Aquest dimecres 25 de novembre de 2020 s’ha celebrat un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Aquest dimecres 25 de novembre de 2020, a les 8:00h, ha tingut lloc un Ple Extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès a petició dels regidors Daniel Caballero (PSC), Xavier Faura (Units-FIC) i Sílvia Monfort (ERC-AM). El Ple s’ha celebrat a porta tancada per poder garantir totes les mesures de prevenció de contagis amb motiu de la pandèmia de COVID-19 i posteriorment s’ha publicat a Youtube.

S’hi han tractat els següents punts:

1.-Creació d’una taula de diàleg formada pels portaveus dels grups municipals i representants de l’entitat Club Segle XX.

Els regidors Daniel Caballero (PSC), Xavier Faura (Units-FIC) i Sílvia Monfort (ERC-AM), han sol·licitat la convocatòria d’un Ple extraordinari, que inclou el següent punt: «Constitució d’una taula de diàleg formada pels portaveus dels grups municipals del ple amb els representants del Club Segle XX a fi de trobar una solució política.»

Com a la sol·licitud de convocatòria de Ple només hi constava l’ordre del dia i no s’hi incloïa un text amb la proposta concreta dels acords que es pretenen adoptar, en la proposta elevada al Ple s’ha considerat equiparar la taula de diàleg amb una comissió.

Una comissió s’estructura com un consell sectorial, amb l’objectiu de donar entrada a l’opinió veïnal dins de l’organització municipal. El funcionament d’un consell sectorial es regeix pel que es disposa en els acords plenaris que els estableixin i pel seu reglament intern. Els consells sectorials desenvoluparan exclusivament funcions d’informe i propostes en relació amb les iniciatives municipals relatives al sector d’activitat al qual correspongui cada consell.

El procediment per a la constitució d’un òrgan de participació és el següent:

  • Es constitueix mitjançant acord de Ple, especificant la composició, organització i àmbit d’actuació de l’òrgan.
  • L’acord es comunicarà als membres de les diferents organitzacions, associacions i entitats que formin part de la comissió perquè designin els seus representants.

Com que no es va presentar una proposta detallada en el document que es va entrar per sol·licitar el Ple, es proposa, des d’alcaldia, la següent redacció:

Iniciar la tramitació de l’expedient per a la constitució d’una taula de diàleg formada pels portaveus dels grups municipals i representants de l’entitat Club Siglo XX, que tindrà caràcter consultiu i deliberant, en el qual s’haurà de determinar la seva composició, organització i àmbit d’actuació.

No s’ha aprovat

Vots a favor: 5 (2 del PSC, 1 d’Units-FIC, 1 d’Ara la Bisbal i 1 d’ERC-AM)

Vots en contra: 6 (6 de Compromís amb la Bisbal)

Abstencions: 0

2.-Revocació del nomenament de la Secretària municipal

Els regidors Daniel Caballero (PSC), Xavier Faura (Units-FIC) i Sílvia Monfort (ERC-AM), han sol·licitat la convocatòria d’un ple extraordinari, que inclou el següent punt: «Reprovació de la secretària municipal, per adreçar-se al jutjat en relació contenciosos administratius interposats per Club segle XX, atès que no està col·legiada ni és advocada.»

Segons l’explicació de l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré “a la sol·licitud de la convocatòria del Ple només hi consta l’ordre del dia i no inclou el text de la proposta de la reprovació que, en tot cas, seria revocació” i, per aquest motiu, s’ha considerat fer servir aquesta darrera paraula (revocació/revocar) a l’hora de redactar la proposta. Els regidors que havien presentat la proposta no han estat d’acord amb l’ús d’aquesta altra paraula perquè consideren que canvia el sentit d’allò que volien plantejar en aquest punt.

L’informe jurídic d’aquest punt detalla que, per revocar la plaça de secretària interina, cal seguir el següent procediment:

  • Per part del servei de personal, manifestar la necessitat de procedir a la revocació.
  • Emissió d’un informe de secretaria i obrir un període d’audiència de 15 dies a la persona que es vol revocar.
  • Enviar tota la documentació a la Comunitat autònoma que és qui té la competència d’efectuar la revocació.
  • La Comunitat Autònoma és qui valorarà si concorren totes les circumstàncies necessàries per revocar l’autorització.

Per tant, l’alcaldessa ha exposat que no és el Ple qui té competències per revocar el nomenament, sinó que hauria de ser la Comunitat Autònoma.

Finalment, la proposta que ha signat l’alcaldessa i que s’ha elevat al Ple- per procedir a la seva votació- és la següent:

Declarar la improcedència de l’assumpte «reprovació de la Secretària municipal, per adreçar-se al jutjat en relació amb contenciosos administratius interposats pel Club Segle XX, atès que no està col·legiada ni és advocada», pels següents motius:

– L’escrit d’al·legacions presentat per l’Ajuntament al Jutjat, està signat per la Secretària de la Corporació com a Secretària interina de la Corporació; en cap cas, com a advocada ni lletrada.

– D’acord amb el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, la funció pública de Secretaria integra la fe pública i l’assessorament legal preceptiu. És en aquest sentit que s’entén la signatura de la Secretària en l’escrit presentat al jutjat.  

– No s’ha produït cap supòsit legalment establert ni existeix causa justificada per iniciar un expedient per a la tramitació de la revocació del nomenament de la Secretària interina d’aquest Ajuntament.  

– De conformitat amb el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, el Ple no és competent en aquest assumpte.

S’aprova declarar la improcedència de l’assumpte «reprovació de la Secretària municipal, per adreçar-se al jutjat en relació amb contenciosos administratius interposats pel Club Segle XX, atès que no està col·legiada ni és advocada»

Vots a favor: 6 (Compromís amb la Bisbal)

Vots en contra: 0

Abstencions: 5 (2 del PSC, 1 d’Units-FIC, 1 d’Ara la Bisbal i 1 d’ERC-AM)

 

3.-Determinació dels locals socials de la Miralba i del Priorat com a col·legis electorals

Els regidors Daniel Caballero (PSC), Xavier Faura (Units-FIC) i Sílvia Monfort (ERC-AM), han sol·licitat la convocatòria d’un ple extraordinari, que inclou el següent punt: «Aprovar la proposta per a la constitució de col·legis electorals als locals socials de la Miralba i el Priorat del municipi de La Bisbal del Penedès.»

El procediment a seguir per a la determinació del nombre i els límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles serà el següent:

Els serveis tècnics municipals emetran informe.

L’Alcaldia proposarà els locals per exercir el dret a vot, ja que és qui en té la competència.

La proposta de l’Alcaldia s’enviarà a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral perquè determini els locals que estima adequats.

Dins dels deu dies anteriors a les votacions s’haurà de difondre per Internet, per l’Oficina de Cens Electoral, i s’exposarà al públic a l’Ajuntament, la relació definitiva de seccions, meses i locals electorals.

Per tot això, la proposta que ha signat alcaldia i que se sotmet a votació al Ple, és:

Declarar la improcedència de l’assumpte “aprovar la proposta per a la constitució de col·legis electorals als locals socials de la Miralba i el Priorat del municipi de La Bisbal del Penedès”, ja que és l’alcaldia qui proposa els locals per exercir el dret a vot a la Delegació Provincial de l’Oficina el Cens Electoral, perquè aquesta determini els locals que estima adequats per exercir el dret al vot el dia de les eleccions.

S’aprova declarar la improcedència de l’assumpte “aprovar la proposta per a la constitució de col·legis electorals als locals socials de la Miralba i el Priorat del municipi de La Bisbal del Penedès” .

Vots a favor: 6 (de Compromís amb la Bisbal)

Vots en contra: 5 (2 del PSC, 1 d’Units-FIC, 1 d’Ara la Bisbal i 1 d’ERC-AM)

Abstencions: 0

Val a dir que, en referència a aquest punt del Ple, l’alcaldessa ha explicat que “el dilluns 23 de novembre es va entrar al registre d’entrada de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès un document signat pels regidors Sr. Daniel Caballero (PSC) i el Sr. Xavier Faura (Units-FIC), on sol·liciten que ‘aquest punt es mantingui a l’ordre del dia del plenari i es pugui debatre si existeix un criteri polític diferent a la dels grups proposants que impedeixi que finalment prosperi la proposta’. L’alcaldessa ha conclòs que “aquest punt es manté a l’ordre del dia perquè així consta a la convocatòria del Ple extraordinari del divendres i es debatrà tal com s’indica a l’article 107 del ROM”.

 

4.-Modificació de crèdit per finançar una línia de subvencions a autònoms, mutualistes i empreses afectades per la segona onada de la Covid-19

Els regidors Daniel Caballero (PSC), Xavier Faura (Units-FIC) i Sílvia Monfort (ERC-AM), han sol·licitat la convocatòria d’un ple extraordinari, que inclou el següent punt: “Modificació de crèdit de 40.000 euros del superàvit, per a la creació d’unes noves ajudes puntuals i directes destinades als autònoms, mutualistes i empreses afectades per aquest segon confinament i les mesures restrictives aprovades”.

A la sol·licitud de convocatòria de Ple només hi consta aquest enunciat, però no s’hi inclou un text amb la proposta dels acords a adoptar.

Les circumstàncies excepcionals esdevingudes a escala global a conseqüència de l’evolució temporal i geogràfica del brot de Covid-19 han fet que s’hagin adoptat nombroses mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social d’aquesta pandèmia. Entre d’altres, el Reial decret llei 8/2020, del 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19, autoritza la destinació del 20% com a màxim del superàvit de 2019 a despeses incloses a la política de despeses socials, sempre que es compleixin els requisits establerts (estabilitat pressupostària, romanent de tresoreria positiu, endeutament inferior al 110% (és del 28,83%) i PMP del 1r trimestre de 2020 inferior als 30 dies (és de 29,35 dies)).

També s’estableix el requisit que aquest màxim del 20% del superàvit no sigui superior a l’import de l’objectiu d’estabilitat pressupostària per a la previsió de la liquidació de l’exercici 2020.

Per tot això, el 5 de maig es va signar un Decret d’alcaldia per poder destinar l’import màxim del superàvit a ajudes per la Covid-19, que era de 28.201,46€ i es va ratificar al Ple extraordinari de l’11 de maig de 2020. A aquest import se li van sumar altres quantitats d’altres partides per poder convocar les subvencions.

El Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny va autoritzar l’ús del superàvit de l’exercici 2019 per realitzar inversions financerament sostenibles en determinades partides però no en les ajudes socials per Covid-19.

Actualment sí que hi ha aquest import disponible en altres partides del mateix capítol que permet, si és el cas, fer el traspàs a les partides corresponents, però segons ha explicat l’alcaldessa, “la normativa indica que, en cas que es pugui fer per vinculació de partides disponibles, no es permet fer modificació de crèdit com la que es proposa, del superàvit”.

Per aquests motius, la proposta que ha signat alcaldia i que s’eleva a votació al Ple, és:

Declarar la improcedència de la tramitació de la “modificació de crèdit per import de 40.000 euros del superàvit, per a la creació d’unes noves ajudes puntuals i directes destinades als autònoms, mutualistes i empreses afectades per aquest segon confinament i les mesures restrictives aprovades”, inclosa com a assumpte en l’ordre del dia de la petició de convocatòria de Ple extraordinari presentada per tres membres d’aquesta Corporació.

S’aprova declarar la improcedència de l’assumpte “Modificació de crèdit per import de 40.000 euros del superàvit, per a la creació d’unes noves ajudes puntuals i directes destinades als autònoms, mutualistes i empreses afectades per aquest segon confinament i les mesures restrictives aprovades”

Vots a favor: 6 (de Compromís amb la Bisbal)

Vots en contra: 5 (2 del PSC, 1 d’Units-FIC, 1 d’Ara la Bisbal i 1 d’ERC-AM)

Abstencions: 0

Val a dir que, en referència a aquest punt del Ple, l’alcaldessa ha explicat que “el dimarts 24 de novembre els regidors Daniel Caballero (PSC), Xavier Faura (Units-FIC) i Sílvia Monfort (ERC-AM) van entrar un document per registre sol·licitant ‘sotmetre a debat i votació la reserva de 40.000€ dels 63.818,84€ de crèdit amb vinculació jurídica disponible per a dotar de fons econòmics les bases reguladores que es sotmeten a votació al punt 5è d’aquest Ple’”. Per aquest motiu, ha exposat que “l’article 107.g del ROM indica que ‘durant el desenvolupament del debat, els membres podran plantejar esmenes que tinguin per finalitat reparar errors lingüístics i gramaticals’ i ha considerat que les esmenes plantejades “no són correccions lingüístiques ni gramaticals, sinó que varien el contingut de la frase que vàreu proposar a l’ordre del dia (…) i que també varia el contingut de la proposta que hem preparat. Per tant, no es pot acceptar la vostra esmena que modifica la proposta”. També ha explicat que si fos un punt a afegir com a punt d’urgència “no el podem acceptar perquè l’article 96 del ROM estableix que “en les sessions extraordinàries, no es podran adoptar acords sobre temes no inclosos en l’ordre del dia. En cas que s’adoptessin acords, resultarien nuls” i, per últim, ha exposat que “per aprovar unes bases de subvencions (sense aprovar la convocatòria en un mateix acte), no fa falta tenir consignació pressupostària en aquell moment, sinó que cal tenir partida i amb consignació pressupostària quan s’aprova la convocatòria d’una subvenció”.

5.- Elaboració d’unes bases reguladores per a la concessió de subvencions a autònoms, mutualistes i empreses afectades per la segona onada de la Covid-19

Els regidors Daniel Caballero (PSC), Xavier Faura (Units-FIC) i Sílvia Monfort (ERC-AM), han sol·licitat la convocatòria d’un ple extraordinari, que inclou el següent assumpte: “Bases reguladores, per la creació d’unes noves ajudes puntuals i directes destinades als autònoms, mutualistes i empreses afectades per aquest segon confinament i les mesures restrictives aprovades”.

A la sol·licitud de convocatòria de Ple només hi consta aquest enunciat i no s’hi inclou el text específic de les bases.

L’article 17.3 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions, estableix que les bases reguladores de les subvencions hauran de concretar, com a mínim, el següent:

a)Definició de l’objecte de la subvenció.

b)Requisits que han de reunir els beneficiaris per a l’obtenció de la subvenció.

c)Condicions de solvència i eficàcia que han de complir les persones jurídiques.

d)Procediment de concessió de la subvenció.

e)Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i ponderació d’aquests criteris.

f)Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la seva determinació.

g)Òrgans competents per a l’ordenació, la instrucció i la resolució del procediment de concessió de la subvenció i el termini en què ha de ser notificada la resolució.

h)Determinació dels llibres i els registres comptables específics per garantir l’adequada justificació de la subvenció.

i)Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.

j)Mesures de garantia que es considerin necessaris constituir.

k)Possibilitat de fer pagaments anticipats i abonaments a compte.

l)Circumstàncies que, a conseqüència de l’alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.

m)Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.

n)Criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades amb motiu de la concessió de les subvencions.

A la sol·licitud de convocatòria de Ple només hi consta l’ordre del dia i no inclou el text de les bases reguladores de subvencions amb els criteris establerts a la llei de subvencions.

Per aquest motiu es proposa al Ple:

Primer: Iniciar l’expedient per a l’elaboració d’unes bases reguladores per a la concessió de subvencions a autònoms, mutualistes i empreses afectades per la segona onada de la Covid-19.

Segon: Ordenar la redacció de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a autònoms, mutualistes i empreses afectades per la segona onada de la Covid-19, i la preparació de la resta de documentació que ha de formar part de l’expedient.

Tercer: Redactades les bases reguladores citades i preparada la restant documentació, remetre l’expedient al Ple per la serva aprovació.

No s’aprova iniciar l’expedient de les bases reguladores.

Vots a favor: 5 (2 del PSC, 1 d’Units-FIC, 1 d’Ara la Bisbal i 1 d’ERC-AM)

Vots en contra: 6 (de Compromís amb la Bisbal)

Abstencions: 0


CASTELLANO | Este miércoles 25 de noviembre de 2020 se ha celebrado un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès

Este miércoles 25 de noviembre de 2020, a las 08.00h, ha tenido lugar un Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès a petición de los concejales Daniel Caballero (PSC), Xavier Faura (Units-FIC) y Sílvia Monfort (ERC-AM).

El Pleno se ha celebrado a puerta cerrada para poder garantizar todas las medidas de prevención de contagios con motivo de la pandemia de COVID-19 y posteriormente se ha publicado en Youtube.

Se han tratado los puntos siguientes:

1.-Creación de una mesa de diálogo formada por los portavoces de los grupos municipales y representantes de la entidad Club Siglo XX.

Los concejales Daniel Caballero (PSC), Xavier Faura (Units-FIC) y Sílvia Monfort (ERC-AM), han solicitado la convocatoria de un Pleno extraordinario, que incluye el siguiente punto: “Constitución de una mesa de diálogo formada por los portavoces de los grupos municipales del pleno con los representantes del Club Segle XX a fin de encontrar una solución política”.

Como en la solicitud de la convocatoria del Pleno solamente constaba el orden del día y no se incluía un texto con la propuesta concreta de los acuerdos que se pretenden adoptar, en la propuesta elevada al Pleno se ha considerado equiparar la mesa de diálogo a una comisión.

Una comisión se estructura como un consejo sectorial, con el objetivo de dar entrada a la opinión vecinal dentro de la organización municipal. El funcionamiento de un consejo sectorial se rige por lo que se dispone en los acuerdos plenarios que se establecen y por su reglamento interno. Los consejos sectoriales desarrollarán exclusivamente funciones de informe y propuestas en relación con las iniciativas municipales relativas al sector de actividad al cual corresponda cada consejo.

El procedimiento para la constitución de un órgano de participación es el siguiente:

-Se constituye mediante acuerdo del Pleno, especificando la composición, organización y ámbito de actuación del órgano.

-El acuerdo se comunicará a los miembros de las distintas organizaciones, asociaciones y entidades que formen parte de la comisión para que designen a sus representantes.

Al no haber una propuesta detallada en el documento que se entró para solicitar el Pleno, se propone, desde alcaldía, la siguiente redacción:

Iniciar la tramitación del expediente para la constitución de una mesa de diálogo formada por los portavoces de los grupos municipales y representantes de la entidad Club Siglo XX, que tendrá carácter consultivo y deliberante, en el que se tendrá que determinar su composición, organización y ámbito de actuación.

No se ha aprobado.

Votos a favor: 5 (2 del PSC, 1 de Units-FIC, 1 de Ara la Bisbal y 1 de ERC-AM)

Votos en contra: 6 (6 de Compromís amb la Bisbal)

Abstenciones: 0

2.-Revocación del nombramiento de la Secretaria municipal

Los concejales Daniel Caballero (PSC), Xavier Faura (Units-FIC) y Sílvia Monfort (ERC-AM), han solicitado la convocatoria de un Pleno extraordinario, que incluye el siguiente punto: “Reprobación de la secretaria municipal, por dirigirse al juzgado en relación contenciosos administrativos interpuestos por el Club Siglo XX, ya que no está colegiada ni es abogada”.

Según la explicación de la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré “en la solicitud de convocatoria del Pleno solamente consta el orden del día y no incluye el texto de la propuesta de la reprobación que, en todo caso, sería revocación” y, por este motivo, se ha considerado emplear esta última palabra (revocación/revocar) a la hora de redactar la propuesta. Los concejales que havían presentado la propuesta no han estado de acuerdo con el uso de esta otra palabra porque consideran que cambia el sentido que aquello que querían plantear en este punto.

El informe jurídico de este punto detalla que, para revocar la plaza de secretaria interina, hay que seguir el siguiente procedimiento:

-Por parte del servicio de personal, manifestar la necesidad de proceder a la revocación.

-Emisión de un informe de secretaría y abrir el período de audiencia de 15 días de la persona que se quiere revocar.

-Enviar toda la documentación a la Comunidad autónoma que es quien tiene la competencia de efectuar la revocación.

-La Comunidad Autónoma es quien valorará si concurren todas las circunstancias necesarias para revocar la autorización.

Por tanto, no es el Pleno quien tiene competencias para revocar el nombramiento, sino que tendría que ser la Comunidad Autónoma.

Finalmente, la propuesta que ha firmado la alcaldesa y que se ha elevado al Pleno –para proceder a su votación- es la siguiente:

Declarar la improcedencia del asunto “reprobación de la Secretaria municipal, por dirigirse al juzgado en relación con contenciosos administrativos interpuestos por el Club Siglo XX, ya que no está colegiada ni es abogada”, por los motivos siguientes:

-El escrito de alegaciones presentado por el Ayuntamiento en el Juzgado, está firmado por la Secretaria de la Corporación como Secretaria interina de la Corporación, en ningún caso, como abogada ni letrada.

 -De acuerdo con el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, la función pública de Secretaría integra la fe pública y el asesoramiento legal perceptivo. Es en este sentido que se entiende la firma de la Secretaria en el escrito presentado en el juzgado.  

-No se ha producido ningún supuesto legalmente establecido ni existe ninguna causa justificada para iniciar un expediente para la tramitación de la revocación del nombramiento de la Secretaria interina de este Ayuntamiento.

-De conformidad con el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, el Pleno no es competente en este asunto.

Se aprueba declarar la improcedencia del asunto “reprobación de la Secretaria municipal, por dirigirse al juzgado en relación con contenciosos administrativos interpuestos por el Club Segle XX, ya que no está colegiada ni es abogada”.

Votos a favor: 6 (Compromís amb la Bisbal)

Votos en contra: 0

Abstenciones: 5 (2 del PSC, 1 d’Units-FIC, 1 d’Ara la Bisbal y 1 de ERC-AM)

 

3.-Determinación de los locales sociales de la Miralba y del Priorat como colegios electorales

Los concejales Daniel Caballero (PSC), Xavier Faura (Units-FIC) y Sílvia Monfort (ERC-AM), han solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario, que incluye el siguiente punto: “Aprobar la propuesta para la constitución de colegios electorales en los locales sociales de la Miralba y el Priorato del municipio de la Bisbal del Penedès”.

El procedimiento a seguir para la determinación del número y los límites de las secciones electorales, sus locales y las mesas correspondientes en cada una de ellas será el siguiente:

-Los servicios técnicos municipales emitirán informe.

-Alcaldía propondrá los locales para ejercer el derecho a voto, ya que es quien tiene la competencia.

-La propuesta de Alcaldía se enviará a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral para que determine los locales que estima adecuados.

-Dentro de los diez días anteriores a las votaciones se tendrá que difundir por Internet, a través de la Oficina del Censo Electoral, y se expondrá al público en el Ayuntamiento, la relación definitiva de secciones, mesas y locales electorales.

Por todo ello, la propuesta que ha firmado alcaldía y que se somete a votación en el Pleno, es:

Declarar la improcedencia del asunto “aprobar la propuesta para la constitución de colegios electorales en los locales sociales de la Miralba y el Priorat del municipio de La Bisbal del Penedès”, ya que es la alcaldía quien propone los locales para ejercer el derecho a voto en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, para que esta determine los locales que estima adecuados para ejercer el derecho a voto el día de las elecciones.

Se aprueba declarar la improcedencia del asunto “aprobar la propuesta para la constitución de colegios electorales en los locales sociales de la Miralba y el Priorat del municipio de La Bisbal del Penedès”.

Votos a favor: 6 (Compromís amb la Bisbal)

Votos en contra: 5 (2 del PSC, 1 d’Units-FIC, 1 d’Ara la Bisbal i 1 d’ERC-AM)

Abstenciones: 0

Cabe decir que, en referencia a este punto del Pleno, la alcaldesa ha explicado que “el lunes 23 de noviembre se entró por registro de entrada del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès un documento firmado por los concejales Sr. Daniel Caballero (PSC) y el Sr. Xavier Faura (Units-FIC), donde solicitan que ‘este punto se mantenga en el orden del día del plenario y se pueda debatir si existe un criterio político distinto al de los grupos proponentes que impida que finalmente prospere la propuesta’. La alcaldesa ha concluido que “este punto se mantiene en el orden del día porque así consta en la convocatoria del Pleno extraordinario del viernes y se debatirá tal y como se indica en el artículo 107 del ROM”.

4.-Modificación de crédito para financiar una línea de subvenciones a autónomos, mutualistas y empresas afectadas por la segunda oleada de la Covid-19.

Los concejales Daniel Caballero (PSC), Xavier Faura (Units-FIC) y Sílvia Monfort (ERC-AM) han solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario, que incluye el asunto siguiente: “Modificación de crédito de 40.000 euros del superávit, para la creación de unas ayudas puntuales y directas destinadas a los autónomos, mutualistas y empresas afectadas por este segundo confinamiento y las medidas restrictivas aprobadas”.

En la solicitud de convocatoria del Pleno solamente consta este enunciado, pero no se incluye un texto con la propuesta de los acuerdos a adoptar.

Las circunstancias excepcionales acontecidas a nivel global como consecuencia de la evolución temporal y geográfica del brote de Covid-19 han hecho que se hayan adoptado numerosas medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de esta pandemia. Entre otras, el Real decreto ley 8/2020, del 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la Covid-19, autoriza la destinación del 20% como máximo del superávit del 2019 a gastos incluidos en la política de gastos sociales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos (estabilidad presupuestaria, remanente de tesorería positivo, endeudamiento inferior al 110% (es del 28,83%) y PMP del 1º trimestre del 2020 inferior a los 30 días (es de 29,35 días)). También se establece el requisito de que este máximo del 20% del superávit no sea superior al importe del objetivo de estabilidad presupuestaria para la previsión de la liquidación del ejercicio 2020.

Por todo ello, el 5 de mayo se firmó un Decreto de alcaldía para poder destinar el importe máximo del superávit a ayudas para la Covid-19, que era de 28.201,46€ y se ratificó en el Pleno extraordinario del 11 de mayo de 2020. A este importe se le sumaron otras cantidades de otras partidas para poder convocar las subvenciones.

El Real decreto ley 23/2020, de 23 de junio autorizó el uso del superávit del ejercicio 2019 para realizar inversiones financieramente sostenibles en determinadas partidas pero no en las ayudas sociales por Covid-19.

Actualmente sí que hay este importe disponible en otras partidas del mismo capítulo que permite, si es el caso, hacer el traspaso a las partidas correspondientes, pero, según ha explicado la alcaldesa, “la normativa indica que, en caso que se pueda hacer por vinculación de partidas disponibles, no se permite hacer modificación de crédito como la que se propone, del superávit”.

Por estos motivos, la propuesta que ha firmado alcaldía y que se eleva a votación en el Pleno, es:

Declarar la improcedencia de la tramitación de la “modificación de crédito por importe de 40.000 euros del superávit, para la creación de unas nuevas ayudas puntuales y directas destinadas a los autónomos, mutualistas y empresas afectadas por este segundo confinamiento y las medidas restrictivas aprobadas”, incluida como asunto en el orden del día de la petición de la convocatoria del Pleno extraordinario presentada por tres miembros de esta Corporación.

Se aprueba declarar la improcedencia del asunto “Modificación de crédito por importe de 40.000 euros del superávit, para la creación de unas nuevas ayudas puntuales y directas destinadas a los autónomos, mutualistas y empresas afectadas por este segundo confinamiento y las medidas restrictivas aprobadas”.

Votos a favor: 6 (Compromís amb la Bisbal)

Votos en contra: 5 (2 del PSC, 1 de Units-FIC, 1 de Ara la Bisbal y 1 de ERC-AM)

Abstenciones: 0

Cabe decir que, en referencia a este punto del Pleno, la alcaldesa ha explicado que “el martes 24 de noviembre los concejales Daniel Caballero (PSC), Xavier Faura (Units-FIC) y Sílvia Monfort (ERC-AM) entraron un documento por registro solicitando ‘someter a debate y votación la reserva de 40.000€ de los 63.818,84€ de crédito con vinculación jurídica disponible para dotar de fondos económicos las bases reguladoras que se someten a votación en el punto 5º de este Pleno’”. Por este motivo, ha expuesto que “el artículo 107.g del ROM indica que ‘durante el desarrollo del debate, los miembros podrán plantear enmiendas que tengan por finalidad reparar errores lingüísticos y gramaticales’ y ha considerado que las enmiendas planteadas “no son correcciones lingüísticas ni gramaticales, sino que varían el contenido de la frase que propusisteis en el orden del día (…) y que también varía el contenido de la propuesta que hemos preparado. Por tanto, no se puede aceptar vuestra enmienda que modifica la propuesta”. También ha explicado que si fuese un punto a añadir como punto de urgencia “no lo podemos aceptar porque el artículo 9 del ROM establece que “en las sesiones extraordinarias, no se podrán adoptar acuerdos sobre temas incluidos en el orden del día. En el caso que se adoptasen acuerdos, resultarían nulos” y, por último, ha expuesto que “para aprobar unas bases de subvenciones (sin aprobar la convocatoria en un mismo acto), no es necesario tener consignación presupuestaria en aquel momento, sino que hay que tener partida y con consignación presupuestaria cuando se aprueba la convocatoria de una subvención”.

 

5.-Elaboración de unas bases reguladoras para la concesión de subvenciones a autónomos, mutualistas y empresas afectadas por la segunda oleada de Covid-19.

Los concejales Daniel Caballero (PSC), Xavier Faura (Units-FIC) y Sílvia Monfort (ERC-AM) han solicitado la convocatoria de un Pleno extraordinario, que incluye el siguiente punto: “Bases reguladoras, para la creación de unas nuevas ayudas puntuales y directas destinadas a los autónomos, mutualistas y empresas afectadas por este segundo confinamiento y las medidas restrictivas aprobadas”.

En la solicitud de convocatoria del Pleno solamente consta este enunciado y no se incluye el texto específico de las bases.

El artículo 17.3 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, general de subvenciones, establece que las bases reguladoras de las subvenciones deberán concretar, como mínimo, lo siguiente:

a)Definición del objeto de la subvención

b)Requisitos que deben reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención.

c)Condiciones de solvencia y eficacia que deben cumplir las personas jurídicas.

d)Procedimiento de concesión de la subvención.

e)Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y ponderación de estos criterios.

f)Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.

g)Órganos competentes para la ordenación, la instrucción y la resolución del procedimiento de concesión de la subvención y el plazo en que tiene que ser notificada la resolución.

h)Determinación de los libros y los registros contables específicos para garantizar la adecuada justificación de la subvención.

i)Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la cual se concedió la subvención.

j)Medidas de garantía que se consideren necesarios constituir.

k)Posibilidad de hacer pagos anticipados y abonos a cuenta.

l)Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, pueden dar lugar a la modificación de la resolución.

m)Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad.

n)Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones.

En la solicitud de convocatoria del Pleno solamente consta el orden del día y no incluye el texto de las bases reguladoras de subvenciones con los criterios establecidos en la ley de subvenciones.

Por este motivo se propone al Pleno:

Primero: Iniciar el expediente para la elaboración de unas bases reguladoras para la concesión de subvenciones a autónomos, mutualistas y empresas afectadas por la segunda oleada de la Covid-19.

Segundo: Ordenar la redacción de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a autónomos, mutualistas y empresas afectadas por la segunda oleada de la Covid-19, y la preparación del resto de documentación que debe formar parte del expediente.

Tercero: Redactadas las bases reguladoras citadas y preparada la restante documentación, remitir el expediente al Pleno para su aprobación.

No se aprueba iniciar el expediente de las bases reguladoras.

Votos a favor: 5 (2 del PSC, 1 de Units-FIC, 1 de Ara la Bisbal y 1 de ERC-AM)

Votos en contra: 6 (de Compromís amb la Bisbal)

Abstenciones: 0