L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i Joventut Bisbalenca CF signen un conveni de col·laboració per a la temporada 2021/2022

La Junta de Govern del passat dilluns 13 de desembre va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i Joventut Bisbalenca CF per a la temporada 2021/2022. Aquest conveni té la finalitat de promoure l’esport al municipi, fomentar les activitats esportives de caràcter formatiu i de competició i, en especial, les relacionades amb el futbol.

Mitjançant aquest conveni, que s’ha signat aquest dimecres 15 de desembre amb l’entitat, l’Ajuntament concedeix de forma directa a Joventut Bisbalenca CF un import de 23.000€ per a la temporada 2021/2022 per a les activitats que es realitzin entre el dia de la signatura del conveni i el 30 de juny de 2022 i, aquestes activitats, han de tenir a veure amb fitxes, arbitratges, desplaçaments, equipacions i altres conceptes relacionats amb les activitats que du a terme el club.

L’import de l’esmentat conveni s’abona de la següent manera: 14.800€ en el moment de la signatura del conveni i 8.200€ quan es justifiquin les despeses de la subvenció, el juliol de 2022.

Aquest conveni s’emmarca en el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per a l’exercici 2021, que preveu la concessió d’una subvenció nominativa de 23.000€ a l’entitat Joventut Bisbalenca C.F, que és una entitat esportiva sense ànim de lucre legalment constituïda, inscrita en el Registre municipal d’entitats i dedicada al foment i la pràctica continuada de l’activitat esportiva, concretament al futbol.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del pasado lunes 13 de diciembre aprobó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y Joventut Bisbalenca CF para la temporada 2021/2022. Este convenio tiene la finalidad de promover el deporte en el municipio, fomentar las actividades deportivas de carácter formativo y de competición y, en especial, las relacionadas con el fútbol.

Mediante este convenio, que se ha firmado este miércoles 15 de diciembre con la entidad, el Ayuntamiento concedí de forma directa a Joventut Bisbalenca CF un importe de 23.000€ para la temporada 2021/2022 para las actividades que se realicen entre el día de la firma del convenio y el 30 de junio de 2022 y, estas actividades, que deben guardar relación con fichas, arbitrajes, desplazamientos, equipaciones y otros conceptos relacionados con las actividades que lleva a cabo el club.

El importe del citado convenio se abona de la siguiente manera: 14.800€ en el momento de la firma del convenio y 8.200€ cuando se justifiquen los gestos de la subvención, en julio de 2022.

Este convenio se enmarca en el Plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès para el ejercicio 2021, que prevé la concesión de una subvención nominativa de 23.000€ a la entidad Joventut Bisbalenca C.F., que es una entidad Deportiva sin ánimo de lucro legalmente constituida, inscrita en el Registro municipal de entidades y dedicada al fomento y la práctica continua de la actividad deportiva, concretamente al futbol.