S’ha aprovat la liquidació del 3r trimestre del conveni en matèria de serveis socials amb el Consell Comarcal del Baix Penedès

La Junta de Govern del dilluns 11 d’octubre va aprovar la liquidació del 3r trimestre de 2021 del conveni en matèria de Serveis Socials que l’Ajuntament té amb el Consell Comarcal del Baix Penedès.

La liquidació aprovada ascendeix a 14.193,87€ i correspon als serveis prestats durant el tercer trimestre de 2021 en matèria de:

 • Professionals i serveis socials bàsics: 39.141,16€
 • SAD dependència i SAD social: 11.500€
 • Transport adaptat: 2.794,77 €
 • Serveis d’intervenció socioeducativa: 1.961,87€
 • Centre obert: 3.800€
 • Immigració: 1.414,02€
 • SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones): 2.330,89€
 • Despeses TIC: 369,88€
 • Servei acolliment residencial d’urgència: 487,99€
 • Violència de gènere, Pacto de estado: 1.311,80€
 • Grup de voluntariat: 45€

La Junta de govern del 25 de gener de 2021 va aprovar la pròrroga del conveni de cooperació interadministrativa amb el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria de serveis socials (2016/2019) subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca. L’aportació total de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per a l’any 2021 ascendeix a 65.157,37€.


La Junta de Gobierno del lunes 11 de octubre aprobó la liquidación del 3º trimestre de 2021 del convenio en materia de Servicios Sociales que el Ayuntamiento tiene con el Consell Comarcal del Baix Penedès.

La liquidación aprobada asciende a 14.193,87€ y corresponde a los servicios prestados durante el tercer trimestre de 2021 en materia de:

 • Profesionales y servicios sociales básicos: 39.141,16€
 • SAD dependencia y SAD social: 11.500€
 • Transporte adaptado: 2.794,77€
 • Servicios de intervención socioeducactiva: 1.961,87€
 • Centre obert: 3.800€
 • Inmigración: 1.414,02€
 • SIAD (Servicio de Información y Atención a las Mujeres): 2.330,89€
 • Gastos TIC: 369,88€
 • Servicio de acogimiento residencial de urgencia: 487,99€
 • Violencia de género, Pacto de estado: 1.311,80€
 • Grupo de voluntariado: 45€

La Junta de gobierno del 25 de enero de 2021 aprobó la prorroga del convenio de cooperación interadministrativa con el Consell Comarcal del Baix Penedès en materia de servicios sociales (2016/2019) suscrito entre el Consell Comarcal del Baix Penedès y varios ayuntamientos de la comarca. La aportación total del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès para el año 2021 asciende a 65.157,37€.