normativa i cap empresa ha al·legat que estigués mal calculat; i quant a la manca de disponibilitat total dels terrenys per fer les obres, l’ajuntament ho va resoldre de la següent manera: vam fer un aixecament d’acta de replanteig al mes de juny, signada pels redactors del projecte i per la direcció de l’obra, juntament amb una acta notarial”. Ferré ha afegit que “l’informe dels serveis tècnics municipals conclou que sí que hi ha disponibilitat total dels terrenys per fer les obres, que no estan dins el conveni amb l’entitat la part on es fa la reforma del pavelló i on es construeixen els vestuaris”.

No obstant això, “el 17 de juny de 2021, els regidors del PSC van presentar un contenciós-administratiu sobre aquest mateix assumpte, sol·licitant mesures cautelars perquè no comencessin les obres fins que es resolgués el contenciós. A principis de juliol el Jutjat del Contenciós-Administratiu no va acceptar les mesures cautelars que sol·licitaven els regidors del PSC. Per tot plegat, a l’agost vam aprovar, a la Junta de Govern, inadmetre el recurs de reposició que van presentar els regidors del PSC, el regidor d’Units per la Bisbal-FIC i la regidora d’ERC contra l’adjudicació de les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal”.

Els motius que s’al·legaven per desestimar el recurs eren els següents:

“Primer: El recurs de reposició volia impugnar una resolució del concurs, però el que impugna són les bases del concurs públic. Bases que estaven aprovades definitivament i, per tant, ara no es podien impugnar.

Segon. Els regidors i regidores tenen legitimitat per presentar recursos de reposició contra els acords dels òrgans de govern, però han d’acreditar l’interès pel qual el presenten (si són part afectada, si defensen els interessos col·lectius…). En aquest cas no acrediten, i no queda clar quin interès podrien acreditar en l’acord de resolució d’un concurs públic on les empreses que s’hi han presentat són les que hi tenen interès.

Tercer: Quan diuen que hi ha un error en el termini va ser perquè, a l’anunci de la licitació es va posar un termini de 12 anys i 6 mesos en comptes de 18 mesos. És un error material sense rellevància, que no va suposar cap problema per cap de les 10 empreses que s’hi van presentar.

Quart: Quan diuen que no és correcta la manera de computar les baixes de les empreses que es presenten, tampoc va suposar cap problema per part de les empreses presentades.

Cinquè: Quan diuen que no es podien començar les obres perquè no hi havia l’acta de comprovació, com que es va fer l’acta, ja s’havia resolt”.

4.- Ratificació del recurs de reposició presentat pels regidors del grup municipal del PSC contra l’acord de la JGL del 13/09/2021 en relació amb l’expedient de les obres del poliesportiu municipal

S’aprova amb els següents vots

A Favor: Compromís amb la Bisbal (6)

En contra: PSC (2) i Units per la Bisbal – FIC (1)

Abstencions: Ara la Bisbal (1)

S’ha aprovat ratificar l’acord de la Junta de Govern del 29 d’octubre en què es desestima el recurs de reposició presentat pels regidors del PSC contra l’acord de la Junta de Govern del 13 de setembre en relació amb l’expedient  1362/2019 de les obres del poliesportiu municipal.

Els regidors del PSC van presentar recurs de reposició contra un acord de la Junta de Govern Local del 13 de setembre de 2021: la desestimació de la sol·licitud de l’empresa M y J Gruas per a les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal. El PSC sol·licitava que es penalitzés l’empresa i que es declarés la prohibició per a futures contractacions.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va notificar l’empresa que s’havia interposat aquest recurs de reposició perquè presentés al·legacions si ho considerava necessari i, a l’octubre, en va presentar.

La Junta de govern del 29 d’octubre va aprovar desestimar el recurs de reposició presentat pels regidors del PSC, on demanaven que es penalitzés l’empresa i que se li prohibís treballar per a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en futures obres. Els motius que es van al·legar a la Junta de govern per desestimar l’esmentat recurs, van ser:

“Primer: el termini màxim per formalitzar el contracte (segons la llei de contractes del sector públic) entre l’Ajuntament i l’empresa era de 15 dies hàbils després de notificar l’empresa. Del 12 d’abril (quan es van adjudicar les obres) fins al 27 d’agost (quan es va requerir a l’empresa que signés el contracte), van passar més de 15 dies.

El retard des de l’abril que s’adjudica, fins a l’agost que se li requereix la signatura, va ser produït per la presentació del recurs de reposició per part dels regidors del PSC, Units per la Bisbal i ERC i el posterior contenciós pels regidors del PSC.

No es podia signar el contracte fins que no estigués resolt el recurs de reposició i s’haguessin resolt les mesures cautelars.

Com que aquest retard no va ser culpa de l’empresa, no se li poden aplicar penalitats ni prohibir que participi en futures licitacions.

Segon: l’empresa podia retirar la seva oferta perquè havien passat més de dos mesos des de l’obertura del sobre “A” de la licitació (febrer) i l’adjudicació del contracte”.

5.- Pla estratègic de subvencions 2022

S’aprova amb els següents vots:

A Favor: Compromís amb la Bisbal (6)

En contra: Ara la Bisbal (1)

Abstencions: PSC (2) i Units per la Bisbal-FIC (1)

Enllaç a la publicació al portal de Transparència: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/board

El Pla estratègic de subvencions per al 2022 contempla un import de 171.750€ en subvencions per concedir a persones o entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o d’interès local.

Els plans estratègics de subvencions es basen en l’article 8 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, de 17 de novembre, on es disposa que les administracions que estableixin subvencions han de concretar en un Pla estratègic de subvencions els objectius i els efectes que es pretenen amb cadascuna de les subvencions, els costos previsibles, les fonts de finançament i el fet que sempre es compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària. El Pla detalla, per cada subvenció, el cost previsible, la modalitat de concessió, la descripció, els objectius, els destinataris i l’aplicació pressupostària.

El Pla estratègic divideix les subvencions en set àrees:

Prevenció i extinció d’incendis: 5.000€

Conveni amb l’ADF Clot de Bou.

Assistència social primària: 10.000€

-Ajuts per a famílies vulnerables: 10.000€

Aquest és l’import que es destina a les ajudes econòmiques d’urgència social per atendre necessitats puntuals i bàsiques de subsistència de persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social. Són ajuts de concessió directa, prèvia valoració de Serveis Socials.

Foment de l’ocupació: 20.000€

-Subvenció per creació de llocs de treball: 10.000€

Subvenció per la creació de llocs de treball durant el 2021, per part d’empreses ubicades al terme municipal de la Bisbal. És una subvenció per concurrència competitiva, o sigui, que s’aprovarà la convocatòria.

-Subvenció per a autònoms: 10.000€

Subvenció per als bisbalencs i bisbalenques que s’hagin establert com a autònoms durant el 2021. S’aprovarà la convocatòria.

Ensenyament: 60.500€

-Subvenció per a l’Escola Ull de Vent: 14.500€

Subvenció nominativa a l’Escola Ull de Vent de la Bisbal del Penedès per al curs 2021/22 per a material escolar.

-Subvenció a l’AMPA de l’Escola Ull de Vent: 17.000€

Subvenció nominativa a l’AMPA de l’Escola Ull de Vent per als llibres escolars del curs 2022/23

-Subvenció per als llibres escolars de l’IES Coster de la Torre: 10.000€

Subvencions en matèria d’ensenyament per a l’adquisició dels llibres de text de l’institut per al curs 2021/22.

-Subvenció per al transport escolar del Consell Comarcal: 4.000€

Subvencions per al servei de transport escolar intramunicipal que presta el Consell Comarcal del Baix Penedès per al curs 2021/22.

-Subvenció per al servei de menjador escolar: 15.000€

Subvencions en matèria d’ensenyament per al servei de menjador de l’Escola Ull de Vent per al curs 2021/22.

Promoció Cultural: 48.250€

-Premis del concurs literari de Sant Jordi 2022: 750€

-Subvencions per a entitats i associacions 5.000€

Subvencions per a entitats culturals i associacions de veïns del municipi destinades al finançament de les activitats que organitzin i de les despeses ordinàries que suportin durant l’exercici 2022.

-Convenis amb entitats per al 2022: 42.500€

Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca: 12.000€

Ball de Diables de la Bisbal del Penedès: 15.000€

Colla Castellera de la Bisbal del Penedès (Bous): 11.500€

Associació de Cors Antistiana: 4.000€

Promoció de l’esport: 25.000€

-Patrocinis esportius: 2.000€

-Conveni amb Joventut Bisbalenca CF: 23.000€

Subvencions de natalitat i adopció

Subvencions per a famílies que han tingut o adoptat un/a fill/a durant l’any 2021 consistents en un ajut de caràcter econòmic, d’import 100€, en 10 vals de compra de 10€ cadascun per ser emprats per pagar en els comerços adherits a la campanya.

6.- Modificació de les ordenances relatives a les taxes d’ocupació de terrenys d’ús públic i de sòl i subsol, per unificar-les i adequar-les a la normativa vigent

S’aprova per unanimitat dels assistents.

Enllaç a la publicació al portal de Transparència: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/board

S’aprova modificar tres ordenances fiscals per simplificar-les, unificar-les i adequar-les a la normativa vigent. Es tracta de les següents:

Ordenança núm. 13, reguladora de la taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb parades, barraques i casetes en venda.

Ordenança núm. 14, reguladora de la taxa per l’entrada de vehicles a través de la vorera.

Ordenança núm. 15, reguladora de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial del sòl, subsol o vol a empreses subministradores.

Les tres queden unificades en una ordenança de nova creació: “Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació del sòl, vol i subsol de la via pública”.

Subjectes passius:

-Titulars de llicències o concessions municipals i aquells que tinguin aprofitament o utilització privativa del domini públic local. Amb aquesta modificació es podrà tirar endavant la licitació del bar del local social de la Miralba.

-Els que sense llicència o concessió realitzin alguns dels aprofitaments inclosos en l’ordenança.

Quota tributària:

-Empreses explotadores de serveis de subministrament: taxa de l’1,5% dels ingressos bruts de la facturació que obtinguin anualment, dins el terme municipal.

-Per ocupació del sòl:

Parades de mercat setmana, casetes de venda i atraccions, per m2:

0,19€/dia (era 53 ptes – 0,31€/dia)

Guals: quota de 22€/any (el mateix preu)

Punts de recàrrega de cotxes elèctrics per m2: 69,20€/any (nou)

Màquina de venda automàtica de qualsevol producte, per unitat: 69,20€/any

-Per ocupació del subsol:

Línies elèctriques subterrànies, cables conductors, canonades per a la conducció de gasos o líquids, per metre lineal: 581,28€/any (abans 1,5%).

7.- Reglament de funcionament dels habitatges de lloguer social municipal

S’aprova amb els següents vots

A Favor: Compromís amb la Bisbal (6) i PSC (2)

En contra: Ara la Bisbal (1)

Abstencions: Units per la Bisbal-FIC (1)

Enllaç a la publicació al portal de Transparència: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/board

El reglament aprovat s’ha treballat conjuntament amb serveis socials del Consell Comarcal del Baix Penedès en el marc de les Taules Socials, adaptant el model de reglament de funcionament d’habitatges socials de què disposaven. Es tracta d’un reglament que compleix la normativa vigent tant en l’àmbit català com en l’estatal.

L’Ajuntament ha reformat les antigues cases dels mestres perquè puguin ser usades com a habitatges de lloguer social i cobrir així, de manera temporal, les necessitats de les persones del municipi en situació d’exclusió social o residencial per motius econòmics. Així, es tracta d’uns habitatges destinats a persones o unitats familiars en situació de vulnerabilitat social, per un termini d’entre un i dos anys, prorrogable fins a un màxim de sis anys. Durant el temps que la persona o la família estigui en l’esmentat habitatge, se li farà un seguiment des de serveis socials i des del SOM Bisbal per vetllar per la millora laboral i amb l’objectiu també de trobar un altre habitatge, després d’aquest lloguer.

Els principals requisits d’accés, seran:

-Unitat familiar d’un màxim de 4 persones, ja que les cases no superen els 80m2 construïts.

-Nacionalitat espanyola, d’un país membre de la Unió Europea o permís de residència vigent si es tracta d’altres països.

-La persona sol·licitant ha de ser major d’edat o ser menor emancipat.

-Estar empadronats a la Bisbal com a mínim dos anys abans de la sol·licitud i amb informe favorable dels serveis socials municipals.

-Les famílies han de disposar d’uns ingressos mensuals mínims iguals o superiors al 47% de l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) per a poder fer front als pagaments mensuals (lloguer, llum, aigua…)

-Els ingressos de la unitat familiar no poden ser superiors a 2,33 vegades l’IRSC

-La unitat familiar no pot ser propietària de cap altre habitatge ni bé immoble.

-No haver renunciat a l’adjudicació d’un habitatge d’inclusió social en el darrer any.

Preu del lloguer social:

Els preus del lloguer es fixaran des de l’Ajuntament, tenint com a referència els preus oficials que estableix l’agència de l’habitatge de Catalunya segons les característiques de l’habitatge, la zona i l’any. El lloguer no podrà superar el 30% dels ingressos mensuals nets de la persona o unitat familiar.

Despeses associades a l’ús de l’habitatge

Les persones i unitats familiars s’han de fer càrrec dels subministraments (aigua i electricitat) i del rebut d’escombraries.

8.- Pla local de joventut 2021/24

S’aprova per unanimitat dels assistents.

Enllaç a la publicació al portal de Transparència: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/board

El ple ha aprovat el Pla local de Joventut 2021/2024  elaborat des de la Regidoria de Joventut i Jove Baix Penedès del Consell Comarcal del Baix Penedès, que es fonamenta a través dels següents objectius:

-Reobrir “La Cova Jove” i el seu Punt d’Informació Juvenil (PIJ) com a espai propi i de referència per als joves.

-Oferir cursos municipals per als joves, perquè puguin cobrir les seves necessitats al municipi

-Facilitar la realització del projecte vital dels joves

-Fomentar la participació juvenil al municipi

-Treballar en l’àmbit social.

El Pla local s’eleva al Ple després d’haver fet una consulta pública en línia per recollir propostes del jovent i treballa en tres eixos principals: transició juvenil, empoderament i interlocució, a partir dels quals es vehiculen els projectes específics de formació, ocupació, participació, associacionisme, comunicació, habitatge, etc. I, d’aquí, pengen les accions que s’aniran concretant cada any, amb la participació dels joves.

PART DE CONTROL

9. Execució del pressupost del tercer trimestre del 2021

Es dona compte de l’execució del pressupost del tercer trimestre de 2021 i del període mitjà de pagament del tercer trimestre de 2021.

S’ha complert amb l’obligació de remissió telemàtica de la informació relativa a l’execució trimestral del pressupost de la Corporació corresponent al tercer trimestre de 2021, que es va enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINIHAP) el 28/10/2021.


10.Període mig de pagament del tercer trimestre 2021

L’Ajuntament compleix amb el període mitjà de pagament a proveïdors per al tercer trimestre de 2021, essent de 17,68 dies (el màxim legal són 30 dies).


11.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

Es dona compte al Ple dels Decrets d’Alcaldia.


12.Donar compte de les Juntes de Govern Local

Es dona compte al Ple dels acords de la Junta de Govern Local.


13.Moció presentada pel grup municipal Ara La Bisbal sol·licitant l’ampliació del personal de la brigada municipal

No s’aprova amb els següents vots

A Favor: PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) i Ara la Bisbal (1)

En contra: Compromís amb la Bisbal (6)

Abstencions: –

El grup municipal Ara La Bisbal sol·licitava “l’aprovació de l’ampliació de personal de brigada municipal, amb caràcter urgent i temporal, per a la realització de totes les tasques de neteja d’espais municipals, neteja de carrers i voreres, sanejaments, reparacions, enllumenat públic i jardineria a tot el municipi, sense excepcions”. Amb aquesta moció, es demanava “declarar l’excepcionalitat i urgència” de contractacions urgents “tenint en compte que les borses de treball vigents de peons per a la brigada tenen com a objectiu cobrir vacants, substitucions i qualsevol altra contingència (per exemple, una necessitat sobrevinguda o acumulació de tasques)” i se sol·licitava “la dotació pressupostària de rigor per ser inclosa als pressupostos de 2022 per a la contractació de caràcter urgent i temporal, d’almenys 8 persones per reforçar els serveis de personal de brigada amb la finalitat de realitzar totes les tasques de neteja, sanejament i reparacions d’espais i mobiliari públics de tot el municipi, sense excepció, ni oblit de cap barri de la Bisbal”.


14.Moció presentada pel grup municipal Ara La Bisbal per incloure la gratuïtat del transport urbà i interurbà per a discapacitats

S’aprova per unanimitat dels assistents.

El grup municipal Ara la Bisbal sol·licitava “l’aprovació de la gratuïtat del transport urbà i interurbà per als bisbalencs amb discapacitat superior al 33% i correcció de les ordenances fiscals corresponents”. Mitjançant aquesta moció se sol·licitava “la modificació de l’ordenança fiscal núm. 16 i els seus articles 5 i 6, regulant la taxa del servei del transport urbà” amb la finalitat de “garantir la igualtat entre les persones, la integració i la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat en les seves activitats quotidianes”.


15.Moció presentada pel grup municipal Ara La Bisbal sol·licitant la
gratuïtat del transport urbà-discapacitats, aturats, jubilats i estudiants IES

No s’aprova amb els següents vots

A Favor: PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) i Ara la Bisbal (1)

En contra: Compromís per la Bisbal (6)

Abstencions: —

El grup municipal Ara la Bisbal sol·licitava “l’aprovació de la gratuïtat del transport urbà a la Bisbal del Penedès, per a estudiants de l’IES Coster de la Torre residents a les urbanitzacions, per a pensionistes majors de 65 anys i aturats de llarga durada que cobrin subsidi social mínim i per a les persones discapacitades amb un grau superior o igual al 33%” ja que Ara la Bisbal defensa que, “la gratuïtat del transport urbà significaria una participació molt important per a l’impuls econòmic del comerç local i permetria donar més vida al nostre municipi en general, tots tan necessaris”. La moció sol·licitava:

“-La gratuïtat del bus urbà per als estudiants bisbalencs matriculats a l’IES Coster de la Torre i residents a les urbanitzacions de la Bisbal del Penedès.

-La gratuïtat del bus urbà per als jubilats majors de 65 anys.

-La gratuïtat del bus urbà per als aturats de llarga durada, l’ingrés únic dels quals sigui l’ingrés mínim vital, RAI o qualsevol altre subsidi social mínim i que segueixin sent demandants de feina.

-La gratuïtat del bus urbà per a les persones discapacitades, el grau de les quals sigui igual o superior al 33%”.

Així mateix, se sol·licitava “la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 16, concretament en el seu article 6, afegint ‘gratuïtat del transport urbà per als 4 col·lectius anteriorment esmentats”.

PRECS I PREGUNTES


CASTELLANO | Este martes 21 de diciembre, a las 18h, ha tenido lugar el Pleno ordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès que corresponde a este trimestre. El Pleno se ha celebrado de forma presencial y el público podía acceder con mascarilla y respetando todas las medidas por la COVID-19.

Posteriormente, se ha publicado el video de la sesión, que podéis ver aquí:

Al inicio del pleno se ha excusado la asistencia de la regidora Sílvia Monfort (ERC-AM).

Al Pleno, se han tratado los siguientes puntos:

PARTE RESOLUTIVA

1.- Aprobación del acta del pleno ordinario del 20 de septiembre

Se ha aprobado por unanimidad de los asistentes.

2.- Aprobación del acta del pleno extraordinario del 29 de noviembre

Se ha aprobado por unanimidad de los asistentes.

3.- Ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno del 2 de agosto, donde se inadmite el recurso de reposición presentado por PSC, Units-FIC y ERC contra la adjudicación de las obras de remodelación del polideportivo municipal

Se aprueba con los siguientes votos

A favor: Compromís amb la Bisbal (6)

En contra: PSC (2) y UNITS per la Bisbal-FIC (1)

Abstenciones: Ara la Bisbal (1)

El Pleno ratifica el acuerdo de la Junta de Gobierno donde se inadmite el recurso de reposición del PSC, Units per la Bisbal y ERC-AM contra la adjudicación de las obras de remodelación del pabellón polideportivo y la construcción del edificio anexo destinado a vestuarios, presentado por  concejales del PSC, el concejal de Units per la Bisbal y la concejala de ERC que, el 22 de abril de 2021, presentaron un recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del 12 de abril de 2021 en que se adjudicaban las obras del polideportivo municipal de la fase 1.

Este recurso de reposición incluía 3 puntos: un error en el plazo de ejecución de las obras; la forma de computar las bajas consideradas anormales; y la carencia de disponibilidad total de los terrenos para hacer obras.

Según la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, “el error en el plazo de ejecución de las obras era un error de transcripción y las empresas no lo tuvieron en cuenta, no tuvimos ningún problema con esto; en cuanto a la forma de computar las bajas anormales en los precios, tampoco hemos tenido ningún problema, se calculó siguiendo la normativa y ninguna empresa ha alegado que estuviera mal calculado; y en cuanto a la carencia de disponibilidad total de los terrenos para hacer las obras, el ayuntamiento lo resolvió de la siguiente manera: hicimos un levantamiento de acta de replanteo en el mes de junio, firmada por los redactores del proyecto y por la dirección de la obra, junto con una acta notarial”. Ferré ha añadido que “el informe de los servicios técnicos municipales concluye que sí que hay disponibilidad total de los terrenos para hacer las obras, que no están dentro del convenio con la entidad la parte donde se hace la reforma del pabellón y donde se construyen los vestuarios”.

Sin embargo, “el 17 de junio de 2021, los concejales del PSC presentaron un contencioso-administrativo sobre este mismo asunto, solicitando medidas cautelares para que no empezaran las obras hasta que se resolviera el contencioso. A principios de julio el Juzgado del Contencioso-Administrativo no aceptó las medidas cautelares que solicitaban los regidores del PSC. Por todo ello, en agosto aprobamos, a la Junta de Gobierno, inadmitir el recurso de reposición que presentaron los concejales del PSC, el concejal de Units per la Bisbal-FIC y la concejala de ERC contra la adjudicación de las obras de la fase 1 del polideportivo municipal”.

Los motivos que se alegaban para desestimar el recurso eran los siguientes:

“Primero: El recurso de reposición quería impugnar una resolución del concurso, pero lo que impugna son las bases del concurso público. Bases que estaban aprobadas definitivamente y, por lo tanto, ahora no se podían impugnar.

Segundo. Los concejales y concejalas tienen legitimidad para presentar recursos de reposición contra los acuerdos de los órganos de gobierno, pero tienen que acreditar el interés por el cual lo presentan (si son parte afectada, si defienden los intereses colectivos…). En este caso no acreditan, y no queda claro qué interés podrían acreditar en el acuerdo de resolución de un concurso público donde las empresas que se han presentado son las que tienen interés.

Tercero: Cuando dicen que hay un error en el plazo fue porque, en el anuncio de la licitación se puso un plazo de 12 años y 6 meses en vez de 18 meses. Es un error material sin relevancia, que no supuso ningún problema para ninguna de las 10 empresas que se presentaron.

Cuarto: Cuando dicen que no es correcta la manera de computar las bajas de las empresas que se presentan, tampoco supuso ningún problema por parte de las empresas presentadas.

Quinto: Cuando dicen que no se podían empezar las obras porque no había el acta de comprobación, como que se hizo el acta, ya se había resuelto”.

4.- Ratificación del recurso de reposición presentado por los concejales del grupo municipal del PSC contra el acuerdo de la JGL del 13/09/2021 en relación con el expediente de las obras del polideportivo municipal

Se aprueba con los siguientes votos

A favor: Compromís amb la Bisbal (6)

En contra: PSC (2) y Units per la Bisbal – FIC (1)

Abstenciones: Ara la Bisbal (1)

Se ha aprobado ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno del 29 de octubre en que se desestima el recurso de reposición presentado por los concejales del PSC contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del 13 de septiembre en relación con el expediente 1362/2019 de las obras del polideportivo municipal.

Los concejales del PSC presentaron recurso de reposición contra un acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 13 de septiembre de 2021: la desestimación de la solicitud de la empresa M y J Gruas para las obras de la fase 1 del polideportivo municipal. El PSC solicitaba que se penalizara a la empresa y que se declarara la prohibición para futuras contrataciones.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès notificó a la empresa que se había interpuesto este recurso de reposición para que presentara alegaciones si lo consideraba necesario y, en octubre, presentó.

La Junta de gobierno del 29 de octubre aprobó desestimar el recurso de reposición presentado por los regidores del PSC, donde pedían que se penalizara la empresa y que se le prohibiera trabajar para el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès en futuras obras. Los motivos que se alegaron a la Junta de gobierno para desestimar el mencionado recurso, fueron:

“Primero: el plazo máximo para formalizar el contrato (según la ley de contratos del sector público) entre el Ayuntamiento y la empresa era de 15 días hábiles después de notificar a la empresa. Del 12 de abril (cuando se adjudicaron las obras) hasta el 27 de agosto (cuando se requirió a la empresa que firmara el contrato), pasaron más de 15 días.

El retraso desde abril que se adjudica, hasta agosto que se le requiere la firma, fue producido por la presentación del recurso de reposición por parte de los regidores del PSC, Units per la Bisbal y ERC y el posterior contencioso por los concejales del PSC.

No se podía firmar el contrato hasta que no estuviera resuelto el recurso de reposición y se hubieran resuelto las medidas cautelares.

Como que este retraso no fue culpa de la empresa, no se le pueden aplicar penalidades ni prohibir que participe en futuras licitaciones.

Segundo: la empresa podía retirar su oferta porque habían pasado más de dos meses desde la apertura del sobre “A” de la licitación (febrero) y la adjudicación del contrato”.

5.- Plan estratégico de subvenciones 2022

Se aprueba con los siguientes votos

A favor: Compromís amb la Bisbal (6)

En contra: Ara la Bisbal (1)

Abstenciones: PSC (2) y Units per la Bisbal-FIC (1

Enlace a la publicación en el portal de Transparencia: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/board

El Plan estratégico de subvenciones para el 2022 contempla un importe de 171.750€ en subvenciones para conceder a personas o entidades privadas con el fin de fomentar la realización de actividades de utilidad pública o de interés local.

Los planes estratégicos de subvenciones se basan en el artículo 8 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de noviembre, donde se dispone que las administraciones que establezcan subvenciones tienen que concretar en un Plan estratégico de subvenciones los objetivos y los efectos que se pretenden con cada una de las subvenciones, los costes previsibles, las fuentes de financiación y el hecho de que siempre se cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria. El Plan detalla, para cada subvención, el coste previsible, la modalidad de concesión, la descripción, los objetivos, los destinatarios y la aplicación presupuestaria.

El Plan estratégico divide las subvenciones en siete áreas:

Prevención y extinción de incendios: 5.000€

Convenio con el ADF Clot de Bou.

Asistencia social primaria: 10.000€

-Ayudas para familias vulnerables: 10.000€

Este es el importe que se destina a las ayudas económicas de urgencia social para atender necesidades puntuales y básicas de subsistencia de personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Son ayudas de concesión directa, previa valoración de Servicios Sociales.

Fomento de la ocupación: 20.000€

-Subvención por creación de puestos de trabajo: 10.000€

Subvención por la creación de puestos de trabajo durante el 2021, por parte de empresas ubicadas al término municipal de la Bisbal. Es una subvención por concurrencia competitiva, o sea, que se aprobará la convocatoria.

-Subvención para autónomos: 10.000€

Subvención para los bisbalenses/as que se hayan establecido como autónomos durante el 2021. Se aprobará la convocatoria.

Educación: 60.500€

-Subvención para la Escola Ull de Vent: 14.500€

Subvención nominativa en la Escola Ull de Vent de la Bisbal del Penedès para el curso 2021/22 para material escolar.

-Subvención en la AMPA de la Escola Ull de Vent: 17.000€

Subvención nominativa en la AMPA de la Escola Ull de Vent para los libros escolares del curso 2022/23

-Subvención para los libros escolares del IES Coster de la Torre: 10.000€

Subvenciones en materia de educación para la adquisición de los libros de texto del instituto para el curso 2021/22.

-Subvención para el transporte escolar del Consell Comarcal: 4.000€

Subvenciones para el servicio de transporte escolar intramunicipal que presta el Consell Comarcal del Baix Penedès para el curso 2021/22.

-Subvención para el servicio de comedor escolar: 15.000€

Subvenciones en materia de educación para el servicio de comedor de la Escola Ull de Vent para el curso 2021/22.

Promoción Cultural: 48.250€

-Premios del concurso literario de Sant Jordi 2022: 750€

-Subvenciones para entidades y asociaciones 5.000€

Subvenciones para entidades culturales y asociaciones de vecinos del municipio destinadas a la financiación de las actividades que organicen y de los gastos ordinarios que soporten durante el ejercicio 2022.

-Convenios con entidades para el 2022: 42.500€

Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca: 12.000€

Ball de Diables de la Bisbal del Penedès: 15.000€

Colla Castellera de la Bisbal del Penedès (Bous): 11.500€

Associació de Cors Antistiana: 4.000€

Promoción del deporte: 25.000€

-Patrocinios deportivos: 2.000€

-Convenio con Joventut Bisbalenca CF: 23.000€

Subvenciones de natalidad y adopción

Subvenciones para familias que han tenido o adoptado uno/a hijo/a durante el año 2021 consistentes en una ayuda de carácter económico, de importe 100€, en 10 vales de compra de 10€ cada uno para ser empleados para pagar en los comercios adheridos a la campaña.

6.- Modificación de las ordenanzas relativas a las tasas de ocupación de terrenos de uso público y de suelo y subsuelo, para unificarlas y adecuarlas a la normativa vigente

Se aprueba por unanimidad de los asistentes.

Enlace a la publicación en el portal de Transparencia: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/board

Se aprueba modificar tres ordenanzas fiscales para simplificarlas, unificarlas y adecuarlas a la normativa vigente. Se trata de las siguientes:

Ordenanza n.º 13, reguladora de la tasa por la ocupación de los terrenos de uso público con paradas, barracas y casetas en venta.

Ordenanza n.º 14, reguladora de la tasa por la entrada de vehículos a través de la acera.

Ordenanza n.º 15, reguladora de la tasa por uso privativo o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo a empresas suministradoras.

Las tres quedan unificadas en una ordenanza de nueva creación: “Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública”.

Sujetos pasivos:

-Titulares de licencias o concesiones municipales y aquellos que tengan aprovechamiento o utilización privativa del dominio público local. Con esta modificación se podrá sacar adelante la licitación del bar del local social de la Miralba.

-Los que sin licencia o concesión realicen algunos de los aprovechamientos incluidos en la ordenanza.

Cuota tributaria:

-Empresas explotadoras de servicios de suministro: tasa del 1,5% de los ingresos brutos de la facturación que obtengan anualmente, dentro del término municipal.

-Por ocupación del suelo:

Paradas de mercado semana, casetas de venta y atracciones, por m²:

0,19€/día (era 53 ptas – 0,31€/día)

Vados: cuota de 22€/año (el mismo precio)

Puntos de recarga de coches eléctricos por m²: 69,20€/año (nuevo)

Máquina de venta automática de cualquier producto, por unidad: 69,20€/año

-Por ocupación del subsuelo:

Tendidos eléctricos subterráneos, cables conductores, cañerías para la conducción de gases o líquidos, por metro lineal: 581,28€/año (antes 1,5%).

7.- Reglamento de funcionamiento de las viviendas de alquiler social municipal

Se aprueba con los siguientes votos

A favor: Compromís amb la Bisbal (6) y PSC (2)

En contra: Ara la Bisbal (1)

Abstenciones: Units per la Bisbal-FIC (1)

Enlace a la publicación en el portal de Transparencia: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/board

El reglamento aprobado se ha trabajado conjuntamente con servicios sociales del Consell Comarcal del Baix Penedès en el marco de las Mesas Sociales, adaptando el modelo de reglamento de funcionamiento de viviendas sociales de que disponían. Se trata de un reglamento que cumple la normativa vigente tanto en el ámbito catalán como en el estatal.

El Ayuntamiento ha reformado las antiguas casas de los maestros para que puedan ser usadas como viviendas de alquiler social y cubrir así, de manera temporal, las necesidades de las personas del municipio en situación de exclusión social o residencial por motivos económicos. Así pues, se trata de unas viviendas destinadas a personas o unidades familiares en situación de vulnerabilidad social, para un plazo de entre uno y dos años, prorrogable hasta un máximo de seis años. Durante el tiempo que la persona o la familia esté en la mencionada vivienda, se le hará un seguimiento desde servicios sociales y desde el SOM Bisbal para velar por la mejora laboral y con el objetivo también de encontrar otra vivienda, después de este alquiler.

Los principales requisitos de acceso, serán:

-Unidad familiar de un máximo de 4 personas, puesto que las casas no superan los 80m2 construidos.

-Nacionalidad española, de un país miembro de la Unión Europea o permiso de residencia vigente si se trata otros países.

-La persona solicitante tiene que ser mayor de edad o ser menor emancipado.

-Estar empadronados en la Bisbal como mínimo dos años antes de la solicitud y con informe favorable de los servicios sociales municipales.

-Las familias tienen que disponer de unos ingresos mensuales mínimos iguales o superiores al 47% del Índice de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC) para poder hacer frente a los pagos mensuales (alquiler, luz, agua…)

-Los ingresos de la unidad familiar no pueden ser superiores a 2,33 veces la IRSC

-La unidad familiar no puede ser propietaria de ninguna otra vivienda ni bien inmueble.

-No haber renunciado a la adjudicación de una vivienda de inclusión social en el último año.

Precio del alquiler social:

Los precios del alquiler se fijarán desde el Ayuntamiento, teniendo como referencia los precios oficiales que establece la agencia de la vivienda de Catalunya según las características de la vivienda, la zona y el año. El alquiler no podrá superar el 30% de los ingresos mensuales netos de la persona o unidad familiar.

Gastos asociados al uso de la vivienda

Las personas y unidades familiares se tienen que hacer cargo de los suministros (agua y electricidad) y del recibo de basura.

8.- Plan local de juventud 2021/24

Se aprueba por unanimidad de los asistentes.

Enlace a la publicación en el portal de Transparencia: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/board

El pleno ha aprobado el Plan local de Juventud 2021/2024 elaborado desde la Concejalía de Juventud y Jove Baix Penedès del Consell Comarcal del Baix Penedès, que se fundamenta a través de los siguientes objetivos:

-Reabrir “La Cova Jove” y su Punto de Información Juvenil (PIJ) como espacio propio y de referencia para los jóvenes.

-Ofrecer cursos municipales para los jóvenes, para que puedan cubrir sus necesidades en el municipio

-Facilitar la realización del proyecto vital de los jóvenes

-Fomentar la participación juvenil en el municipio

-Trabajar en el ámbito social.

El Plan local se eleva al Pleno después de haber hecho una consulta pública en línea para recoger propuestas de la juventud y trabaja en tres ejes principales: transición juvenil, empoderamiento e interlocución, a partir de los cuales se vehiculan los proyectos específicos de formación, ocupación, participación, asociacionismo, comunicación, vivienda, etc. Y, de ahí, cuelgan las acciones que se irán concretando cada año, con la participación de los jóvenes.

PARTE DE CONTROL

9. Ejecución del presupuesto del tercer trimestre del 2021

Se da cuenta de la ejecución del presupuesto del tercer trimestre de 2021 y del periodo medio de pago del tercer trimestre de 2021.

Se ha cumplido con la obligación de remisión telemática de la información relativa a la ejecución trimestral del presupuesto de la Corporación correspondiente al tercer trimestre de 2021, que se envió al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINIHAP) el 28/10/2021.

10.Periodo medio de pago del tercer trimestre 2021

El Ayuntamiento cumple con el periodo medio de pago a proveedores para el tercer trimestre de 2021, siendo de 17,68 días (el máximo legal son 30 días).

11.Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía

Se da cuenta al Pleno de los Decretos de Alcaldía.

12.Dar cuenta de las Juntas de Gobierno Local

Se da cuenta al Pleno de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

13.Moción presentada por el grupo municipal Ara La Bisbal solicitante la ampliación del personal de la brigada municipal

No se aprueba con los siguientes votos

A favor: PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) y Ara la Bisbal (1)

En contra: Compromís amb la Bisbal (6)

Abstenciones: –

El grupo municipal Ara La Bisbal solicitaba “la aprobación de la ampliación de personal de brigada municipal, con carácter urgente y temporal, para la realización de todas las tareas de limpieza de espacios municipales, limpieza de calles y aceras, saneamientos, reparaciones, alumbrado público y jardinería en todo el municipio, sin excepciones”. Con esta moción, se pedía “declarar la excepcionalidad y urgencia” de contrataciones urgentes “teniendo en cuenta que las bolsas de trabajo vigentes de peones para la brigada tienen como objetivo cubrir vacantes, sustituciones y cualquier otra contingencia (por ejemplo, una necesidad sobrevenida o acumulación de tareas)” y se solicitaba “la dotación presupuestaria de rigor para ser incluida en los presupuestos de 2022 para la contratación de carácter urgente y temporal, de al menos 8 personas para reforzar los servicios de personal de brigada con el fin de realizar todas las tareas de limpieza, saneamiento y reparaciones de espacios y mobiliario públicos de todo el municipio, sin excepción, ni olvido de ningún barrio de la Bisbal”.

14.Moción presentada por el grupo municipal Ara La Bisbal para incluir la gratuidad del transporte urbano e interurbano para discapacidades

Se aprueba por unanimidad de los asistentes.

El grupo municipal Ara la Bisbal solicitaba “la aprobación de la gratuidad del transporte urbano e interurbano para los bisbalencs con discapacidad superior al 33% y corrección de las ordenanzas fiscales correspondientes”. Mediante esta moción se solicitaba “la modificación de la ordenanza fiscal n.º 16 y sus artículos 5 y 6, regulando la tasa del servicio del transporte urbano” con el fin de “garantizar la igualdad entre las personas, la integración y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en sus actividades cotidianas”.

15.Moción presentada por el grupo municipal Ara La Bisbal solicitante la gratuidad del transporte urbano-discapacidades, parados, jubilados y estudiantes IES

No se aprueba con los siguientes votos

A favor: PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) y Ara la Bisbal (1)

En contra: Compromís amb la Bisbal (6)

Abstenciones: —

El grupo municipal Ara la Bisbal solicitaba “la aprobación de la gratuidad del transporte urbano en la Bisbal del Penedès, para estudiantes de la IES Coster de la Torre residentes a las urbanizaciones, para pensionistas mayores de 65 años y parados de larga duración que cobren subsidio social mínimo y para las personas discapacitadas con un grado superior o igual al 33%” puesto que Ara la Bisbal defiende que “la gratuidad del transporte urbano significaría una participación muy importante para el impulso económico del comercio local y permitiría dar más vida en nuestro municipio en general, todos tan necesarios”. La moción solicitaba:

“-La gratuidad del bus urbano para los estudiantes bisbalenses matriculados en el IES Coster de la Torre y residentes en las urbanizaciones de la Bisbal del Penedès.

-La gratuidad del bus urbano para los jubilados mayores de 65 años.

-La gratuidad del bus urbano para los parados de larga duración, cuyo único ingreso sea el ingreso mínimo vital, RAI o cualquier otro subsidio social mínimo y que sigan siendo demandantes de trabajo.

-La gratuidad del bus urbano para las personas discapacitadas, cuyo grado sea igual o superior al 33%”.

Así mismo, se solicitaba “la modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 16, concretamente en su artículo 6, añadiendo ‘gratuidad del transporte urbano para los 4 colectivos anteriormente mencionados'”.

RUEGOS Y PREGUNTAS