Aquest dilluns 11 de maig s’ha celebrat el primer Ple extraordinari telemàtic de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

200511 PLE EXTRAORDINARI TELEMATIC

Aquest dilluns 11 de maig, a les 9h, s’ha celebrat un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. El Ple s’ha dut a terme – per primera vegada- de forma telemàtica a través de l’aplicatiu Localretmeet i s’ha pogut veure, en directe, a través de Youtube.

Tot seguit, us detallem els punts que s’hi han tractat:

Punt 1. Celebració a distància de les sessions dels òrgans col·legiats.

S’ha aprovat per unanimitat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

L’aprovació d’aquest primer punt de l’ordre del dia era necessària per poder celebrar el Ple de forma telemàtica.

El passat mes de març es va modificar la llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local per permetre a les entitats locals la constitució, celebració de les sessions i adopció d’acords dels seus òrgans col·legiats a distància, per mitjans electrònics i telemàtics, tenint en compte la situació d’estat d’alarma generada per la Covid-19 i la necessitat d’adoptar mesures per reduir el risc d’exposició i transmissió del virus.

D’altra banda, el passat 30 d’abril, l’alcaldessa Agnès Ferré va signar per decret l’adhesió de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès al servei de videoconferència Localretmeet que el consorci Localret ha posat en funcionament per a la celebració de les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància.

Com que el Reglament d’Organització Municipal (ROM) de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i la normativa municipal no contemplen que les sessions dels òrgans col·legiats (Plens, Juntes de Govern Local i Comissions de Comptes) es puguin celebrar de forma telemàtica, el següent punt de l’ordre del dia (2) ha estat per aprovar la modificació del ROM afegint la possibilitat de celebrar Plens a distància en determinats casos.

Tanmateix, com que aquesta sessió no està contemplada al ROM, s’havia d’aprovar primer aquesta proposta de forma expressa. Per això s’ha proposat al Ple aprovar la constitució, celebració i adopció dels acords a distància, mitjançant videoconferència, dels òrgans col·legiats durant l’actual situació excepcional d’estat d’alarma i aprovar les instruccions de funcionament i desenvolupament de les sessions plenàries que se celebrin telemàticament, d’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i la disposició addicional tercera del Decret llei 7/2020, del 17 de març.

 

Punt 2. Modificació del Reglament Orgànic Municipal

S’ha aprovat per unanimitat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

El Reglament Orgànic Municipal, aprovat el juny de 2017, no contemplava l’opció de poder celebrar els plens de forma telemàtica i, tenint en compte la situació generada per la Covid-19, es feia necessari prendre mesures per evitar possibles contagis. Per això s’ha proposat celebrar els plens de forma telemàtica però, per fer-ho, calia modificar el ROM. La proposta contemplava l’aprovació inicial de la modificació dels articles 100, 117 i 121 del Reglament Orgànic Municipal per tal que en situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions del Ple, Junta de govern o Comissió de Comptes de la Corporació, es puguin constituir, celebrar i adoptar acords a distància, per mitjans electrònics o telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat. També s’estableix la regulació del funcionament de les sessions dels òrgans col·legiats a distància.

 

Punt 3. Modificació de crèdit per aplicació del superàvit 2019. Ratificació de Decret d’alcaldia.

S’ha ratificat el Decret d’alcaldia amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), Units per la Bisbal-FIC (1) i ERC-AM (1) i les abstencions del PSC (2) i Ara la Bisbal (1).

El pressupost municipal de 2020 no contemplava mesures d’ajudes per pal·liar els efectes de la Covid-19. En el marc de les mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19, la llei permet destinar un 20% del superàvit de l’any 2019 a despeses socials, complint una sèrie de requisits: estabilitat pressupostària, romanent de tresoreria positiu, endeutament inferior al 110% i Període Mig de Pagament (PMP) del 1r trimestre de 2020 inferior als 30 dies. A més, el 20% del superàvit no pot ser superior a l’import de l’objectiu d’estabilitat pressupostària per a la previsió de la liquidació de l’exercici 2020.

Tenint en compte els requisits que marca la llei, l’import del superàvit que l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès pot destinar, com a màxim, a aquests ajuts ascendeix a 28.201,46€.

El passat 5 de maig l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, va signar un Decret d’alcaldia per crear una partida al pressupost 2020 amb el nom “Subvencions a famílies afectades per la Covid-19” i amb un import de 28.201,46€ provinents del superàvit de 2019.

Com que a la convocatòria de subvencions s’hi destinen un total de 30.000€, els 1.798,54€ restants sortiran de la vinculació d’altres partides del pressupost 2020. L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès ha explicat que “aquest import s’agafarà, quan faci falta i per vinculació, de la partida d’ajudes per a famílies desafavorides, on hi ha 10.000€. La partida de famílies desafavorides és una partida on, si fa falta, s’hi incorporarà més import a través d’una nova modificació de crèdit”.

Al ple s’ha aprovat la proposta de ratificar el Decret d’alcaldia del passat 5 de maig.

 

Punt 4. Modificació de crèdit per aplicació del fons de contingència. Ratificació de Decret d’alcaldia.

S’ha ratificat el Decret d’alcaldia amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), Units per la Bisbal-FIC (1) i ERC-AM (1) i les abstencions del PSC (2) i Ara la Bisbal (1).

Per aprovar els ajuts a les persones autònomes i petites empreses afectades per l’estat d’alarma de la Covid- 19 s’ha de crear una partida al pressupost i dotar-la d’un import. Aquesta modificació de crèdit del pressupost vigent ha estat aprovada, mitjançant Decret d’alcaldia del 6 de maig de 2020, en la modalitat de crèdits extraordinaris, per aplicació del fons de contingència.

Així, s’ha proposat la ratificació del decret de la modificació de crèdit per a la creació de la partida “ajudes a les persones autònomes i petites empreses afectades per l’estat d’alarma de la Covid-19” per un import de 21.485,12€, que s’extreu de la partida del pressupost 2020 “Fons de contingència”. El fons de contingència té com a finalitat cobrir necessitats imprevistes inajornables i no discrecionals que es puguin presentar al llarg de l’exercici i per a les quals no existeixi crèdit pressupostari o el previst resulti insuficient. Tenint en compte la situació imprevista generada per la Covid-19, s’ha optat per proposar utilitzar els diners d’aquesta partida per als ajuts per a persones autònomes i petites empreses afectades per l’estat d’alarma de la Covid- 19

La resta de l’import, fins arribar als 30.000€ que està previst que es destinin a aquesta subvenció, vindrà – per vinculació – d’altres partides, segons ha explicat l’alcaldessa Agnès Ferré.

En total faltarien 8.514,88€ per arribar als 30.000€ previstos per a aquestes subvencions. Està previst que, d’una banda, es puguin derivar 5.000€ de la partida destinada a les subvencions per a la creació de llocs de treball ja que, segons ha explicat l’alcaldessa Agnès Ferré, “enguany no es convocaran tenint en compte la situació actual”. Quant als 3.514,88€ restants, s’incorporarien a la partida “quan fes falta, per vinculació de la partida de famílies desafavorides”. Segons ha explicat l’alcaldessa “la partida de famílies desafavorides es podrà ampliar amb més import, si és necessari, de partides del pressupost que no s’executin aquest 2020”.

Al ple s’ha aprovat la proposta de ratificar el Decret d’alcaldia del 6 de maig per la modificació de crèdit de 21.485,12€ del superàvit de l’any 2019 per a incorporar aquest import a la partida per a les subvencions destinades a autònoms i empreses afectades per la Covid-19.

Punt 5. Bases reguladores i convocatòria de les subvencions a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19

S’ha aprovat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6) i les abstencions del PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

El Ple ha aprovat les bases reguladores i la convocatòria de les subvencions amb la finalitat d’ajudar les persones i unitats familiars o de convivència afectades per la situació generada per la Covid-19, per fer front a les despeses derivades del lloguer o de la hipoteca de l’habitatge habitual, dels subministraments bàsics (llum i aigua) i de l’adquisició de productes d’alimentació i farmàcia.

S’hi destinarà un import de 30.000€ del pressupost municipal i la quantia individualitzada de la subvenció serà de 500€ per beneficiari/ària. Es concedirà una única subvenció per unitat familiar o de convivència i aquesta s’haurà de destinar a fer front a les despeses derivades del lloguer o de la hipoteca de l’habitatge habitual, dels subministraments bàsics (llum i aigua) i de l’adquisició de productes d’alimentació i farmàcia.

Les bases aprovades es poden consultar en aquest enllaç: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2020/05/Bases-ajudes-per-a-persones-i-unitats-familiars-o-de-convivencia-afectades-per-la-Covid-19.pdf

Punt 6. Bases reguladores i convocatòria per subvencions a persones autònomes i petites empreses de la Bisbal del Penedès afectades per la situació generada per la Covid-19.

S’ha aprovat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6) i les abstencions del PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

S’aproven les bases reguladores i la convocatòria d’unes subvencions amb la finalitat de donar suport a persones autònomes, comerços, establiments de restauració i petites empreses de fins a 10 treballadors/es del municipi que hagin hagut de suspendre la seva activitat econòmica o que hagin vist reduïda la seva facturació, a conseqüència de la situació generada per la Covid-19, i que continuen fent front a les despeses ordinàries derivades del funcionament dels seus negocis.

S’hi destinarà un import de 30.000€ del pressupost municipal i la quantia individualitzada de la subvenció per haver suspès l’activitat per la Covid-19 serà de:

-700€ sense treballadors/es contractats/des

-800€ amb treballadors/es contractats/des

La quantia individualitzada de la subvenció si han registrat una reducció en la seva facturació del 1r trimestre de 2020 en comparació amb el 1r trimestre de 2019 del 25% o superior, a conseqüència de l’aplicació de l’estat d’alarma (en cas que l’activitat tingui una antiguitat inferior a un any, la comparació serà amb la facturació mitjana mensual del 2019):

% de reducció d’ingressos Sense treballadors/es contractats/des Amb treballadors/es contractats/des
Entre el 25 i el 50 % 300,00 € 400,00 €
Més del 50 % 500,00 € 600,00 €

Es concedirà una única subvenció per sol·licitant i les sol·licituds s’hauran de presentar de forma electrònica al Registre d’entrada de l’Ajuntament en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).

Les bases aprovades es poden consultar en aquest enllaç: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2020/05/Bases-ajudes-per-a-autonoms-i-petites-empreses-afectats-per-la-Covid-19.pdf


CASTELLANO | Este lunes 11 de mayo, a las 9h, se ha celebrado un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. El Pleno se ha llevado a cabo -por primera vez- de forma telemática a través de la aplicación Localretmeet y se ha podido ver, en directo, a través de Youtube.

A continuación, os detallamos los puntos que se han tratado en el Pleno:

Punto 1. Celebración a distancia de las sesiones de los órganos colegiados.

Se ha aprobado por unanimidad con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

La aprobación de este primer punto del orden del día era necesaria para poder celebrar el Pleno de forma telemática.

El pasado mes de marzo se modificó la ley 7/1985 reguladora de las bases del régimen local para permitir a las entidades locales la constitución, celebración de las sesiones y adopción de acuerdos de sus órganos colegiados a distancia, por medios electrónicos y telemáticos, teniendo en cuenta la situación de estado de alarma generada por el Covid-19 y la necesidad de adoptar medidas para reducir el riesgo de exposición y transmisión del virus.

Por otro lado, el pasado 30 de abril, la alcaldesa Agnès Ferré firmó por decreto la adhesión del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès al servicio de videoconferencia Localretmeet que el consorcio Localret ha puesto en funcionamiento para la celebración de las sesiones de los órganos colegiados de los entes locales a distancia.

Como el Reglamento de Organización Municipal (ROM) del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y la normativa municipal no contemplan que las sesiones de los órganos colegiados (Plenos, Juntas de Gobierno y Comisión de Cuentas) se puedan celebrar de forma telemática, el siguiente punto del orden del día (2) ha sido para aprobar la modificación del ROM añadiendo la posibilidad de celebrar Plenos a distancia en determinados casos.

No obstante, como se da el caso que esta sesión no está contemplada en el ROM, se tenía que aprobar primero esta propuesta de forma expresa. Por ese motivo se ha propuesto al Pleno aprobar la constitución, celebración y adopción de los acuerdos a distancia, mediante videoconferencia, de los órganos colegiados durante la actual situación excepcional de estado de alarma y aprobar las instrucciones de funcionamiento y desarrollo de las sesiones plenarias que se celebren telemáticamente, de acuerdo con el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y la disposición adicional tercera del Decreto ley 7/2020, del 17 de marzo.

Punto 2. Modificación del Reglamento Orgánico Municipal.

Se ha aprobado por unanimidad con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

El Reglamento Orgánico Municipal, aprobado en junio del 2017, no contemplaba la opción de poder celebrar los plenos de forma telemática y, teniendo en cuenta la situación generada por el Covid-19, se hacía necesario tomar medidas para evitar posibles contagios. Por este motivo se ha propuesto celebrar los plenos de forma telemática y, teniendo en cuenta la situación generada por el Covid-19, se haría necesario tomar medidas para evitar posibles contagios. Por eso se ha hecho la propuesta de celebrar los plenos de forma telemática pero, para hacerlo, era necesario modificar el ROM. La propuesta contemplaba la aprobación inicial de la modificación de los artículos 100, 117 y 121 del Reglamento Orgánico Municipal por tal que en situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones del Pleno, Junta de gobierno o Comisión de Cuentas de la Corporación, se puedan constituir, celebrar y adoptar acuerdos a distancia, por medios electrónicos o telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. También se establece la regulación del funcionamiento de las sesiones de los órganos colegiados a distancia.

Punto 3. Modificación de crédito para aplicación del superávit 2019. Ratificación del Decreto de alcaldía.

Se ha ratificado el Decreto de alcaldía con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), Units per la Bisbal-FIC (1) y ERC-AM (1). Se han abstenido el PSC (2) y Ara la Bisbal (1).

El presupuesto municipal 2020 no contemplaba medidas de ayudas para paliar los efectos del Covid-19. En el marco de las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, la ley permite destinar un 20% del superávit del año 2019 a gastos sociales, cumpliendo una serie de requisitos: estabilidad presupuestaria, remanente de tesorería positivo, endeudamiento inferior al 110% y Periodo Medio de Pago (PMP) del 1º trimestre del 2020 inferior a los 30 días. Además, el 20% del superávit no puede ser superior al importe objetivo de estabilidad presupuestaria para la previsión de la liquidación del ejercicio 2020. Teniendo en cuenta los requisitos que marca la ley, el importe del superávit que el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès puede destinar, como máximo, a estas ayudas asciende a 28.201,46€.

El pasado 5 de mayo la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, firmó un Decreto de alcaldía para crear una partida en el presupuesto 2020 con el nombre “Subvenciones a familias afectadas por el Covid-19” y con un importe de 28.201,46€ provenientes del superávit del 2019.

Como a la convocatoria de subvenciones se le destinan un total de 30.000€, los 1.798,54€ restantes saldrán de la vinculación de otras partidas del presupuesto 2020. La alcaldesa de la Bisbal del Penedès ha explicado que “este importe se cogerá, cuando haga falta y por vinculación, de la partida de ayudas para familias desfavorecidas, donde hay 10.000€. La partida de familias desfavorecidas es una partida donde, si hace falta, se incorporará más importe a través de una nueva modificación de crédito”.

En el pleno se ha aprobado la propuesta de ratificar el Decreto de alcaldía del pasado 5 de mayo.

Punto 4. Modificación del crédito para aplicación del fondo de contingencia. Ratificación de Decreto de alcaldía.

Se ha ratificado el Decreto de alcaldía con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), Units per la Bisbal-FIC (1) y ERC-AM (1). Se han abstenido el PSC (2) y Ara la Bisbal (1).

Para aprobar las ayudas a las personas autónomas y pequeñas empresas afectadas por el estado de alarma del Covid-19 se tiene que crear una partida en el presupuesto y dotarla de un importe. Esta modificación de crédito del presupuesto vigente ha sido aprobada, mediante Decreto de alcaldía del 6 de mayo del 2020, en la modalidad de créditos extraordinarios, por aplicación del fondo de contingencia.

Así, se ha propuesto la ratificación del decreto de la modificación de crédito para la creación de la partida “ayudas a las personas autónomas y pequeñas empresas afectadas por el estado de alarma del Covid-19” por un importe de 21.485,12€, que se extrae de la partida del presupuesto 2020 “Fondo de contingencia”. El fondo de contingencia tiene como finalidad cubrir necesidades imprevistas inaplazables y no discrecionales que se puedan presentar a lo largo del ejercicio y para las cuales no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente. Teniendo en cuenta la situación imprevista generada por el Covid-19, se ha optado por proponer utilizar el dinero de esta partida para las ayudas para personas autónomas y pequeñas empresas afectadas por el estado de alarma del Covid-19.

El resto del importe, hasta llegar a los 30.000€ que está previsto que se destinen a esta subvención, vendrá -por vinculación- de otras partidas, según ha explicado la alcaldesa Agnès Ferré.

En total faltarían 8.514,88€ para llegar a los 30.000€ previstos para estas subvenciones. Está previsto que, por otro lado, se puedan derivar 5.000€ de la partida destinada a las subvenciones para la creación de puestos de trabajo ya que, según ha explicado la alcaldesa Agnès Ferré, “este año no se convocarán teniendo en cuenta la situación actual”. En cuanto a los 3.514,88€ restantes, se incorporarían a la partida “cuando hiciese falta, por vinculación de la partida de familias desfavorecidas”. Según ha explicado la acaldesa “la partida de familias desfavorecidas se podrá ampliar con más importe, si es necesario, de partidas del presupuesto que no se ejecuten este 2020”.

En el Pleno se ha aprobado la propuesta de ratificar el Decreto de alcaldía del 6 de mayo para la modificación de crédito de 21.485,12€ del superávit del año 2019 para incorporar este importe a la partida para las subvenciones destinadas a autónomos y empresas afectadas por el Covid-19.

Punto 5. Bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones a personas y unidades familiares o de convivencia afectadas por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Se ha aprobado con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6) y las abstenciones del PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

El Pleno ha aprobado las bases reguladoras y la convocatoria de las subvenciones con la finalidad de ayudar a las personas y unidades familiares o de convivencia afectadas por la situación generada por el Covid-19, para hacer frente a los gastos derivados del alquiler o de la hipoteca de la vivienda habitual, los suministros básicos (luz y agua) y de la adquisición de productos de alimentación y farmacia.

Se destinará un importe de 30.000€ del presupuesto municipal y la cuantía individualizada de la subvención será de 500€ por beneficiario/a. Se concederá una única subvención por unidad familiar o de convivencia y esta se tendrá que destinar a hacer frente a los gastos derivados del alquiler o de la hipoteca de la vivienda habitual, de los suministros básicos (luz y agua) y de la adquisición de productos de alimentación y farmacia.

Las bases aprobadas se pueden consultar en este enlace: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2020/05/Bases-ajudes-per-a-persones-i-unitats-familiars-o-de-convivencia-afectades-per-la-Covid-19.pdf

Punto 6. Bases reguladoras y convocatoria para subvenciones a personas autónomas y pequeñas empresas de la Bisbal del Penedès afectadas por la situación generada por el Covid-19.

Se ha aprobado con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6) y las abstenciones del PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de unas subvenciones con la finalidad de apoyar a personas autónomas, comercios, establecimientos de restauración y pequeñas empresas de hasta 10 trabajadores/as del municipio que hayan tenido que suspender su actividad económica o que hayan visto reducida su facturación, a consecuencia de la situación generada por el Covid-19, y que continúen haciendo frente a los gastos ordinarios derivados del funcionamiento de sus negocios.

Se destinará un importe de 30.000€ del presupuesto municipal y la cuantía individualizada de la subvención por haber suspendido la actividad por el Covid-19 será de:

-700€ sin trabajadores/as contratados

-800€ con trabajadores/as contratados

La cuantía individualizada de la subvención si han registrado una reducción en su facturación del 1º trimestre del 2020 en comparación con el 1º trimestre del 2019 del 25% o superior, a consecuencia de la aplicación del estado de alarma (en caso que la actividad tenga una antigüedad inferior a un año, la comparación será con la facturación mediana mensual del 2019):

% de reducción de ingresos Sin trabajadores/as
contratados/as
Con trabajadores/as
contratados/as
Entre el 25 y el 50 % 300,00 € 400,00 €
Más del 50 % 500,00 € 600,00 €

Se concederá una única subvención por solicitante y las solicitudes se deberán presentar de forma electrónica en el Registro de entrada del Ayuntamiento en un plazo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona (BOPT).

Las bases aprobadas se pueden consultar en este enlace: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2020/05/Bases-ajudes-per-a-autonoms-i-petites-empreses-afectats-per-la-Covid-19.pdf