S’aprova la compra d’un camió cistella per a l’Ajuntament a través de la central de compres de l’ACM (Associació Catalana de Municipis)

La Junta de Govern ha aprovat, a petició de la Regidoria de Territori i Enllumenat Públic, la compra d’un vehicle de menys de 3.500kg amb plataforma elevadora mòbil –un camió Isuzu amb plataforma de 15 metres- per un total de 67.350,17€ (IVA inclòs) a l’empresa Bilbotruck S.L. a través de la central de compres de l’Associació Catalana de Municipis, mitjançant l’acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport.

La Junta de Govern ha aprovat aquesta compra perquè, tal com s’ha explicat des de les regidories de Territori i Enllumenat Públic, “el personal de la brigada municipal realitza, entre altres, les tasques de manteniment i millora de la xarxa d’enllumenat públic i dels edificis municipals. Per dur a terme aquests treballs, periòdicament lloga un camió cistella -que també s’utilitza per col·locar cartells- dur a terme feines de jardineria en alçada i per fer el manteniment de les façanes dels edificis municipals. A més, el municipi compta amb 1.827 punts d’enllumenat públic i 22,8km lineals de xarxa aèria d’enllumenat públic”.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “aquesta compra pretén incrementar l’eficàcia i l’eficiència del servei de la brigada municipal, procurant unes condicions de treball més idònies i contenint la despesa municipal, alhora que es donarà compliment a la Llei de contractes del sector públic”.

El Ple de la Corporació, en la sessió extraordinària celebrada el 21 d’octubre de 2019, va acordar l’adhesió de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i el Consorci Català de Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns i subministraments i la contractació de serveis a través de la seva central de compres, amb les condicions i preus vigents en els contractes subscrits amb les empreses adjudicatàries.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno ha aprobado, a petición de la Concejalía de Territorio y Alumbrado Público, la compra de un vehículo de menos de 3.500kg con plataforma elevadora móvil –un camión Isuzu con plataforma de 15 metros- por un total de 67.350,17€ (IVA incluido) a la empresa Bilbotruck S.L. a través de la central de compras de la Associació Catalana de Municipis, mediante el acuerdo marco de suministro de maquinaria técnica y elementos de transporte.

La Junta de Gobierno ha aprobado esta compra porque, tal como se ha explicado desde las concejalías de Territorio y Alumbrado Público, “el personal de la brigada municipal realiza, entre otros, los trabajos de mantenimiento y mejora de la red de alumbrado público y de los edificios municipales. Para llevar a cabo estos trabajos, periódicamente alquila un camión cesta -que también se utiliza para colocar carteles- llevar a cabo trabajos de jardinería en altura y para hacer el mantenimiento de las fachadas de los edificios municipales. Además, el municipio cuenta con 1.827 puntos de alumbrado público y 22,8km lineales de red aérea de alumbrado público”.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “esta compra pretende incrementar la eficacia y la eficiencia del servicio de la brigada municipal, procurando unas condiciones de trabajo más adecuadas y conteniendo el gasto municipal, a la vez que se dará cumplimiento a la Ley de contratos del sector público”.

El Pleno de la Corporación, en la sesión extraordinaria celebrada el 21 de octubre de 2019, acordó la adhesión del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès al sistema de adquisición centralizada de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y el Consorci Català de Desenvolupament Local (CCDL), con tal de poder efectuar la adquisición de bienes y suministros y la contratación de servicios a través de su central de compras, con las condiciones y precios vigentes en los contratos suscritos con las empresas adjudicatarias.