L’equip de govern continua amb la tramitació per adjudicar de les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal

La Junta de Govern del dilluns 13 de desembre incloïa -i va aprovar- dues propostes amb competència del Ple delegada a la Junta de Govern:

  • Retirada del sisè classificat i petició de documentació al setè classificat del procediment de contractació de les obres de la primera fase del poliesportiu municipal.
  • Iniciar procediment de penalització, si s’escau, a la cinquena empresa classificada en l’adjudicació de les obres de la primera fase del poliesportiu municipal.

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Per aquest motiu a les 18:45h del dilluns 13 de desembre es van obrir les portes de la sala de Plens perquè qui ho desitgés pogués assistir com a públic durant l’aprovació d’aquests punts de la Junta de Govern. Tot i que l’aprovació d’aquests punts podia comptar amb la presència de públic, també es van gravar aquests punts i ara publiquem el vídeo a Youtube per garantir la seva publicitat. Per tot plegat, els regidors de l’oposició van rebre prèviament la informació sobre aquestes propostes a la seva bústia de correu electrònic.

La Junta de Gobierno del lunes 13 de diciembre incluía -y aprobó- dos propuestas con competencia del Pleno delegadas a la Junta de Gobierno:

  • Retirada del sexto clasificado y petición de documentación al séptimo clasificado del procedimiento de contratación de las obras de la primera fase del polideportivo municipal.
  • Iniciar procedimiento de penalización, si corresponde, a la quinta empresa clasificada en la adjudicación de las obras de la primera fase del polideportivo municipal.

Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del pleno, que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, del 26 de septiembre. Por este motivo, a las 18:45h del lunes 13 de diciembre se abrieron las puertas de la sala de Plenos para que quien lo desease pudiese asistir como público durante la aprobación de estos puntos de la Junta de Gobierno. Aunque la aprobación de estos puntos podía contar con la presencia de público, también se grabaron estos puntos y ahora publicamos el vídeo en Youtube para garantizar su publicidad. Por todo ello, los concejales de la oposición recibieron previamente la información sobre estas propuestas en su buzón de correo electrónico.