La Junta de Govern del dilluns 25 d’octubre ha adjudicat -provisionalment- el lloguer, col·locació, manteniment i desmuntatge de la il·luminació de Nadal del municipi

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha adjudicat -provisionalment- el servei de lloguer col·locació, manteniment i desmuntatge de la il·luminació de Nadal del municipi per un import de 10.050€ (IVA inclòs) a l’empresa Group Innion Lighting S.L.. El servei s’ha licitat per un termini de tres anys i s’efectuarà des de començaments de desembre fins que hagi passat la festivitat de Reis. L’enllumenat nadalenc serà de tipus LED o tecnologia similar de baix consum, amb la instal·lació -com en anys anteriors- de 70 ornaments.

El dia 16 d’octubre finalitzava el termini per presentar propostes a la licitació del servei de la il·luminació de Nadal del municipi i l’import del plec era de 13.074,57€ (IVA inclòs) per tres anys. Durant el període de licitació s’hi va presentar únicament una empresa i, tenint en compte els criteris de valoració del plec de clàusules, se li ha adjudicat el servei de forma provisional. Ara es notificarà l’empresa perquè en un termini de set dies aporti la garantia i la documentació necessària per adjudicar-li el servei definitivament i signar el contracte.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha adjudicado -provisionalmente- el servicio de alquiler, colocación, mantenimiento y desmontaje de la iluminación de Navidad del municipio por un importe de 10.050€ (IVA incluido) a la empresa Group Innion Lighting S.L. El servicio se ha licitado por un periodo de tres años y se efectuará desde principios del mes de diciembre hasta que haya pasado la festividad de Reyes. El alumbrado navideño será de tipo LED o tecnología similar de bajo consumo, con la instalación -como en años anteriores- de 70 ornamentos.

El día 16 de octubre finalizaba el plazo para presentar propuestas a la licitación del servicio de la iluminación de Navidad del municipio y el importe del pliego era de 13.074,57€ (IVA incluido) por tres años. Durante el periodo de licitación se presentó únicamente una empresa y, teniendo en cuenta los criterios de valoración del pliego de cláusulas, se le ha adjudicado el servicio de forma provisional. Ahora se le notificará a la empresa para que en un plazo de siete días aporte la garantía y la documentación necesaria para adjudicarle el servicio definitivamente y firmar el contrato.