Pròximament s’obrirà el termini de la convocatòria de subvencions per a entitats i associacions i també dels patrocinis esportius

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha enviat a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i al BOP les convocatòries de subvencions per a entitats i associacions i la convocatòria de patrocinis esportius. Quan es publiquin al BOPT, començarà el termini per presentar les sol·licituds i, l’Ajuntament, us n’informarà a través de les vies habituals de comunicació amb la ciutadania.

Les convocatòries són les següents:

Convocatòria de subvencions per entitats i associacions

Compta amb una partida de 5.000€ al pressupost per donar suport al finançament de les activitats i les despeses ordinàries de les entitats i associacions.

Són subvencionables:

– Els lloguers de béns immobles

– Les despeses de manteniment i conservació

– Les despeses de subministraments

– Les despeses d’activitats, programes i/o projectes culturals

No són subvencionables:

– Les despeses de viatges

– Les despeses de menjar

– Les dietes

– Les indemnitzacions

– Les despeses relatives a impostos

– Les despeses de gestoria

Màxim a subvencionar: el 50 % del total de les despeses subvencionables.

Beneficiaris: entitats i associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes, amb seu al municipi i inscrites al Registre d’entitats, que no rebin altres subvencions de l’Ajuntament, que es trobin al corrent de pagament amb les Agències Tributàries Estatal i Autonòmica, la Tresoreria General de la Seguretat Social i l’Ajuntament i que compleixin els requisits de les bases reguladores i la convocatòria.

Patrocinis esportius

Aquest any 2021 s’han aprovat les bases que regulen aquesta subvenció.

Compten amb una partida de 2.000€ al pressupost per donar suport a la pràctica esportiva i facilitar la millora del rendiment dels/les esportistes del municipi, afavorint la seva tecnificació i participació en les competicions esportives, així com la promoció del municipi.

És subvencionable:

-Material esportiu relacionat amb l’especialitat practicada

-Llicències esportives, arbitratges i jutges de competició, assegurances i mutualitats, i les relacionades amb la federació esportiva corresponent

-Desplaçaments a competicions esportives

No és subvencionable:

-Despeses de festes, celebracions i àpats

-Despeses de sancions i multes

-Despeses de representació de càrrecs directius

Màxim a subvencionar: el 50% del total de les despeses subvencionables presentades pel/la beneficiari/ària, amb un màxim de 400€.

Beneficiaris: les persones esportistes no professionals del municipi que compleixin els següents requisits:

-Ser persona física major d’edat. En el cas de menors de 18 anys, es requerirà l’autorització atorgada pel seu pare, mare i/o tutor/a legal

-Estar empadronat/da al municipi de la Bisbal del Penedès, amb una anterioritat de dos anys des de la publicació de la convocatòria

-Participar en campionats esportius provincials, autonòmics o nacionals, de forma individual i no professional

-Estar en possessió de la llicència federativa en vigor de la modalitat esportiva corresponent

-No ser deutor/a de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i l’Ajuntament


CASTELLANO | Próximamente se abrirá el plazo de la convocatoria de subvenciones para entidades y asociaciones y también de los patrocinios deportivos

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha enviado a la Base de datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y al BOP las convocatorias de subvenciones para entidades y asociaciones y la convocatoria de patrocinios deportivos. Cuando se publiquen en el BOPT, empezará el plazo para presentar las solicitudes y, el Ayuntamiento, os informará a través de las vías habituales de comunicación con la ciudadanía.

Las convocatorias son las siguientes:

Convocatoria de subvenciones por entidades y asociaciones

Cuenta con una partida de 5.000€ en el presupuesto para apoyar en la financiación de las actividades y los gastos ordinarios de las entidades y asociaciones.

Son subvencionables:

– Los alquileres de bienes inmuebles

– Los gastos de mantenimiento y conservación

– Los gastos de suministros

– Los gastos de actividades, programas y/o proyectos culturales

No son subvencionables:

– Los gastos de viajes

– Los gastos de comida

– Las dietas

– Las indemnizaciones

– Los gastos relativos a impuestos

– Los gastos de gestoría

Máximo a subvencionar: el 50% del total de los gastos subvencionables.

Beneficiarios: entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, con sede en el municipio e inscritas al Registro de entidades, que no reciban otras subvenciones del Ayuntamiento, que se encuentren al corriente de pago con las Agencias Tributarias Estatal y Autonómica, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ayuntamiento y que cumplan los requisitos de las bases reguladoras y la convocatoria.

Patrocinios deportivos

Este año 2021 se han aprobado las bases que regulan esta subvención.

Cuentan con una partida de 2.000€ en el presupuesto para apoyar la práctica deportiva y facilitar la mejora del rendimiento de los/las deportistas del municipio, favoreciendo su tecnificación y participación en las competiciones deportivas, así como la promoción del municipio.

Es subvencionable:

– Material deportivo relacionado con la especialidad practicada

– Licencias deportivas, arbitrajes y jueces de competición, seguros y mutualidades, y las relacionadas con la federación deportiva correspondiente

– Desplazamientos a competiciones deportivas

No es subvencionable:

-Gastos de fiestas, celebraciones y comidas

-Gastos de sanciones y multas

-Gastos de representación de cargos directivos

Máximo a subvencionar: el 50% del total de los gastos subvencionables presentados por el/la beneficiario/aria, con un máximo de 400€.

Beneficiarios: las personas deportistas no profesionales del municipio que cumplan los siguientes requisitos:

-Ser persona física mayor de edad. En el caso de menores de 18 años, se requerirá la autorización otorgada por su padre, madre y/o tutor/a legal

-Estar empadronado/da en el municipio de la Bisbal del Penedès, con una anterioridad de dos años desde la publicación de la convocatoria

-Participar en campeonatos deportivos provinciales, autonómicos o nacionales, de forma individual y no profesional

-Estar en posesión de la licencia federativa en vigor de la modalidad deportiva correspondiente

-No ser deudor/a de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) y el Ayuntamiento