Aquest dilluns 20 de desembre ha tingut lloc la mesa de negociació del personal de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Aquest dilluns 20 de desembre ha tingut lloc la mesa de negociació del personal de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Durant aquesta trobada s’ha parlat del pla d’estabilització de l’ocupació temporal, l’oferta pública d’ocupació i la previsió de convocatòries de processos selectius per a l’any 2022. L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “aquest és un tema complex i important i, per aquest motiu, faré reunions individuals explicatives passades les festes de Nadal”.

En la reunió s’ha aprovat el calendari laboral del 2022 i també s’ha aprovat l’increment retributiu del 2022. Es tracta de la pujada salarial del 2% que preveu el projecte de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2022. Aquest increment s’aprova perquè pugui ser aplicat en el moment en què s’aprovi definitivament la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

D’altra banda, s’ha donat compte del reconeixement i pagament dels triennis sol·licitats pels empleats municipals. Cal recordar que l’abril de 2019 es va aprovar el caràcter retroactiu del reconeixement de triennis del personal laboral des de l’abril de 2019, prèvia sol·licitud de la persona interessada. Això suposa una millora per al personal laboral, ja que fins a l’abril del 2019 només cobraven els triennis els treballadors que formaven part del funcionariat. L’import total ascendeix a 35.108,34€ i inclou els endarreriments des de l’abril de 2019 fins a la data per a un total de vint-i-set treballadors laborals que ho han sol·licitat. Val a dir que el desembre de 2020 es van aprovar i pagar els triennis d’onze treballadors que ho havien sol·licitat. Està previst que durant la primera quinzena de gener de 2022 s’aprovin i es paguin els triennis de cinc treballadors més.

En la mesa de negociació també s’ha donat compte de la contractació d’una aplicació de portal de l’empleat municipal. Aquest servei entrarà en funcionament al gener i servirà per controlar el fitxatge sense contacte o gestionar les vacances o els permisos, entre altres funcions.

A la mesa de negociació hi han assistit els representants dels sindicats UGT i CCOO (convocats per l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès), el representant del sindicat SPL-CME (convidat per la representant del personal laboral), la secretària municipal, el tècnic de l’empresa redactora del pla d’estabilització i l’alcaldessa del municipi. La representant del personal laboral ha excusat la seva assistència.

L’alcaldessa ha convidat els regidors i regidores de l’oposició a una reunió per explicar-los els temes tractats en la mesa de negociació i també ha fet arribar una circular als treballadors i treballadores municipals amb un resum dels temes tractats a la mesa de negociació. A més, ha expressat el seu compromís de fer una reunió quan hagin passat les festes de Nadal i reis per explicar-los tots els assumptes tractats amb més concreció.


CASTELLANO | Este lunes 20 de diciembre ha tenido lugar la mesa de negociación del personal del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Durante este encuentro se ha hablado del plan de estabilización de la ocupación temporal, la oferta pública de empleo y la previsión de convocatorias de procesos selectivos para el año 2022. La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “este es un tema complejo e importante y, por este motivo, haré reuniones individuales explicativas pasadas las fiestas de Navidad”.

En la reunión se ha aprobado el calendario laboral del 2022 y también se ha aprobado el incremento retributivo del 2022. Se trata de la subida salarial del 2% que prevé el proyecto de la Ley de presupuestos generales del Estado para el 2022. Este incremento se aprueba para que pueda ser aplicado en el momento en que se apruebe definitivamente la Ley de presupuestos generales del Estado.

Por otro lado, se ha dado cuenta del reconocimiento y pago de los trienios solicitados por los empleados municipales. Cabe recordar que en abril de 2019 se aprobó el carácter retroactivo del reconocimiento de trienios del personal laboral desde abril de 2019, previa solicitud de la persona interesada. Esto supone una mejora para el personal laboral, puesto que hasta abril del 2019 solo cobraban los trienios los trabajadores que formaban parte del funcionariado. El importe total asciende a 35.108,34€ e incluye los atrasos desde abril de 2019 hasta la fecha para un total de veintisiete trabajadores laborales que lo han solicitado. Cabe señalar que el diciembre de 2020 se aprobaron y pagar los trienios de once trabajadores que lo habían solicitado. Está previsto que durante la primera quincena de enero de 2022 se aprueben y se paguen los trienios de cinco trabajadores más.

En la mesa de negociación también se ha dado cuenta de la contratación de una aplicación de portal del empleado municipal. Este servicio entrará en funcionamiento en enero y servirá para controlar el fichaje sin contacto o gestionar las vacaciones o los permisos, entre otras funciones.

A la mesa de negociación han asistido los representantes de los sindicatos UGT y CCOO (convocados por el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès), el representante del sindicato SPL-CME (invitado por la representante del personal laboral), la secretaria municipal, el técnico de la empresa redactora del plan de estabilización y la alcaldesa del municipio. La representante del personal laboral ha excusado su asistencia.

La alcaldesa ha invitado los concejales y concejalas de la oposición a una reunión para explicarles los temas tratados en la mesa de negociación y también les ha hecho llegar una circular a los trabajadores y trabajadoras municipales con un resumen de los temas tratados en la mesa de negociación. Además, ha expresado su compromiso para hacer una reunión cuando hayan pasado las fiestas de Navidad y Reyes con el objetivo de explicarles todos los asuntos tratados con más concreción.