La Junta de Govern modifica la planificació quadriennal del PAM i les inversions de destí de les subvencions

La Junta de Govern del dilluns 25 d’octubre ha aprovat la modificació de la planificació quadriennal del PAM i el destí de les subvencions. El juny de 2020 es va aprovar la sol·licitud de la subvenció del PAM 2020-2023 de la Diputació de Tarragona i la seva planificació per Junta de Govern, havent acordat que els 589.258,89€ de subvenció es destinarien als següents projectes:

 • Ampliació/reforma del local social de Can Gordei
 • Arranjament de “La Fassina”
 • Ampliació del local social del Priorat
 • Arranjament d’infraestructures del barri de la Riba (xarxa d’aigua, enllumenat públic, soterrament de cablejat…)
 • Inversió en l’arranjament del camí del Priorat.

La modificació aprovada en la Junta de Govern d’aquest dilluns canvia la planificació quadriennal del PAM i el destí de les subvencions. Amb aquesta modificació, el destí dels 589.258,98€ de les subvencions serà el següent:

 • Per iniciar al 2020: Ampliació/reforma del local social de Can Gordei, amb un import de 53.164,47€ de subvenció.
 • Per iniciar al 2021: Ampliació del local social del Priorat, amb un import de 51.314,89€ de subvenció.
 • Per iniciar al 2023: Arranjament d’infraestructures del barri de la Riba (xarxa d’aigua, enllumenat públic…), amb un import de subvenció de 484.779,53€.

Amb aquesta modificació hi ha dues inversions que es retiren d’aquesta subvenció i es finançarà amb recursos propis. Es tracta de l’arranjament de ‘la fassina’, que es farà el 2022; i l’arranjament del camí del Priorat, que es farà el 2023 i que en aquests moments es troba en fase de redacció del projecte.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del lunes 25 de octubre ha aprobado la modificación de la planificación cuatrienal del PAM y el destino de las subvenciones. En junio de 2020 se aprobó la solicitud de la subvención del PAM 2020-2023 de la Diputación de Tarragona y su planificación por Junta de Gobierno, habiendo acordado que los 589.258,89€ de subvención se destinarían a los siguientes proyectos:

 • Ampliación/reforma del local social de Can Gordei
 • Arreglo de “La Fassina”
 • Ampliación del local social del Priorat
 • Arreglo de infraestructuras del barrio de la Riba (red de agua, alumbrado público, soterramiento de cableado…)
 • Inversión en el arreglo del camino del Priorat.

La modificación aprobada en la Junta de Gobierno de este lunes cambia la planificación cuatrienal del PAM y el destino de las subvenciones. Con esta modificación, el destino de los 589.258,98€ de las subvenciones será el siguiente:

 • Para iniciar en el 2020: Ampliación/reforma del local social de Can Gordei, con un importe de 53.164,47€ de subvención.
 • Para iniciar en el 2021: Ampliación del local social del Priorat, con un importe de 51.314,89€ de subvención.
 • Para iniciar al 2023: Arreglo de infraestructuras del barrio de la Riba (red de agua, alumbrado público…), con un importe de subvención de 484.779,53€.

Con esta modificación hay dos inversiones que se retiran de esta subvención y se financiará con recursos propios. Se trata del arreglo de ‘la fassina’, que se hará el 2022; y el arreglo del camino del Priorat, que se hará el 2023 y que en estos momentos se encuentra en fase de redacción del proyecto.