S’ha aprovat el Pla estratègic de subvencions per a l’any 2022

El Ple ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès celebrat el dimarts 21 de desembre va aprovar el Pla estratègic de subvencions per al 2022. Aquest, contempla un import de 171.750€ en subvencions per concedir a persones o entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o d’interès local.

El Pla s’ha publicat al Portal de Transparència i el podeu consultar en aquest enllaç: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/board

Els plans estratègics de subvencions es basen en l’article 8 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, de 17 de novembre, on es disposa que les administracions que estableixin subvencions han de concretar en un Pla estratègic de subvencions els objectius i els efectes que es pretenen amb cadascuna de les subvencions, els costos previsibles, les fonts de finançament i el fet que sempre es compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària. El Pla detalla, per cada subvenció, el cost previsible, la modalitat de concessió, la descripció, els objectius, els destinataris i l’aplicació pressupostària.

El Pla estratègic divideix les subvencions en set àrees:

Prevenció i extinció d’incendis: 5.000€

Conveni amb l’ADF Clot de Bou.

Assistència social primària: 10.000€

-Ajuts per a famílies vulnerables: 10.000€

Aquest és l’import que es destina a les ajudes econòmiques d’urgència social per atendre necessitats puntuals i bàsiques de subsistència de persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social. Són ajuts de concessió directa, prèvia valoració de Serveis Socials.

Foment de l’ocupació: 20.000€

-Subvenció per creació de llocs de treball: 10.000€

Subvenció per la creació de llocs de treball durant el 2021, per part d’empreses ubicades al terme municipal de la Bisbal. És una subvenció per concurrència competitiva, o sigui, que s’aprovarà la convocatòria.

-Subvenció per a autònoms: 10.000€

Subvenció per als bisbalencs i bisbalenques que s’hagin establert com a autònoms durant el 2021. S’aprovarà la convocatòria.

Ensenyament: 60.500€

-Subvenció per a l’Escola Ull de Vent: 14.500€

Subvenció nominativa a l’Escola Ull de Vent de la Bisbal del Penedès per al curs 2021/22 per a material escolar.

-Subvenció a l’AMPA de l’Escola Ull de Vent: 17.000€

Subvenció nominativa a l’AMPA de l’Escola Ull de Vent per als llibres escolars del curs 2022/23

-Subvenció per als llibres escolars de l’IES Coster de la Torre: 10.000€

Subvencions en matèria d’ensenyament per a l’adquisició dels llibres de text de l’institut per al curs 2021/22.

-Subvenció per al transport escolar del Consell Comarcal: 4.000€

Subvencions per al servei de transport escolar intramunicipal que presta el Consell Comarcal del Baix Penedès per al curs 2021/22.

-Subvenció per al servei de menjador escolar: 15.000€

Subvencions en matèria d’ensenyament per al servei de menjador de l’Escola Ull de Vent per al curs 2021/22.

Promoció Cultural: 48.250€

-Premis del concurs literari de Sant Jordi 2022: 750€

-Subvencions per a entitats i associacions 5.000€

Subvencions per a entitats culturals i associacions de veïns del municipi destinades al finançament de les activitats que organitzin i de les despeses ordinàries que suportin durant l’exercici 2022.

-Convenis amb entitats per al 2022: 42.500€

Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca: 12.000€

Ball de Diables de la Bisbal del Penedès: 15.000€

Colla Castellera de la Bisbal del Penedès (Bous): 11.500€

Associació de Cors Antistiana: 4.000€

Promoció de l’esport: 25.000€

-Patrocinis esportius: 2.000€

-Conveni amb Joventut Bisbalenca CF: 23.000€

Subvencions de natalitat i adopció

Subvencions per a famílies que han tingut o adoptat un/a fill/a durant l’any 2021 consistents en un ajut de caràcter econòmic, d’import 100€, en 10 vals de compra de 10€ cadascun per ser emprats per pagar en els comerços adherits a la campanya.


CASTELLANO | El Pleno ordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès celebrado el martes 21 de diciembre aprobó el Plan estratégico de subvenciones para el 2022. Este, contempla un importe de 171.750€ en subvenciones para conceder a personas o entidades privadas con la finalidad de fomentar la realización de actividades de utilidad pública o de interés local.

El Plan se ha publicado en el Portal de Transparencia y lo podéis consultar en este enlace: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/board

Los planes estratégicos de subvenciones se basan en el artículo 8 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de noviembre, donde se dispone que las administraciones que establezcan subvenciones tienen que concretar en un Plan estratégico de subvenciones los objetivos y los efectos que se pretenden con cada una de las subvenciones, los costes previsibles, las fuentes de financiación y el hecho de que siempre se cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria. El Plan detalla, para cada subvención, el coste previsible, la modalidad de concesión, la descripción, los objetivos, los destinatarios y la aplicación presupuestaria.

El Plan estratégico divide las subvenciones en siete áreas:

Prevención y extinción de incendios: 5.000€

Convenio con el ADF Clot de Bou.

Asistencia social primaria: 10.000€

-Ayudas para familias vulnerables: 10.000€

Este es el importe que se destina a las ayudas económicas de urgencia social para atender necesidades puntuales y básicas de subsistencia de personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Son ayudas de concesión directa, previa valoración de Servicios Sociales.

Fomento de la ocupación: 20.000€

-Subvención por creación de puestos de trabajo: 10.000€

Subvención por la creación de puestos de trabajo durante el 2021, por parte de empresas ubicadas al término municipal de la Bisbal. Es una subvención por concurrencia competitiva, o sea, que se aprobará la convocatoria.

-Subvención para autónomos: 10.000€

Subvención para los bisbalenses/as que se hayan establecido como autónomos durante el 2021. Se aprobará la convocatoria.

Educación: 60.500€

-Subvención para la Escola Ull de Vent: 14.500€

Subvención nominativa en la Escola Ull de Vent de la Bisbal del Penedès para el curso 2021/22 para material escolar.

-Subvención en la AMPA de la Escola Ull de Vent: 17.000€

Subvención nominativa en la AMPA de la Escola Ull de Vent para los libros escolares del curso 2022/23

-Subvención para los libros escolares del IES Coster de la Torre: 10.000€

Subvenciones en materia de educación para la adquisición de los libros de texto del instituto para el curso 2021/22.

-Subvención para el transporte escolar del Consell Comarcal: 4.000€

Subvenciones para el servicio de transporte escolar intramunicipal que presta el Consell Comarcal del Baix Penedès para el curso 2021/22.

-Subvención para el servicio de comedor escolar: 15.000€

Subvenciones en materia de educación para el servicio de comedor de la Escola Ull de Vent para el curso 2021/22.

Promoción Cultural: 48.250€

-Premios del concurso literario de Sant Jordi 2022: 750€

-Subvenciones para entidades y asociaciones 5.000€

Subvenciones para entidades culturales y asociaciones de vecinos del municipio destinadas a la financiación de las actividades que organicen y de los gastos ordinarios que soporten durante el ejercicio 2022.

-Convenios con entidades para el 2022: 42.500€

Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca: 12.000€

Ball de Diables de la Bisbal del Penedès: 15.000€

Colla Castellera de la Bisbal del Penedès (Bous): 11.500€

Associació de Cors Antistiana: 4.000€

Promoción del deporte: 25.000€

-Patrocinios deportivos: 2.000€

-Convenio con Joventut Bisbalenca CF: 23.000€

Subvenciones de natalidad y adopción

Subvenciones para familias que han tenido o adoptado uno/a hijo/a durante el año 2021 consistentes en una ayuda de carácter económico, de importe 100€, en 10 vales de compra de 10€ cada uno para ser empleados para pagar en los comercios adheridos a la campaña.